41 1 Verslag van curatoren van het Gemeentelijk gymnasium over 'het schooljaar 1945 1946. Dat in het verslag over het eerste schooljaar, waarin ook het gymnasiaal onderwijs kon wor den gegeven in de vreugde der herstelde vrij heid, geen moeilijkheden te vermelden zouden zijn, kan nauwelijks verwacht worden. Te veel moest worden hersteld in geestelijke en in mate riële zin dan dat de toestand onmiddellijk nor maal kon worden geacht. De energie echter, waarmede ook in de school het herstel werd op gebouwd, wekte spoedig de overtuiging, dat ernstige teleurstelling niet te vrezen zou zijn. Lerarencorps. De terugkeer van de door de bezetter onrecht matig ontslagen leraren Dr. L. Polak en Dr. J. Teixeira de Mattos bracht algemene vreugde en tevredenheid; dat ook Mr. M. Zeldenrust onge deerd uit de ellende der ballingschap was terug gekomen bleef officieel onopgemerkt, doordat hij wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd de school moest verlaten. De herinnering aan deze hoogst bekwame leraar, wiens eigenaardige per soonlijkheid ook bij de leerlingen een zeer bijzondere reactie wekte, zal met dankbaarheid in de school voortleven. Aan Dr. B. Hunningher werd ter aanvaarding van een benoeming aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aanvan kelijk buitengewoon verlof en in de loop van de cursus eervol ontslag verleend; zijn taak werd overgenomen door Dr. B. C. Damsteegt, tot nu toe leraar bij het middelbaar onderwijs. Ook de heer S. W. A. Colenbrander, leraar in de geschie denis, werd vrijgesteld van de hervatting van zijn taak, waaraan hij zich op 6 Juni 1943 om gewettigde redenen had onttrokken; als zijn plaatsvervanger bleef werkzaam de heer G. J. de Voogd. Als leraar in vaste dienst in natuur- en scheikunde werd benoemd de heer C. van den Brandhof, die reeds tijdelijk werkzaam was; in tijdelijke functie traden op de heren J. M. Kruiter (Engels). A. J. P. Moereels (aardrijks kunde) en A. C. Noordegraaf (oude talen). Tot VOORTGEZET ONDERWIJS (OPENBAAR EN BIJZONDER VOORBEREIDEND HOGER, MIDDEL BAAR EN HANDELSONDERWIJS) IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET SCHOOUAAR 1945-1946. heengaan voor zich gekomen achtte. Uit de har telijke woorden, tot hem gesproken in de ver gadering van 13 Juli 1946, de laatste, die hij bijwoonde, en uit de gevoelvolle toespraak, waarmede hij afscheid nam, bleek ten over vloede, wat aan geen ingewijde onbekend was, hoe sterke banden Mr. Feith bonden aan de school, waarvan hij in zijn jeugd een voortref felijk leerling was geweest en waaraan hij als curator bijna 30 jaar lang in blijde ernst en volle toewijding zijn zorgen had gegeven. Als voorzitter ter vervanging van Mr. Feith werd door het College aangewezen de onder voorzitter Mr. L. A. Nypels; het ondervoorzit- terschap werd overgenomen door mej. Dr. Jeanne S. A. M. Knoop. Samenstelling van het College. Door de benoeming van mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichersvan Voorst Vader en van Dr. L. Fick, die reeds in September 1945 plaats vond, werd het College na de verzwakking in de oorlogstijd weder voltallig; nadat eerst genoemde voor haar benoeming bedankt had, werd zij vervangen door Jhr. Mr. J. H. de Brauw. Het duurde evenwel niet lang of er ontstond weder een vacature; het overlijden van Dr. Ir. L. R. Wentholt op 6 Februari 1946 bracht een verlies even onverwacht als ernstig. Hoe node zijn persoonlijkheid in het College gemist kon worden was reeds gebleken in de periode, waarin hij door het gewelddadig optreden van de bezetter verhinderd was de vergaderingen bij te wonen; te zwaarder bleek het gemis, toen het onherstelbaar was geworden. Zijn deskundigheid en geleerdheid op velerlei gebied, zijn belang stelling in het onderwijs, zijn opgewekte mede werking aan de arbeid van het College zullen onvergetelijk blijven bij allen, die in de school- omgeving met hem in aanraking kwamen. Tot opvolger van Dr. Wentholt benoemde de Gemeenteraad Jhr. Ir. A. G. Beelaerts van Blok land, die aldus terugkeerde in het College, waar van hij vóór zijn tijdelijke verandering van woonplaats reeds enige jaren lid was geweest. Het laatste verlies in het schooljaar bracht de ontslagaanvrage van de voorzitter Jhr. Mr. C. Feith, die om gezondheidsredenen de tijd van 1 BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 495