I i a. I STICHTING „ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN, TE ’s-GRAVENHAGE". VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Vergaderingen. Het Algemeen Bestuur hield in 1946 twee ver gaderingen, en wel op 10 Mei en 12 December, o S s J) terwijl de vergadering van het Algemeen Be stuur met de Groepsbesturen, bedoeld in artikel 8 der Statuten, werd gehouden op 12 December 1946. Bestuur. Op 31 December 1946 bestonden de Groeps besturen uit de volgende leden. het neutraal Groepsbestuur: 1. Dr. A. J. Bos- sers, 2. J. Oosterkamp, 3. K. Nederpelt; b. het Protestants Christelijk Groepsbestuur: 1. D. Hoekstra, 2. A. C. van der Plas, 3. Mr. I. van Woerden; het Rooms-Katholiek Groepsbestuur: 1. J. Groenhuizen, 2. J. J. A. Lindner, 3. A. M. van der Vring. Het Algemeen Bestuur bestond op 31 Decem ber 1946 uit de volgende leden: mevr. A. C. Klooster, voorzitster; A. K. Vogel, secretaris; Dr. A. J. Bossers, D. Hoekstra, A. M. van der Vring en de chef der afdeling Onderwijs; plaats vervangende leden: mejuffrouw T. Langeraap, de waarnemend chef der afdeling Onderwijs en A. B. Thape, plv. secretaris. In de vacature van plaatsvervangend voorzitter, ontstaan door het overlijden van de heer W. P. Blokpoel, is nog niet voorzien. Totaal I 16 I 14 Leerlingen. In 1946 werd aan 140 kinderen onderwijs ver strekt, waarvan 68 het onderwijs volgden van wege het neutraal Groepsbestuur, 43 vanwege het Protestants Christelijk Groepsbestuur en 29 vanwege het Rooms-Katholiek Groepsbestuur. De aantallen aanvragen om onderwijs van wege de Stichting en verlenging van de termijn, waarvoor het onderwijs werd toegestaan, be droegen onderscheidenlijk 75 en 45. 24 i I 9 I 9 I I BIJLAGE 40 14 I Leerkrachten. Op 31 December 1946 waren in dienst der Stichting de volgende leerkrachten. a. bij het neutraal Groepsbestuur: mevr. E. C. J. van der TakVrouwenvelder en D. Winter dijk; b. bij het Protestants Christelijk Groepsbe stuur: mej. C. R. Temmink; c. bij het Rooms-Katholiek Groepsbestuur: mej. M. P. Vintges. c. Aantal leerlingen op de 1ste 3 23 50 58 61 61 69 72 64 65 69 75 14 9 23 8 4 1 13 13 0 9 22 20 0 7 27 7 0 8 15 23 0 15 38 4 0 8 12 4 0 8 12 20 0 17 37 21 0 19 40 4 0 14 18 •U 16 0 88 0 5 27 0 17 36 3 0 11 14 u c- o 31 I Dec. ■g o <z> 20 0 15 35 19 0 16 35 9 3 9 21 11 1 6 18 8 0 10 18 6 1 7 14 6 2 8 16 8 4 9 21 5 0 10 15 5 0 10 15 11 1 21 6 1 10 17 7 1 10 18 7 0 10 17 3 0 11 14 4 0 10 14 10 1 7 18 Neutraal Groepsbestuur. 20 19 I n o Onderwijs a. aan huisj b. in dagverpleging c. in ziekenhuis 7 0 9 3 0 11 o I Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal Onderwijs a. aan huis b. in dagverpleging c. in ziekenhuis Totaal 19 I 0 i 5 Rooms-Katholiek Groepsbestuur. 3 0 10 13 van elke maand en op 31 December. U I 3 - fa Algemeen totaal. Protestants Christelijk Groepsbestuur. 1 19 50 54 60 I 7 24 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 492