I I H si .j 19j 2 39 1 T 1 fi|l I I j- M i I Ook in het verslagjaar werden geen schoolrei zen gemaakt. Aan 9 (m.)u.l.o.-seholen en 4 handels-u.l.o. scholen werd zodanig onderwijs niet gegeven. Aan één school voor gewoon lager onderwijs werd godsdienstonderwijs buiten de gewone schooluren gegeven. 3. Buitengewoon lager onderwijs. Het aantal scholen voor buitengewoon lager onderwijs onderging geen verandering. 400 leerlingen van de scholen voor uitgebreid lager onderwijs woonden de 5 door het Resi- dentie-Orkest gegeven jeugdconcerten bij, welke concerten werden geleid door Frits Schuurman, Willem Andriessen en Karei Mengelberg, die toelichtingen omtrent componisten, werken en instrumenten gaven. 1945”, geen schoolgeld geheven voor het open baar en het bijzonder gewoon, voortgezet ge woon en uitgebreid lager onderwijs. Het Rijk heeft de Gemeente voor de hierdoor gederfde inkomsten schadeloos gesteld. Van het schoolgeldjaar 1945/1946 af gelden de tarieven van het genoemde „Tijdelijk Besluit”, waarvoor de Raad in zijn vergadering van 11 Februari 1946 (Bijl. no. 19) het vermenigvuldi- gingseijfer 2 heeft vastgesteld. 1 las-aal S O - I - 1 Over de schoolgeldjaren 1942/1943, 1943/1944 en 1944/1945 is, ingevolge artikel 23 van het „Tijdelijk Besluit schoolgeld lager onderwijs I f e r e b 1 ij k e n. 2. Vervolgonderwijs. In 1946 is van Gemeentewege geen vervolg onderwijs gegeven, als bedoeld in artikel 3, 3e lid, der Lager-onderwijswet 1920. Voor aanschaffing en onderhoud van leer middelen en schoolbibliotheken, alsmede voor de uitreiking van beloningen en ereblijken, laatstgenoemde zowel aan leerlingen van het openbaar als van het bijzonder onderwijs, zijn de hierna vermelde bedragen uitgegeven. Het volgende overzicht bevat de uitkomsten van het onderzoek der kinderen, die voor plaat sing op een school voor buitengewoon lager onderwijs in aanmerking kwamen. 1 1 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. KERKGENOOTSCHAP. V'rijz. I Ned.Herv. Kerk. Tot. J. M. Tot. J. M. Tot 48 12 28 Totaal Totaal. f 1916. |f f 629,12 53 44 47 13 3 11 6 10 Schoolreizen. 36 42 31 26 41 198 3 30 28 38 25 176 1 2 1 1 6 1 1 1 7 3 18 4 f 324,15 953,27 49.93 131,36 30 39 Leermiddelen ken, beloningen Soort van schol en. Soort van scholen. Aantal leerlingen. Uit de handel betrokken. Fed. v. 1 Herv. Aantal leerlingen. 7 40 Aantal leerl. school voor zeer zwak zinnigen Geplaatst op dezelfde b. 1. s Geplaatst op andere openbare b. 1. s. Geplaatst op bijzondere b. 1. s. Niet geplaatst op een der genoemde scholen Aantal scholen. Jeugdconcerten. R-Kath. Kerk. Binnen de gewone schooltijden G.l.o. V.g.l.o. (M.) n.l.o. Handels- u.l.o. 6| 14 enz. 81,43 f 23.546.16 1.969,23 10.409.44 f 35.924,83 G.l.o.. V.g.l.o. U.l.o.. Totaal 03 cp 3 2 k o 7 CD g O 3 jö O S 940 2 25 23 13| 54l— 401 158 352 1 - - 2 CO g E e G.l.o. V.g.l.o. U.l.o.. Totaal 1933 1853 3786 I i I Schoolgelden. 74 1739 1695 3434 30 452 488 4, m —.1 - .1 Aantal aan het paedago- gisch laboratorium der vermelde scholen onder- zoehte candidaten Te weinig zwakzinnig of te jong Geschikt voor: b. 1. o Geleverd door het leermiddeiei’ - j magazijn (o.a.uitde j voorraad van op geheven scholen). 134 32 3 248 47 en schoolbehoeften, schoolbibliothe- en ereblijken. 484 563 1047 25 23 48 Leermiddelen f 23.464,73 1.969.23 10.359,61 f 35.793,47 f Schoolbibliotheek. 629,12. 324,151 -- 953,27| Beloningen en Openb. l.o. Bjjz. l.o Totaal Onderzoek der kinderen. CU CO -2 VI 22 1 i I 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 482