40 2 Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen, te 's-Gravenhage”, A. C. KLOOSTER, voorzitster. A. K. VOGEL, secretaris. Hierachter volgen de rekening van de Baten en Lasten en de Staat van Bezittingen en Schul den der Stichting over het boekjaar 1946. In totaal werd in 1946 in „Huis ter Drift” aan 61 kinderen en in het Zeehospitium aan 15 kin deren onderwijs verstrekt. 38 38 38 37 37 34 32 32 30 30 30 31 9 9 11 9 9 9 9 9 9 8 8 9 1 Januari 1 Februari 1 Maart 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September 1 October 1 November 1 December Het aantal kinderen, dat in het sanatorium „Huis ter Drift” te Doorn en in het Ned. Zee hospitium te Kijkduin (in 1942 afgebroken; thans gevestigd in een noodsanatorium aan de Doorniksestraat van de Vereniging „de Sophia- stichting”) onderwijs ontving, bedroeg: VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. Financieel overzicht. Huis ter Drift. Zeehospitium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 493