i 43 Emmakliniek, Parkweg 21. Op 1 Januari 1946 waren 28 vrouwen en 26 kinderen in verpleging. In 1946 werden opgenomen 1557 vrouwen en 1413 kinderen, ontslagen werden 1 529 vrouwen en 1391 kinderen; 1 kind overleed. ingehaald, ten gevolge waarvan het aantal nieuwe consult vragende personen zeer hoog was, nl. 12 103 (6 718 mannen en 5 385 vrouwen). Het aantal consulten in 1946 was 28 873. Op 1 Januari 1946 waren 4 mannen en 7 vrou wen in verpleging. Opgenomen werden 399 mannen en 434 vrouwen, terwijl 395 mannen en 437 vrouwen werden ontslagen. Eén man is overleden. Op 31 December 1946 waren derhalve 11 patiënten in verpleging (7 mannen en 4 vrouwen). Het aantal verpleegdagen bedroeg 10 070. ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging „Kraam- verzorging”, Laan van Nieuw Oost-Indië 14. In het verslagjaar viel een toeneming van hét aantal patiënten waar te nemen. Begin Febru ari werkte de kliniek weer op volle kracht. In 1946 werden in totaal 870 patiënten opge nomen, waarvan 699 vóór de bevalling; 70 pa tiënten werden door bemiddeling van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst opgenomen. Door de wijkkraamverpleegsters werd in 2 325 gezinnen hulp verleend. Daarvan waren er 1 003 niet van te voren ingeschreven; 25 werden in geschreven aan huis, 176 op het spreekuur aan de afdeling Goeverneurlaan en 1076 aan de kliniek; in 45 gevallen betrof het Gemeente- patiënten. De collecte langs de huizen bracht f 10.236,— op. De exploitatierekening van de kliniek ver toonde een nadelig saldo van f 2.347,11, hoofd zakelijk ontstaan wegens onvoorziene uitgaven ten behoeve van de aanvulling van de inventa ris; het wijkwerk leverde een winst van f 1.528,21 op. De financiële resultatenrekening vertoonde een voordelig saldo van f 9.850,38. R.K. Vrouwenkliniek „Bethlehem”Prinsesse- gracht 8. In het verslagjaar werd aan baten f 203.759,59 en aan lasten f 218.598,98 verant woord, zodat een nadelig saldo van f 14.839,39 overblijft. Op 1 Januari 1946 waren in verpleging 2 842 vrouwen en 21 kinderen. Opgenomen werden ge durende het verslagjaar 2 261 vrouwen en 1487 kinderen, ontslagen werden 2 239 vrouwen en 1458 kinderen; 5 vrouwen en 14 kinderen zijn overleden. Het aantal verpleegdagen was voor de vrou wen 24 964 en voor de kinderen 15 823. Op 31 December 1946 waren in verpleging 57 vrouwen en 36 kinderen. Het aantal beschikbare bedden bedroeg 93 voor vrouwen en 60 voor kinderen. diplomeerde verpleegsters in vaste dienst, 58 leerling-verpleegsters, 6 Rode-Kruishelpsters en 56 personen voor de administratieve en tech nische diensten. Het aantal beschikbare bedden bedroeg op 31 December 1946 155. Juliana-Kinderziekenhuis, Dr.-van-Welylaan 2. Op 1 Januari waren 265 kinderen aanwezig. In de loop van het jaar werden 2114 kinderen opgenomen, zodat in totaal 2 379 kinderen zijn verpleegd gedurende 91 509 verpleegdagen. Ont slagen werden 1975 en overleden zijn 169 pa tiëntjes. Op 31 December 1946 waren 235 kinderen in verpleging. Het aantal beschikbare bedden was 305. Verricht zijn 332 operaties. Aan de inrichting waren verbonden, behalve de geneesheer-directeur, 19 geneeskundigen, 127 verplegenden en 68 personen voor andere dien sten. De rekening sloot met een verliessaldo van f 40.580,12. Stichting Haags Nood-Sanatorium, Doornik- sestraat 30. Op 1 November 1945 werd het Sa natorium aan de Doorniksestraat betrokken, dat opnieuw ingericht was door de ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der Tuberculose te zamen met de Vereniging „De Sophia-Stich- ting”. Voorlopig werden alleen chirurgische pa tiënten ondergebracht. In Maart 1946 kon de eerste van de drie door de regering aangekochte Zweedse barakken in gebruik worden genomen. De daaraan gegeven naam „Ezweba” betekent, dat dit de eerste Zweedse barak is, die in ons land in dienst werd gesteld. In Augustus 1946 waren de inrichtingswerkzaamheden in de villa „Duyn- rose” aan de Tapijtweg 10 zover gevorderd, dat alle longpatiënten van Kasteel „Verwolde” in Laren (Gld.) konden worden overgebracht naar het Sanatorium, dat sedertdien werd geëxploi teerd door de in het leven geroepen nieuwe Stichting Haags Nood-Sanatorium. Op 1 Januari 1946 waren 48 patiënten in ver pleging (14 mannen, 20 vrouwen en 14 kinderen). In de loop van 1946 werden 143 patiënten opge nomen (waarvan 31 patiënten uit „Verwolde”). Ontslagen werden 70 personen, zodat op 31 De cember 1946 121 patiënten in verpleging waren (68 mannen, 40 vrouwen en 13 kinderen). Het aantal verpleegdagen bedroeg in 1946 33 646. Bij Raadsbesluit van 27 Mei 1946, No. 158 645, afd. S.Z. Bijl. no. 132, werd voor uitbreiding van de sanatoriumruimte aan de Stichting f 100.000,verstrekt. Inrichting voor Ooglijders, Tasmanstraat 188b. Veel achterstallig werk, dat gedurende de Duitse bezetting was uitgesteld, moest worden "”T

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 50