39 139 scholen in totaal. 3 In de loop van 1946 zijn geen gelden beschik baar gesteld voor het aanbrengen van belang rijke veranderingen aan de gebouwen voor het openbaar onderwijs. Bij het herstellen van ten gevolge van de oor logstoestand toegebrachte schade zijn enkele veranderingen van ondergeschikte aard aange bracht. 1. Algemeen; gewoon lager, voortgezet gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs. Het gewoon lager onderwijs werd gegeven overeenkomstig het op 29 December 1943 van kracht zijnde leerplan. Voor het v.g.l.o. w7erd het leerplan vastgesteld op 21 Februari 1942, voor het (m.)u.l.o. op 3 Juli 1946 en voor het handels- u.l.o. op 21 Juni 1944. Aan de scholen Alberdingk-Thijmplein 34 (school B), Atjehstraat 31, Escamplaan 61 (school B), Galvanistraat 43, Hyacintweg 3 (school* B) en Zonnebloemstraat 68 was een op- leidingsklasse C verbonden, met in totaal 174 leerlingen. c. het geven van advies aan Burgemeester en Wethouders op het gebied der jeugd zorg en het verlenen van bijstand in de gevallen, waarin Burgemeester en Wet houders zulks verlangen. De werkzaamheid der Haagse Jeugd-Actie heeft zich in het verslagjaar voornamelijk be paald tot oriëntering en tot bespreking van verschillende denkbeelden. Aan jeugdzorginstel- lingen zal een ruime mogelijkheid tot ontplooi ing worden gegeven. De specifieke jeugdorga nisaties zullen in staat moeten worden gesteld de jeugd op te vangen. Er zal moeten worden uitgezien naar geschikte lokaliteiten, welke dringend nodig zijn. Voor het algemeen secre tariaat werd lokaliteit ingeruimd in het ge bouw der afdeling Onderwijs. Aan de scholen voor gewoon lager onderwijs w aren op 31 December 1946 verbonden 77 hoof den, 130 onderwijzers, waarvan 16 in tijdelijke dienst en 237 onderw7ijzeressen, waarvan 38 in tijdelijke dienst. Bij het vakonderwijs waren op 31 December 1946 werkzaam: 28 onderwijskrachten in licha melijke oefening, 17 in handtekenen en 31 in handwerken. De aan dit verslag toegevoegde bijlage I be vat een algemeen overzicht omtrent de aan tallen leerlingen van de verschillende onder- w7ijsinrichtingen. Op 5 Juli leed de Gemeentelijke inspectie een gevoelig verlies door het overlijden van de heer W. P. Blokpoel. Aan het eind van het verslag jaar was in deze vacature nog niet voorzien. De heer W. Boer ontving op 12 October 1946 een vaste aanstelling als inspecteur (vacature Vorrink). De (m.)u.l.o.-school Laan van Meerdervoort 57 werd verplaatst naar het gebouw Waldeck-Pyr- montkade 5. Het aantal scholen bedroeg op 31 December 1946: 83 scholen voor gewoon lager onderwijs, 4 scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 10 (m.)u.l.o. scholen, 5 handels-u.l.o. scholen, 9 scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 28 scholen voor voorbereidend onderwijs. Het overzicht op blz. 4 bevat opgaven om trent het aantal scholen, waar binnen de ge- w’one schooltijden godsdienstonderwijs werd gegeven, het aantal leerlingen, dat daaraan deelnam en de kerkgenootschappen, van welke dit onderwijs uitging. Het onderw’ijs in handenarbeid werd, ofschoon in beperkte mate, gegeven aan de leerlingen van 12 scholen voor gewoon lager onderwijs, 3 scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs en 3 handels-u.l.o. scholen. Aan een aantal scholen, waar dit onderwijs voorheen als regel werd verstrekt, moest dit, wregens materiaalgebrek, tijdelijk worden ge staakt. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Schoolgebouwen. A. OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. Leerplannen. Opleidingsklassen C. Onderwijzend personeel. Leerlingen. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs. Aantal scholen. Godsdienstonderwijs. Onderwijs in handenarbeid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 481