vouw- 42 Voor gegevens aangaande de Gemeentezieken huizen wordt verwezen naar het verslag daarvan. Ziekenhuis van de H. Joannes de Deo. Op 1 Januari 1946 waren in verpleging 578 patiën ten (270 mannelijke en 308 vrouwelijke). In de loop van het jaar werden 10185 patiënten opge nomen (3 526 mannen en 6 659 vrouwen). Gedu rende 1946 werden dus 10 763 patiënten ver pleegd (3 796 mannen en 6 967 vrouwen). Ont slagen werden 9 812 patiënten (3 344 mannen en 6468 vrouwen), terwijl 367 patiënten (193 man nen en 174 vrouwen) zijn overleden. Derhalve waren op 31 December 1946 in verpleging 584 patiënten (259 mannelijke en 325 vrouwelijke). Evenals in 1945 waren gedurende het gehele verslagjaar 9 blijvend hulpbehoevende vrouwen in verpleging gedurende 3285 verpleegdagen. Het aantal verpleegdagen bedroeg in totaal 248 939; de kosten van 164 665 verpleegdagen of 70,77 pCt. kwamen voor rekening van de Ge- Diakonessenhuis (Diakonesseninrichting Bro- novo), Bronovolaan. Met het vertrek van patiënten der geallieerde strijdkrachten in October 1945 was het Diako- nessenhuis weer geheel ter beschikking van de normale verplegingsdienst gekomen. In 1946 werden 2702 patiënten verpleegd ge durende in totaal 58 284 verpleegdagen. Het ge middeld aantal patiënten per dag was 159, met een gemiddeld aantal verpleegdagen van 22. Op 31 December 1946 waren 133 patiënten in ver pleging. Het aantal verrichte operaties bedroeg 1 369. Aan de inrichting waren verbonden 197 zusters en hulpen. In de kraaminrichting werden 97 kinderen geboren. Rode-Kruisziekenhuis, Zuid-Buitensingel 1. Op 1 Januari 1946 waren 129 patiënten in verple ging. In 1946 werden 2 004 patiënten opgenomen en 1 901 ontslagen; 118 patiënten zijn overleden, zodat op 31 December 1946 114 patiënten in ver pleging waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg 50 859; er werden 2 026 operaties verricht. Het aantal po- likliniekbezoeken bedroeg 20 232; 2630 maal werd eerste hulp verleend. Op het einde van het jaar waren aan het ziekenhuis verbonden, behalve de geneesheer- directeur, 13 artsen, 1 chef de clinique, 3 as- sistent-geneeskundigen, 1 adjunct-directrice, 5 hoofdverpleegsters, 6 eerste verpleegsters, 7 ge meente. Het aantal beschikbare bedden was op 31 December 1946 600 voor volwassenen en 50 voor zuigelingen. Het aantal poliklinische consulten bedroeg 92 358, terwijl 5 783 operaties werden verricht, waarvan 1 065 door niet aan het ziekenhuis ver bonden geneesheren. Het aantal verlossingen bedroeg 1 501 en het aantal Röntgenonderzoekin- gen 8 874; het aantal behandelingen met Rönt genstralen was 5 498, waarvan 4 983 diepte- therapie- en 515 contactbestralingen. Behalve de directeur-geneesheer Aaren op het einde van het jaar aan het ziekenhuis verbon den 12 geneesheren, 11 assistent-geneeskundigen, 1 chef de clinique, 1 tandarts en 1 logopaedist. Verder waren in dienst: verplegend personeel 239, laboratoriumpersoneel 33, Röntgenpersoneel 9, polikliniekpersoneel 11, administratief perso neel 27, technisch personeel 23, huishoudelijk personeel 107, wasserijpersoneel 27, alsmede 2 kappers; in totaal 502 personen. In Februari werd de bouw van het derde ge deelte van de nieuwe aanbouw hervat, maar de strenge vorstperiode bracht een langdurige stil stand, zodat het nieuwe gedeelte nog niet in gebruik kon worden genomen. De verschillende demonstraties werden door 4142 personen bezocht, terwijl de lezingen wer den bijgewoond door 2133 personen. De film voorstellingen trokken 3 029 bezoekers en de tentoonstelling 7 442. In het verslagjaar werden rond 5 000 bladen, boekjes en leidraden verspreid. Voor de voorschotten, verstrekt door de Ge meentelijke Leen- en Voorschotbank, wordt ver wezen naar het verslag van die instelling. Het Fonds „Weldadig en Zorgvuldig”, secre tariaat Jacob-v. d. Doesstraat 123, verstrekt ren teloze voorschotten van f 50,f 100,f 150, en f 200,voor de tijd van ten hoogste twee jaren. In 1946 werden geen voorschotten ver leend. Op 31 December 1946 was door voorschotne- mers in totaal nog f 675,verschuldigd. Hulpbank van 1851 te ’s-Gravea/iape, Juffrouw Idastraat 3. De bank verleent ten behoeve van bedrijven en aan ambtenaren voorschotten tot een maximumbedrag van f 1.000,voor de tijd van ten hoogste 1 en 2 jaren tegen een rente van 6 pCt. voor voorschotten tot en met f 500, en van 7 pCt. voor bedragen van f 501,tot en met f 1.000, In 1946 werd aan 28 personen voor de eerste maal een voorschot verstrekt; in totaal werd aan 68 personen een voorschot verleend tot een gezamenlijk bedrag van f 14.132,55. Het jaar sloot met een verliessaldo van f 308,45, hetwelk, vermeerderd met het saldover- lies van vorige jaren ad f 3.736,55, totaal f 4.045,op nieu we rekening werd overgeboekt. Ziekenhuizen. Verstrekking van voorschotten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 49