39 9. Schoolkinderbaden. Door vertrek van leiders naar elders en door dat sommigen van werkkring veranderden, ont stonden vacatures, waarin door overplaatsing en benoeming werd voorzien. Aan het eind van het seizoen bestond het leiderspersoneel uit 4 vrouwelijke en 61 manne lijke leerkrachten. Het tuinpersoneel omvatte 6 vaste tuinlieden, 1 losse plantsoenwerker, 2 jongmaatjes-werklie- den en een groep in werkverschaffing te werk gestelden, met in het voorjaar een aantal werk lieden van de Dienst Uitvoering van Werken. 10. Schoolzwemonderricht. Dr. D. G. G. van Ringelestein trad af als lid- voorzitter van de commissie. De heer W. Boer werd in zijn plaats voor deze functie aange wezen. Het maandblaadje „De School- en kindertuin”, dat de jeugd kennis en liefde voor de natuur wil bijbrengen, kon wreer verschijnen. Een vaste onderwijskracht en twee tijdelijke gaven deze lessen. De belangstelling hiervoor 'was zodanig, dat niet steeds aan alle aanvragen kon worden voldaan. Voor het onderwijs in de natuurlijke historie waren 5 tuinen ingericht. De demonstratielessen konden op vier tuinen worden hervat. Deze lessen wrerden als volgt bezocht. Het volgende overzicht geeft aan de verdeling van de tuinen over de verschillende terreinen en het aantal malen, dat de scholieren hun tuintjes ter bewerking bezochten. De commissie leed een gevoelig verlies door het overlijden van haar voorzitter, de heer W. P. Blokpoel. In zijn plaats werd benoemd de heer W. Boer. De heren J. P. v. d. Sande en G. Kaptein, die de Gemeentedienst met pensioen verlieten, kregen eervol ontslag. In hun plaats werd benoemd mevr. H. H. Sollewijn Gelpke. De commissie heeft in 1946 éénmaal vergaderd. Gedurende 1946 werden alle besproken baden genomen. Aan de school baden werd in 1946 deel genomen door 52 scholen, nl. 31 openbare scholen voor gewoon lager onder wijs, 3 openbare scholen voor voortgezet lager on derwijs, 4 openbare (m.)u.l.o.-scholen, 2 handels-u.l.o.-seholen, 9 scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 2 bijzondere scholen voor gewoon lager onder wijs, 1 bijzondere ambachtsschool. Het volgende overzicht bevat opgaven om trent het aantal badhuizen en de aantallen der genomen baden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Aantal vérstrekte baden. BADHUIZEN. Totaal. Jongens Meisjes. 5 660 220 089 97 020 56 070 Tuin. Klassen. Totaal 1 915 Zuiderpark Mient Laakweg Adelheidstraat Personeel. Aantal tuintjes 842 368 427 278 Totaal aantal bezoeken. Aantal leerlingen. Commissie van toezicht. Nwe-Havendwarsstraat 8 Noorderbeekdwarsstr. 94 Duinstraat 27 Julianastraat 40 (L.) Spionkopstraat 13 .lan-van-Gojenstraat 88 Paete-v.-Troostwjjkstr. 85 Escamplaau 55/57 Torenstraat 138 Het maandblaadje. 40 409 124 737 197 041 221 478 45 010 met 1 755 geleiders. Onderwijs op schooltuinen. 19 346 9 440 10 382 5 842 22 420 70 169 108 125 121 669 3 488 5 145 3 501 6 079 5 193 11 023 5 882 609 30 40 794 10 789 12 233 25 068 1 200 1 440 8 150 8 680 4 800 7 881 10 883 17 440 10 647 6 699 27 949 4 607 8 477 12 352 9 498 12 951 8 189 13 738 11 792 24 518 14 714 1 545 75 6 010 7 806 4 688 7 659 6 599 13 495 8 832 936 45 992 333 216 955 48 48 360 195 120 186 180 280 208 184 794 180 116 265 Totaal 1946 1945 1944 1943 1942 40 950 17 989 54 568 88 916 99 809 Bewerking der tuinen door de scholieren. Commissie van toezicht. Mient Laan van Eik en Duinen Herman-Costerstraat Zuiderpark Winterweg Zomerhof Erasmusweg Hildebrandplein Hildebrandstraat Sehimmelweg I Sehimmelweg II Laakkade Laakweg Wegastraat Adelheidstraat Gentsestraat Selnpoststraat Ockenburgh Aantal badhuizen en deelneming aan de baden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 486