39 waren Behalve in het zwembad Zuiderpark en het Gemeentelijk schoolkinderbad Eseamplaan werd weer les gegeven in de particuliere overdekte zwembaden Mauritskade en De Regentes. 9182 5 801 2 258 Het onderwijzend personeel bestond uit een directrice en 14 onderwrijskrachten, van wie 6 in tijdelijk dienstverband. Opgave omtrent het aantal leerlingen dezer scholen is opgenomen in de bij dit verslag ge voegde bijlage I. In dit jaar legden de leerlingen der kweek scholen in de eigen school het examen af, zon der dat hierbij gecommiteerden optraden. Dit was de laatste maal, dat een enigszins verlicht examen werd afgenomen. De examens voor de extraneae werden ge houden te ’s-Gravenhage. Daaraan werd deel genomen door candidaten uit alle delen des lands. Voor de akte A namen deel 28, voor de akte B 26 candidaten, van wie er onderscheiden lijk 24 en 22 slaagden. De kosten der examens bedroegen f 298,67, waarvan f 149,34 voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage kwam. 11. Geneeskundig schooltoezicht en schooltand- verzorging. Voor mededelingen omtrent het geneeskundig schooltoezicht en de schooltandverzorging wordt verwezen naar het verslag van de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Aan het eind van het verslagjaar telde de school 55 leerlingen, waarvan 11 in klasse AI, 17 in klasse A II, 16 in klasse B I en 11 in klasse B II. Voor de akte A slaagden 15, voor de akte B 9 candidaten. In de loop van het jaar is geopend de voor bereidende school Nieuwe Duinweg 6/14, als ■onderdeel van de scholengemeenschap der Ge meente. Hierdoor bedroeg het aantal voorbe reidende scholen op 31 December 1946 29. De staat, waarin het gebouw verkeerde, was bevredigend. Een ernstig tekort aan Fröbelleer- middelen moest worden geconstateerd. 12. Schoolkindervoeding en -kleding. Voor mededelingen betreffende de verstrek king aan schoolkinderen van voeding, melk, kleding en schoeisel wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg. Omtrent voortzetting van het werk van de vereniging „Verstrekking van schoolpantoffels” bestond aan het eind van het verslagjaar nog geen zekerheid. Er werden in totaal 37 970 zwembaden geno men, verdeeld als volgt. Zuiderpark Eseamplaan Mauritskade De Regentes 10 729 Totaal 37 970 De leerlingen, die aan het zwemonderwijs deelnajnen, waren afkomstig van 101 scholen, t.w. 54 openbare scholen voor gewoon lager onder wijs, 8 openbare scholen voor uitgebreid lager on derwijs, 12 openbare scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 27 bijzondere scholen voor gewoon lager onder wijs. Op 31 December 1946 waren aan deze scholen werkzaam 27 hoofden en 127 onderwijzeressen, terwijl er nog 6 vacatures voor de betrekking van onderwijzeres bestonden. Van September af moesten bij wijze van tijde lijke noodmaatregel ook de leerlingen van de 4e klasse overdag in de praetijk werkzaam zijn, hetgeen niet alleen overbelasting van deze leer lingen medebracht, maar ook het onderwijs aan de kweekschool remde. Voor het eerst werd voor de leerlingen van de 3e klasse een cursus in kleutergymnastiek gegeven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. leermiddelen. c. V Algemene opmerkingen. Onderwijzend personeel. Leerlingen. Gemengde commissie voor de akte-examens voor voorbereidend onderwijs. Leerlingen. B. OPENBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS. ■a. Scholen voor voorbereidend onderwijs. Gebouw en Kindervoeding, -kleding en schoeiselverstrekking. Verstrekking van noodschoeisel. Aantal zwembaden. Onderwijzend personeel. b. Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 487