39 1 De directeur, Dr. W. E. van Wijk, verkreeg 1 November op zijn verzoek eervol ontslag. Zijn functie werd waargenomen dooi- de conservator, Dr. J. W. B. van der Stigchel. G. Francois, W. D. Kaat, Mr. Th. O. Palte, R. A. van Pelt, A. van Raamsdonk en J. IJdens, leden. Op de bevrijdingsdag werden door de commissie op verschillende punten in de stad bijeenkomsten georganiseerd van leerlingen der vijfde en zesde klassen der openbare en bijzon dere scholen. Op 1 October 1946 werd het aantal commissiën van 7 uitgebreid tot 8. Het bezoek aan het Museum, zowel van leer lingen met geleiders als van zelfstandige be zoekers en van leden van verenigingen in groepsverband, was gedurende het verslagjaar van zodanige omvang, dat cijfers werden be reikt, welke verre uitgaan boven die, verkregen Aan de openbare lagere scholen Pluvierstraat 400 (A en B) en Tesselsestraat 63 waren geen oudercommissiën verbonden. Aan alle overige was voldaan aan de voorschriften van het Ko ninklijk Besluit van 2 October 1938, no. 374. In de loop van het verslagjaar traden als lid van de ouderraad af de heren Y. v. d. Leek, R. Tap, H. Lakeman, A. J. Koelemij. Benoemd, onderscheidenlijk herbenoemd, werden de heren K. Post, D. Tibboel, G. J. P. ’t Hart, M. van Driel, W. A. van Deventer, J. W. Segaar, H. Lakeman en Th. J. Marhus. Op 31 December 1946 waren drie vacatures onvervuld. De grondbewerking, nodig voor het teeltklaar maken der tuinen, werd gedurende de winter maanden verricht; voor de gewenste ophoging en bemesting der tuinen aan de Laakweg, Her- man-Costerstraat, Gentsestraat en Seinpost- straat werd gezorgd. in de drukste voorafgaande jaren. De lesaan vragen der scholen overtroffen verre de moge lijkheden, welke het Museum bezit. Ongeveer 40 procent der aanvragen kon niet worden afgewerkt. In verband hiermede zal de aanstelling van een vierde onderwijskracht aan het Museum in overweging moeten worden ge nomen. Rondgangen onder deskundig geleide trokken grote belangstelling. Het totaal aantal bezoe kers bedroeg 124 979, waarvan 44 838 leerlingen en 1486 geleiders, 15 254 betalende zelfstandige bezoekers, 56 407 leden van verenigingen in groepsverband en 6 994 anderen. De in de oorlog vernielde afzetting van ver schillende tuinen werd vervangen door een voor lopige afrastering, terwijl een deel van het hek werk werd hersteld. Op drie tuinen konden de bergplaatsen worden herbouwd. Op vier ande re werd een noodvoorziening getroffen, o.a. door met oud hout en rietschermen een gebouw tje op te trekken. Vijf tuinen waren nog geheel van een bergplaats verstoken. Een van de vier vernielde bruggen kon door een door schenking verkregen brug worden vervangen. Van de Scheveningse tuinen konden die aan de Gentsestraat en de Seinpoststraat weer be- teeld worden. Op Ockenburgh werd een ander terrein tot tuin ingericht. De tuinen aan de Tholensestraat, Duivelandsestraat, Westduin- weg en Comelis-de-Wittlaan konden nog niet in gebruik worden gesteld. In de commissie van toezicht werd benoemd mevr. A. C. Klooster. Overigens onderging de samenstelling van de commissie geen verande ring. 8. Gemeentelijke School- en kindertuinen. De dringend nodige verbeteringen en onder houdswerken aan het gebouw konden nog niet tot uitvoering komen. De verzamelingen verkeren in goede staat. Nog steeds konden geen voorzieningen worden getroffen voor verbetering en uitbreiding van de museuminventaris. Deze werd ook in dit ver slagjaar weer met vele giften en bruiklenen verrijkt. 7. Gemeentelijk Museum voor het onderwijs. In de samenstelling van de commissie van advies kwam geen verandering. Het aantal beschikbare tuintjes bedroeg 5 660, waarvoor zich 6898 leerlingen uit de hogere leerjaren van openbare en bijzondere lagere scholen en uit de aanvangsklassen van het v.g.l.o. en (m.)u.l.o. aanmeldden, zodat aan 82 procent der aanvragen kon worden voldaan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. advies. Tuinterreinen. Personeel. e. Commissiën tot wering Bezoeken. d. Oudercommissiën, ouderraad. Voorbereidende werkzaamheden. toezicht en Commissie van van schoolverzuim. Gebouw en verzamelingen. Commissie van advies. Aanvragen om beschikbaarstelling van tuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 485