41 school-toneel- 5 J Het Gemeentelijk boekenfonds en de aan ver scheidene scholen gehouden boekenbeurzen vol deden ook in het afgelopen jaar ten volle aan hun bestemming. Het boekenfonds verstrekte kosteloos of tegen betaling van een bijdrage boeken aan 503 leer lingen, waarvoor f 2.480,42 werd uitgegeven. Dit bedrag is aanmerkelijk lager dan in vooraf gaande jairen, doordat als gevolg van de tijds omstandigheden nog niet alle aangevraagde boeken konden worden aangeschaft. Door de ouders of verzorgers werd in totaal tot een bedrag van f 6.702,75 in de kosten bijge dragen. Hierin zijn niet begrepen de leerlingen, die na aankomst in de Gemeente voorlopig onderwijs genieten in overbruggingsklassen van de Stich ting voor onderwijs aan gerepatrieerden. Verder had beoordeling plaats van 59 nieuw aan te schaffen boeken, gepaard gaande met het uitbrengen van advies aan de scholen, welke dienaangaande aanvrage hadden gedaan. Op bescheiden schaal werden door de leer lingen enige schoolreizen gemaakt en werd aan excursies deelgenomen. Bezoek aan tentoonstel lingen in groot verband kwam niet voor. Het werk der Toelatingscommissie werd ten zeerste bemoeilijkt door de bijzondere tijdsom standigheden, in het bijzonder door de onver wacht grote toeloop van gerepatrieerde scholie ren, waardoor het oorspronkelijke verdelings plan moest worden omgewerkt en er op het laatste ogenblik meer klassen moesten worden gevormd. Gegevens omtrent de gehouden toelatings examens en de plaatsing van leerlingen liggen voor belangstellenden ter inzage aan de afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie. Er werden twee voorstellingen in de Konink lijke Schouwburg gegeven, t.w. „Candida” van Shaw, welke voorstelling was aangeboden door The British Council te ’s-Gravenhage, en „Anti gone”. Het laatstgenoemde stuk werd opgevoerd door leerlingen en oud-leerlingen van het gym nasium Laan van Meerdervoort. Concerten werden gegeven door het Residentie orkest op 16 November en 11 December 1945, 22 Januari, 26 Februari en 22 Maart 1946. Zij stonden onder leiding van Frits Schuurman en Willem Andriessen; dat op 22 Januari 1946 ech ter onder leiding van Karei Mengelberg ter ver vanging van Frits Schuurman, die wegens onge steldheid verhinderd was. De concerten werden bij gewoond door onge veer 2 000 leerlingen per concert, merendeels leerlingen van de hogere klassen van het voort gezet onderwijs. Ten gehore gebracht werden werken van Bach, Van Beethoven, Brahms, Debussy, Dukas, De Falla, Handel, Mendelssohn-Bartholdy, Mous- sorgsky, Ravel, Roussel en Tsjaikowsky. Voor de aantallen leerlingen en hun groepe ring over de verschillende onderwijsinrichtin gen wordt verwezen naar de daaromtrent in het statistisch gedeelte van dit verslag opgenomen mededelingen. Onder invloed van de veranderde omstan digheden viel een geleidelijke verbetering in gedrag, vlijt en vorderingen van de leerlingen te bespeuren. De leerlingenaantallen ondergingen vermeer dering ten gevolge van de komst hier te lande van gerepatrieerden uit Indonesië. Het volgende overzicht geeft hiervan een beeld. De Commissie leed een gevoelig verlies door het overlijden op 10 Juli 1946 van het lid, de heer H. Oberman. Aan het eind van het verslag jaar was in de daardoor ontstane vacature nog niet voorzien. In Februari 1946 bracht de Commissie een rap port uit omtrent de opgedane ervaringen, waar in werd voorgesteld 60 boeken uit de bestaande bibliotheken te verwijderen. 1 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Totaal. Totaal. 134 245 126 371 60 74 Boekenfonds, boekenbeurzen. Tentoonstellingen, excursies enz. leerlingen. Recht streeks na aankomst. Op bijzondere scholen geplaatst. Via over- bruggings- klassen. op openbare scholen geplaatst. Via over bruggings klassen. Toelatingsexamens, plaatsing van Recht streeks na aankomst, i Commissie tot voorbereiding van voorstellingen. Commissie voor de jeugdconcerten. Leerlingen. Commissie van advies voor de leerlingen bibliotheken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 499