I f k I I i r 1 f J V V -cursus III ■'i 4 74 35 23 23 23 59 1, 33 66 35 59 1 34 2 1 27, 34 34 59 Biz. 70 38 30, 31 4 52, 53 54 63 48, 49 47 67 67 64, 66 23 72, 73 43, 44 59 37 41 61, 62 32 2 47, 48 13, 41 40 19, 20 50, 51, 52 36 61 31 67 1 t./m. 3 56 56, 59 58 1, 22 1 26, 52, 53 63 68 68 50 50 41 66 64 57, 58 57 35 35 Gemeentepersoneel (Zuivering van het-) Gemeentepolitie Gemeenteraad Gemeenteraad (Tijdelyke-) Gemeenterekening Gemeenteschulden Gemeentesecretarie (Ambtenaren der-) Gemeentesecretaris Gemeentewoningen Gemeentelijke studiebeurzen Gemeenten (Kerkelijke-) Geneesheren Geneeskundig schooltoezicht Gevangenenkamp „Duindorp” Gevestigden in de Gemeente Gezinsmoeilijkheden (Levens- en-). Gezinszorg Gezondheid (Openbare, Volks-) Gezondheidskoloniën Gezondheidstoestand Glasinzamelitig (Haagse-) Gratificatiën gewezen vrijwillige militairen of hun verwanten Groentenveilingen (Loosduinse-) Grond (Ruiling van-) Grondbedrijf Grondgebied en eigendommen Gymnasium Haags Crisis Comité in liquidatie13, 39 Haags Instituut voor Volksontwikkeling (H.I.V.O.). 67/68 Haags Werkcomité Vacantie 1946 69 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen 49, 68 Haagse glasinzameling 55/56 Haagse Jeugd-Actie1, 68 Haagse Jeugdherbergstichting68 Haagse Kunstkring (Vereniging-)66 Haagse Museumvrienden (Vereniging v.-)65 Haagse Tramweg-Maatschappy (N.V. Gemengd Bedrijf-) Haghe,” Vereniging „Die Handel (Landbouw en nijverheid) Handelsonderwijs Haringvloot Havens Herbouwplannen Heropvoeding v. d. jeugd Hotels, logementen Hotelstatistiek Hoger onderwijs (Voorbereidend-) Hogere burgerscholen Huisarbeidswet Huishoudelijke voorlichting Huishoudscholen Huisvesting (Volks-) Huisvestingsaangelegenheden Hulp in de huishouding Hulpbehoevenden (Gem. Comité tot steun aan-). Hulpverlening oorlogsslachtoffers Huwelijken Huwelijksmoeilijkheden (Gezins- en-). I Hypotheken Industrieschool, Inentingen Ingenieurs (Koninklijk Instituut van-) Inleiding Inspectie van het onderwijs (Gem.-) (Rijks-) uu Instituut voor lichamelijke opvoeding (Kweekschool-). 500 000 inwoners Jeugd (Heropvoeding van de-) Jeugdbescherming Jeugdconcerten en school-toneelvoorstellingen Jeugdherbergstichting (Haagse-) Jeugdwerk Kerkeljjke gemeenten en leraren Kerkelijke en particuliere instellingen Keuring van voedingmiddelen Kiezerslijst Kinderbescherming Kinderbewaarplaatsen Kindertuinen (School en-) Kinderuitzendingen Kleuterzorg (Zuigelingen- en-) Koninklijk Conservatorium voor muziek Koninklijk Instituut van Ingenieurs Koninklijke Schouwburg Kosteloze afstand Gem. eigendommen Kostwinnersvergoeding dienstplichtigen Kraaminrichtingen Krankzinnigen (Verplegipg van- voor rekening van de Gemeente) Krankzinnigen en zenuwpatiënten (Zorg v.-) Kunstenaars Voorzieningsfonds voor-) Kunstkring (Haagse-) Kunstsubsidies Kweekscholen v. opleiding van leerkrachten Lager onderwijs Landbouw, handel en nijverheid Land- en tuinbouwverenigingen Landsverdediging 71 t./m. 74 Leerkrachten (Inrichtingen tot opleiding v.-) Leeszalen (Openbare- en bibliotheken) l Leger des Heils Lek-duinplan Leningen (G-ld-) Leraren (Kerkelijke-) Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis” Levens- en gezinsmoeilijkheden f", Lichamelijke Opvoeding- Kweekschool Instituut voor Loop der bevolking Loosduinse groentenveilingen Luchtbescherming Lycea Maatschappelijke steun en voorzorg Maatschappij tot bevordering der Toonkunst Medailles (Toegekende-) Meisjes (Zorg voor-) Melkcontröle Middelbaar onderwijs Middelbaar technische scholen Middernachtzending Militair Gezag Militaire zaken Mobilisatieslachtoffers 1914—1918 Monumentenzorg Museum (Gemeente-, School-) Musea (Particuliere-) Musea- (Rijks-) Museumvrienden (Vereniging v. Haagse-) Muziek (Kon. Conservatorium voor-) Nachtverblijven Nagelaten betrekkingen (Zorg voor-) Nederlands Volksherstel Ned. Vereniging voor de Volkszang Nummerbewyzen (Rij- en-) Nutswoningen (Vereniging voor Volkshuisvesting) Nijverheid (Landbouw, handel en-) Nijverheid (Nederl. Maatschappij voor- en handel Nijverheidsonderwijs Nijverheidsscholen (Dag- en avond-) „Ockenburgh” (N.V. Mij’ Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap-) Officiële Ontvangsten Gemeentebestuur Onbewoonbaarverklaring Ondersteuning (Geldelijke-) Onderwijs Onderwijs aan volwassenen Onderwijs aan zieke kinderen Blz. 1, 17 16, 24 t./m. 27 5, 6 4 23 23 .15, 16 14 32 1, 64 70 30 63 1 19 50, 51, 52 .47, 48 .30, 31 .48, 49 30 55/56 57, 58 64, 65, 68 33, 38, 54, 55 1 24, 36, 42 70 67 50, 51, 52 58 19 35 28 59 38 t./m. 56 67 7 52, 53, 54 30, 31 59 59, 60 28 1 .71 t./m. 74 74 69, 70 63, 65 34, 66 66 65 67 26, 34 - 38, 39, 74 1, 39 67 34 32 35 35 59 59 t./m. 62 32 67 7 32 38 t./m. 41 57 57 13, 57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 4