41 B. STATISTISCH GEDEELTE. 6 Het statistische gedeelte van het verslag betref fende het voortgezet onderwijs voor het school jaar 19451946 sluit aan bij dat van het verslag over het schooljaar 19421943. Voor de beide tussenliggende jaren werden geen afzonderlijke statistische overzichten gepubliceerd. Over het schooljaar 19431944 ontbreken alle gegevens, doordat in verband met de bijzondere omstan digheden voor dat jaar geen statistisch grond- materiaal verzameld kon worden, terwijl voor het schooljaar 19441945 de gegevens niet tijdig ter beschikking kwamen en dus eerst thans te zamen met die voor het jaar 19451946 gepu bliceerd kunnen worden. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat over de beide laatste schooljaren door een beknopter inrichting der aan de scho len gezonden vragenlijsten en het ontbreken van de leerlingentelkaarten, aanmerkelijk minder cijfermateriaal voorhanden is. Als gevolg hiervan staan voor beide jaren t.a.v. het dagonderwijs geen gegevens ter be schikking betreffende het aantal buitenleerlin gen, de herkomst der nieuwe leerlingen, het aantal leerlingen voor de 2de of 3de maal in de zelfde klasse, de bevorderde leerlingen, het aan tal leerjaren nodig voor het behalen vaïT het einddiploma, de gekozen bestemming der ge slaagde leerlingen, het vertrek der leerlingen naar andere onderwijsinrichtingen en het aan tal leerkrachten. In de jaren 1941 t./m. 1943 liep het leerlingen aantal bij het dagonderwijs terug van 7191 tot 6453, maar steeg in de na-oorlogse jaren weder tot 7 123 in 1945 en tot 8142 in het jaar 1946, met welk aantal alle voorafgaande jaren worden overtroffen. Ten opzichte van 1943 betekent dit een toeneming met onderscheidenlijk 10,4 en 26,2 pCt. Een en ander hangt o.a. samen met de enorme stroom van vestigingen in de Gemeente, welke na de bevrijding begon i.v.m. de terugkeer van geëvacueerden en repatriëring uit de overzeese gebieden. Ook het leerlingenaantal bij het avondonder wijs, dat sinds 1930 zeer sterk was gedaald, nl. van 1 510 tot 574 in 1943, geeft voor de jaren 1945 en 1946 een stijging te zien. In 1945 telt dit onderwijs 737 leerlingen en in het daaropvol gend jaar 749. Het avondonderwijs nam in beide jaren ten opzichte van 1943 dus toe met onder scheidenlijk 28,4 en 35 pCt. Het totaal aantal leerlingen bij het dagonder wijs is in 1946 55,5 pCt. of ruim de helft groter dan in 1926. Dit is relatief veel meer dan de uit breiding der gehele Haagse bevolking, die in dezelfde periode met 28,6 pOt., dus met ruim 1/4, toenam. Het aantal buitenleerlingen (leerlingen uit andere gemeenten) is over de jaren 1945 en 1946 niet bekend, evenmin als het aantal leerlingen behorend tot uit de overzeese gebieden gerepa trieerde gezinnen. Dat laatstgenoemde leerlingen een belangrijker percentage dan voorheen van de gehele schoolbevolking uitmaken is, gezien het grote aantal personen, dat zich in 1946 uit bedoelde gebieden in de Gemeente vestigde, nl. rond 13 000, alleszins aannemelijk. Openbaar en bijzonder onderwijs. Een overzicht van de schoolbevolking bij het openbaar en bij het bijzonder onderwijs volgt hier voor een aantal jaren. Wordt de absolute groei van het openbaar en bijzonder dagonderwijs in de beide laatste jaren vergeleken met de in 1943 waargenomen sterkte, dan blijkt, dat het aantal leerlingen bij het openbaar onderwijs t.o.v. 1943 in 1945 en 1946 met onderscheidenlijk 155 en 543 en bij het bij zonder onderwijs met onderscheidenlijk 515 en 476 is toegenomen. De daling van het aantal leerlingen bij het openbaar dagonderwijs, ingetreden na 1940, maakte in 1945 plaats voor een geringe stijging; in 1946 doet zich echter een dusdanige toeneming voor, dat een aantal bereikt wordt bijna gelijk aan dat van 1940. Bovendien is de sterkte hier- VHRBLAO VOORTGBZBT ONDBRWIJB. Aantal leerlingen. 16 Sept, i) Indexcijfer. 3 955 I 245,8 87,3 102^3 i 4 431 I 2754 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 5 235 5 531 6 768 7 107 7 191 7 017 6 453 136,1 155,5 1 391 1 510 1 362 1 201 1 106 978 574 737 749 1926 1930 1935 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 3168 3711 3 626 3 460 3 683 3 753 3 694 3 454 3 013 100,- 95,4 101,6 103,5 101,9 95,3 83,1 1 609 2 071 3 085 3 354 3 497 3 563 3 440 Index cijfer. 100,- 128,7 191,7 208,5 217,3 221,4 213,8 477 484 100,- 94,2 87,2 71,9 66,6 61,9 44,6 56,9 57,7 552 720 630 598 547 459 200 260 265 100,- 105,7 129,3 135,8 137,4 134,- 123,3 53,- 53,8 100,- 108,6 97,9 86,3 79,5 70,3 41,3 100,- 130,4 114,1 108,3 99,1 83,2 36,2 Abso luut. Haudelsavondonderwös. Openbaar. Abso luut. Openbaar. Abso luut. Bijzonder. Index cijfer. het handels- avondonderwijs. Absoluut Dagonderwijs. Bijzonder. Index-1 Abso- cjjfer. luut. Aantal leerlingen bij het dagonderwijs. Absoluut. Indexcijfer. 47,1 48,- 7 123 8 142 l) Zie noot 8 en 4 op bladz. 15. Index cijfer. 839 790 732 603 559 519 374

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 500