39 INHOUD. 14 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Blz. Blz. B. Openbaar voorbereidend onderwijs 9 9 C. Bijzonder lager onderwijs 10 D. Bijzonder voorbereidend onderwijs 10 U Algemene opmerkingen Haagse Jeugd-Actie 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 10 10 10 •1 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 naar 12 en 13 c. commissie voor gezamenlijk zingen door leer lingen van openbare en bijzondere scholen d. oudercommissiën, ouderraad e. commission tot wering van schoolverzuim 7. Gemeentelijk Museum voor het onderwijs 8. Gemeentelijke School- en kindertuinen 9. Schoolkinderbaden 10. Schoolzwemonderrieht 11. Geneeskundig schooltoezicht verzorging 12. Schoolkindervoeding, -kleding en -schoeisel- verstrekking Bijlagen I. Overzicht totaal aantal leerlingen van alle scholen II. Overzicht omtrent de overgang van leerlingen der openbare en bijzondere scholen andere inrichtingen van onderwijs scholen voor voorbereidend onderwijs b. kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs c. gemengde commissie voor akte-examens voor voorbereidend onderwijs a. gewoon lager, voortgezet gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs; medewerking krachtens art. 72 der Lager-onderwijswet 1920 b. vervolgonderwijs c. buitengewoon lager onderwijs 1 en 2 2 A. Openbaar lager onderwijs L Algemeen; gewoon lager, voortgezet gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs Gemeentelijke inspectie van het. onderwijs Schoolgebouwen Aantal scholen Onderwijzend personeel Leerlingen Leerplannen Onderwijs in handenarbeid Godsdienstonderwijs Leermiddelen en schoolbehoeften, school bibliotheken, beloningen en ereblijken Schoolreizen Schoolgelden Opleidingsklasse C Jeugdconcerten 2. Vervolgonderwijs 3. Buitengewoon lager onderwijs scholen voor buitengewoon lager onderwijs scholen voor slechthorenden en spraakge- brekkigen 4. Avondnijverheidsonderwijs 5. Verschillende cursussen a. onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige kinderen b. avondcursus in handenarbeid en handwerken c. voorbereidende tuinbouweursus d. land- en tuinbouweursus 6. Verschillende commission a. commissie van advies voor de eerste aan schaffing van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen b. commissie voor „veilig verkeer” 7 7 7 7 en 8 8 8 en 9 en sehooltand-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 491