41 A. BESCHRIJVEND GEDEELTE Belangrijke besluiten. Aantal scholen. Schooltoezicht. hulpmiddelen. niet-onderwijzend personeel. 4 In het aantal inrichtingen van voortgezet onderwijs, zoals deze op bladzijde 14 van het statistisch gedeelte van dit verslag met name zijn genoemd, en in hun plaats van vestiging trad geen verandering op. Mededelingen betreffende de indeling en de samenstelling van het schooltoezicht, alsmede omtrent de door met dit toezicht belaste col leges verrichte werkzaamheden, zijn opgenomen in hun hier voren af gedrukte verslagen. Voor zover de tijdsomstandigheden zulks ge doogden, verkeerden de schoolgebouwen, meube len en leer- en hulpmiddelen in behoorlijke staat. Tot de meest belangrijke besluiten, welke gedurende het schooljaar 19451946 ten aan zien van het voortgezet onderwijs werden ge nomen, zijn te rekenen: Wijziging van de Verordening, regelende het onderwijs op de Gemeentelijke handelsavond- scholen te ’s-Gravenhage, bü besluit van 17 No vember 1945, no. 152914, afd. O. (20 Augustus 1946); Verordening tot wijziging van de Verorde ning, regelende het onderwijs op de Gemeente lijke handelsavondscholen te ’s-Gravenhage (29 Juli 1946); Verordening tot wijziging van de Verordening voor het Gemeentelijk boekenfonds voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs te ’s-Gravenhage, Verz. 1943, no. 3 (11 Februari 1946). Gebouwen, meubelen, leer- en Onderwijzend en Voor de belangrijkste mededelingen betref fende het onderwijzend personeel wordt ver wezen naar de hier voren af gedrukte verslagen van de colleges van toezicht. Met waardering kan worden gewaagd van de goede dienstvervulling van het aan de scholen verbonden personeeL De Commissie gaf als haar oordeel te kennen, dat, zodra de omstandigheden dit zouden toe laten, hervatting van het onderwijs in machine- schrijven in de 5e klassen der h.b.s.-en A zeker van belang zou zijn. Door Burgemeester en Wethouders werd tot hervatting besloten met dien verstande, dat het volgen van bedoeld onderwijs facultatief werd gesteld. Voorts werd aan Burgemeester en Wethou ders geadviseerd ten aanzien van een voorstel van de directeur der Gemeentelijke handelsdag- school om bij wijze van proef, als onderdeel van het vak geschiedenis, in de laagste klasse onder wijs in de bijbelse geschiedenis te doen geven. De Commissie bleek eenparig in haar oordeel, dat dit voorstel alle steun verdient. Met een voorstel van directeuren der Gemeen telijke handelsavondscholen tot wijziging van art. 2 van de Verordening, regelende het onder wijs op de Gemeentelijke handelsavondscholen, welk artikel bepaalt, wie voor het volgen van onderwijs aan deze scholen in aanmerking komen, kon de Commissie zich verenigen. Be paald wordt thans, dat dit onderwijs bestemd is voor leerlingen, die geen onderwijs meer ontvangen aan een inrichting voor lager, voort gezet gewoon lager, uitgebreid lager, middel baar of voorbereidend hoger onderwijs, terwijl zij ten minste zeven leerjaren lager onderwijs met vrucht moeten hebben doorlopen en niet meer leerplichtig mogen zijn. Het is de overtuiging van de Commissie, dat in de naaste toekomst op het gebied van het Haagse middelbaar onderwijs vele belangrijke beslissingen genomen zullen moeten worden. Zij heeft hierbij niet zozeer het oog op de vele ter sprake gebrachte, maar veelal nog slechts in een beginstadium verkerende reorganisatie plannen ten aanzien van het onderwijs in het algemeen, als wel op de moeilijke positie, waarin de gemeente ’s-Gravenhage door haar gedeeltelijke’ verwoesting, haar nieuwe bevol kingselementen, haar gebrek aan woningen en gebouwen, en in verband hiermede, haar weder- opbouwplannen, zich bevindt. Bij de wederop bouw is de verdeling van de inrichtingen van middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs over het stadsgebied en de vaststelling van de aard van elk der scholen mede in verband met de te herbouwen wijken een probleem op zich zelf. Er zal aanleiding zijn om incidentele be slissingen zoveel mogelijk te vermijden en te komen tot een algehele bestudering van dit vraagstuk in verband met het nieuwe stadsbeeld. De Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te 's Gravenhage, C. VAN DEN BERG, voorzitter. TH. O. PALTE, secretaris. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 498