L R 39 1 rfil I I R l i'Hi 1 R 6 I I oëi S lp Totaal 6. Verschillende commissiën. 6 Hieraan waren werkzaam 1 hoofd en 1 onder- wijzer. De cursus telde 12 deelnemers. s tn 11 I 8 11 6 I De in het gebouw Hemsterhuisstraat 154 ge vestigde avondcursus in handenarbeid en vrou welijke handwerken telde op SI December 1946 in totaal 168 leerlingen, nl. 99 jongens en 69 meisjes. Aan de cursus waren verbonden 1 leider, 2 mannelijke en 4 vrouwelijke onderwijskrachten. De in 1943 bij vrijze van proef getroffen maat regel om de cursusduur van 6 op 9 maanden te brengen, wrerd in 1946 definitief ingevoerd. In het verslagjaar kwam de commissie twee maal bijeen. De samenstelling was als volgt. Mej. T. Langeraap, voorzitster, de heer A. W. F. Sprink, secretaris, de heren P. Paul, A. van Harskamp, W. Mullens, Dr. W. E. van Wijk, Dr. J. van Ijzeren, L. Donkers, C. de Boer, leden. Aan Burgemeester en Wethouders werd voorgesteld de commissie uit te breiden. werkzaam 1 hoofd en 6 onderwijzers. Het aantal leerlingen bedroeg op genoemde datum 66, te weten 28 in de eerste klasse en 38 in de tweede klasse. 7 14 I 6 8 i sis 6 18 J I 3| I In de zomer 1946 werd door de Commissie Loosduinen, die de belangen van dat stadsdeel behartigt, een fusie tot stand gebracht tussen de Rooms-Katholieke cursus van de Land- en tuin- dersbond (L.T.B.) en de Algemene tuinbouw cursus. In verband hiermede werd de oorspronkelijke benaming Algemene tuinbouwcursus gewijzigd in Land- en tuinbouwcursus. Twee leerkrachten van de voormalige cursus van de Rooms-Katholieke Land- en tuinders- bond werden aan het personeel toegevoegd. Aan 10 leerlingen werd het eindgetuigschrift uitgereikt; één leerling kon het getuigschrift niet verwerven. Op 1 October ving de nieuwe cursus aan met 72 leerlingen. Op 31 December 1946 waren aan de cursus De commissie leed een gevoelig verlies door het overlijden van haar voorzitter, de heer W. P. Blokpoel. Zijn functie werd overgenomen door de heer Dr. D. G. G. van Ringelestein. Het lid de heer B. Koekkoek nam ontslag, in verband met zijn benoeming tot inspecteur van het lager onderwijs te Gorinchem en werd op gevolgd door de heer A. Verduyn. Als nieuw lid werd benoemd mej. T. Langeraap. De commissie bracht vele adviezen uit. De commissie bestond uit de volgende leden. Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter, E. H. Bos, secretaris, mej. M. J. A. Castermans (Zr. Francisca), mej. T. Langeraap, J. W. Bertels, W. P. Calliber, Dr. M. van Orevel, H. F. Feenstra, 2 i VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Vertrokken hersteld. totaal. CURSUS. co 2 I 298 90 140 104 c. Voorbereidende tuinbouwcursus. b. Avondcursus in handenarbeid handwerken. ii 12 8 4 13 10 8 7 17 14 5 5 11 5 Onder be handeling geweest. 4 3 1 1 2 3 4 6 7 8 9 Toegelaten van 31 Dec. ’45 tot 81 Doe. ’46. Aanwezig «P 31 Dec. 1946. w- 7 7 4 11 7 2 14 14 i 4 2 14 22 12 9 9 10 5 12 8 24 8 9 22 19 12 14 11 10 12 12 12 25 12 13 12 15 i 12 6 5 18 6 16 12 5 34 30 27 26 17 16 17 30 18 41 24 18 3 co 19 17 25 27 19 12 22 26 14 16 20 13 om andere roden. b. Commissie voor „Veilig Verkeer”. Aanwezig 31°Dec. 1945. 4 13 13 8 16 6 8 5 12 13 12 14 11 8 6 12 12 16 5 I 14 I 16 I 8 6 i 12 16 9 13 16 9 en vrouwelijke o Sc 421 ëO 20 8 15 17 8 12 10 17 16 9 156 I 1 Busken-Huëtstraat 22/24 (voorheen Beetsstraat 88) Ferdinand-Bolstraat 130 Julianastraat 42 (L.) Kepplerstraat 301 Ketelstraat 21/23 Koningin-Emmakade 119 Koningin-Sophiestraat 19 Koningstraat 118 Linnaeusstraat 6 10 j Weesperstraat 87 Westduinweg 127 Zonnebloemstraat 68 14 i 16 d. Land- en tuinbouwcursus. a. Commissie van advies voor de eerste aanschaf fing van leermiddelen ten behoeve van bijzon dere scholen. c. Commissie voor gezamenlijk zingen door leer lingen van openbare en bijzondere scholen. 126 142 11 i 13 I 12 17 11 5 5 12 9 11 9 8 123 174 107 124 230 2 2 1 2 2 1 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 484