41 11 Voorde verschillende inrichtingen van onder wijs is in 1946 het percentage geslaagden bij de meisjes groter dan bij de jongens, hetgeen ook vóór de oorlog het geval was; alleen de handels- dagschool maakt hierop een uitzondering. Het percentage voor de geslaagde eindexamen-can- didaten is in 1946 over de gehele linie behou dens bij de meisjesleerlingen der openbare taal en handelscorrespondentie zijn de percen tages vrouwelijke cursisten steeds aanmerkelijk hoger dan die der mannelijke. De percentages liggen voor dit vak na de oorlog belangrijk lager dan voordien. De belangstelling voor aard rijkskunde en staatsinrichting blijft gering en loopt de laatste jaren zelfs nog terug. Het deel der leerlingen, dat de cursussen stenografie en maehineschrijven volgt geeft eveneens een afne ming te zien. Een vergelijking van het percentage bij de handelsavondscholen geslaagde mannelijke leer lingen voor alle vakken te zamen aan het einde van het cursusjaar 19451946 met dat in vorige jaren waargenomen doet zien, dat het cijfer in 1946 is toegenomen en vooral bij de openbare scholen zeer hoog is. Wat de percentages geslaagden bij de meisjes betreft, valt op te merken, dat deze, in tegen stelling met hetgeen bij de jongens werd waar genomen, in 1946 t.o.v. 1943 een daling te zien geven bij de openbare inrichtingen; bij de bij zondere bleef het gemiddeld percentage ge slaagde meisjes vrijwel onveranderd. De mannelijke cursisten der openbare avond scholen ondervonden blijkbaar minder moeilijk heden bij hun studie dan hun collega’s der dag- handelskennis, boekhouden en handelsrekenen) het vak, dat door het grootst aantal leerlingen wordt gevolgd. Bij de openbare scholen het meest door mannelijke en bij de bijzondere scholen vooral door vrouwelijke leerlingen. Het percentage leerlingen voor dit vak is in de beide laatste jaren aanzienlijk opgelopen. Belangrijk is verder het aantal cursisten voor Nederlandse en Engelse taal en handelscorres pondentie, dat in 1946 bjj de bijzondere avond scholen nog is toegenomen. Worden voor de drie genoemde vakken de aantallen leerlingen te zamen geteld, dan blijkt, dat terwijl tot en met 1943 ongeveer 2/3 van het totaal aantal cursisten der openbare avond scholen en een nog groter deel der leerlingen van de bijzondere avondscholen deze drie vak ken volgden, in 1945 en 1946 dit deel voor beide soorten scholen tot rond 3/4 was gegroeid. Het aantal cursisten voor Franse taal en han delscorrespondentie (welk vak steeds minder leerlingen trekt dan de overige taalcursussen) neemt de laatste jaren bij de openbare scholen toe, maar daalt bij de bijzondere. Voor Duitse Evenals in vorige jaren is ook in 1945 en 1946 voor beide soorten van scholen het onderdeel handelswetenschappen (omvattende algemene gymnasia lager dan in de voorgaande jaren doorgaans het geval was. Het grootst is de pro- centuële teruggang van het aantal geslaagden bij de bijzondere gymnasia en de openbare hogere burgerscholen. Hier is zeker sprake van een ongunstige in vloed ten gevolge van de oorlogsomstandigheden. 1 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tydstip. Tot. M. Cursusjaar. J. J. J. M. 81,4 93,3 75,- 89,7 79,8 70,- 85,1 85,6 77,8 Stenografie en machine- schrijven') 6,- 3,4 7,3 7,6 5,2 6,7 90,7 93,5 90,7 94,2 96,7 4,7 6,1 84,9 82,7 89.1 90,3 90,8 86,- 83,1 88,3 95,2 96,8 91.2 84,4 86,6 90,1 84,8 77,9 80,2 85,2 73,1 86,4 10,5 8,5 7,7 7, - 9,3 8, - 4,4 5,6 7,2 7,7 10,- 7,9 10,- 11,4 82,3 83,8 89,4 96,5 90,- Openh. handels- dagschool. J. 87,6 91,3 93,1 98,- 86,- 11,6 11,8 H,9 7,3 11,1 6,4 85,1 91,- 87,6 83,9 83,3 88,- 92,5 94,1 94,9 86,7 80,8 90.- 84,1 73,5 9,2 7,7 7,1 6,1 7,9 6,5 12,7 9,5 8,5 8,9 11,7 10,- 6,4 4,6 4,7 4,8 8,6 8,3 9,5 14,4 Bijzondere gymnasia. M. Openbare gymnasia. M. Bjjz. hogere burgersch. M. Aantal geslaagden voor het eindexamen. Bijzondere scholen. Vr. Aantal voor het eindexamen geslaagde leerlingen in pCt. van bet aantal, dat aan het examen deelnam. Openb. hogere burgersch. J. i M. 1926/1930 1931/1935 1936/1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 i) Machineschrjjven alleen bjj twee der bijzondere scholen. Aantal cursisten der handels avondscholen (alle leerjaren te zamen) in pCt. van het totaal aantal cursisten van alle vakken te zamen. Gemeentelijke scholen. M. Vr. Tot. I 82,9 1) Geen eindexamens gehouden. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1936/’37 1940/’41 1941/’42 1942/’43 1943/’44 1944/’45 2) 1945/’46 1) Niet berekend wegens te kleine aantallen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 505