1 I a 1 39 I R g I*- ta i> hö hi 1 s- 1 lis i 2 nl. de toeneming van het aantal leerlingen als gevolg van de snelle stijging van het inwoner tal der Gemeente en de noodzaak om onder wijsruimte beschikbaar te stellen ten behoeve van het onderwijs aan uit Indonesië gerepatrieer de scholieren, 1 600 van het lager onderwijs en 1 200 van het voortgezet onderwijs. Voor dit overbruggingsonderwijs zijn thans 79 leslo kalen in gebruik gegeven. Het volgende overzicht geeft een beeld van het aantal uit Indonesië afkomstige leerlingen, die op 31 December 1946 op de scholen voor voor bereidend, lager en lager nijverheidsonderwijs waren geplaatst. 1) Naar aanleiding van een ingediende motie van de heer Dr. E. J. Tobi werd bij Besluit van 20 Maart 1946 door Burgemeester en Wethou ders ingesteld een „Commissie voor de morele heropvoeding van de jeugd”. Tot voorzitter van deze commissie werd be noemd Ds. D. Veldkamp en tot leden mej. N. Ongerboer en de heren Dr. Mr. A. Buriks, A. Folmer, I)s. J. C. J. Kuiper, Mr. W. Nieuwhoff Jr., J. C. Palm en J. N. Verkleij. Als secretaris trad op de heer A. B. Thape. In verband met de uitgebreidheid der werk zaamheden werd besloten aan de commissie een aantal secties en subcommissies te verbinden, hetgeen op 28 September 1946 leidde tot oprich ting van de „Haagse Jeugd-Actie”, onder welke naam het geheel van secties en commissies de arbeid aanving. Het doel van deze actie werd in een regle ment als volgt omschreven. 20 Augustus 1946. Besluit tot stichting van een drieklassig schoolpaviljoen op een Gemeenteterrein, ge legen aan de Troelstrakade, ter uitbreiding van de school voor gewoon lager onderwijs Winterweg 8, bestemd voor 48 leerlingen per klasse en aangewezen voor opneming van de uit de zg. contrölewoningen afkom stige leerlingen. Dit besluit is echter niet tot uitvoering gekomen. •i lh t* 1111 g I 1 Van alle zijden werd en wordt bij voortduring al het mogelijke gedaan om voor zover be reikbaar in een behoorlijke huisvesting van de schoolbevolking te voorzien, enerzijds door het verlenen van onderdak in andere schoolge bouwen, anderzijds door voorlopige vestiging in gehuurde particuliere huizen. Het behoeft geen betoog, dat dit veelal tot grote bezwaren aan leiding gaf en geenszins als oplossing van de moeilijkheden te aanvaarden was. Terugkeer binnen afzienbare tijd naar nor male vooroorlogse verhoudingen zal helaas voor vele scholen voorlopig nog tot de vrome wensen behoren. De stichting van hulplokalen is in voorberei ding, maar te dien aanzien moet met vertraging in de totstandkoming worden rekening ge houden. De bestrijding van het euvel van halve- dagen onderwijs, een onderwijskundig, maar niet minder groot sociaal probleem, baarde veel zorg. Met voldoening kan worden vastgesteld, dat dit aan het eind van het verslagjaar tot slechts sporadisch voorkomende gevallen is teruggebracht kunnen worden. Tot de belangrijkste onderwerpen, waarom trent in 1946 besluiten zijn genomen, kunnen worden gerekend: 20 Augustus 1946. Intrekking van de „Verordening, regelende de bezoldiging van het vakpersoneel aan uitsluitend voor Joodse leerlingen bestemde openbare scholen voor uitgebreid lager onderw'ijs, voor zover deze niet is geregeld in de Verordening, houdende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van onder wijzend personeel en van kwekelingen aan de openbare scholen voor gewoon en uitge breid lager onderwijs der gemeente ’s-Gra- venhage”, (Verz. no. 4 van 1934 en Verz. 1942, no. 3). a. De in de gemeente ’s-Gravenhage geves tigde jeugdorganisaties, groepen en instel lingen bij het vervullen van haar taak zo veel mogelijk te helpen en te stimuleren; b. het beramen en doen uitvoeren, met mede werking van alle personen en instanties, die daarbij een taak kunnen en willen vervullen, van maatregelen, welke er toe leiden de ongeorganiseerde jeugd te binden en gunstig te beïnvloeden; F VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 75 50 161 - j 161 Ij 25 28 26 3! 29 l Voorbereidend onderwijs Lager onderwijs Lager nijverheids onderwijs Totaal g Totaal geplaatst. Haagse Jeugd-Actie. i) Hierin zyn niet begrepen de leerlingen, die voorlopig nog onderwijs genoten in de overbruggingsklassen van de Stichting Onderwas voor gerepaMeerden”. 3 scholen geplaatst. ic i s 472 129 6011888 157;! 045 1 360 286 1 646 *ids i I I 1 584 129 713 963 16o|l 123 1 547 289 1 836 111 50 Op openb. Op bijzondere scholen geplaatst. S -2 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 480