41 1 13 J Aantal leerlingen, in pCt. van het totaal aan tal, dat a. nog dagonderwijs genoot; b. avondonderwijs genoot; c. geen ander onderwijs genoot. Het aantal geslaagden voor de examens voor machineschrijven en stenografie is voor de cur sus 1945/’46 in totaal opgegeven voor dag- en avondcursussen te zamen. Om een vergelijking met de resultaten van ’de cursus 19421943 mogelijk te maken, zijn de percentages geslaag den van de dag- en avondcursussen van dat jaar omgerekend tot een enkel percentage, nl. 70,7 voor de jongens en 81,2 voor de Meisjes. Hieruit blijkt, dat het deel der leerlingen, dat een diplo ma verwierf in 19451946 enigszins toenam. Voor de cursus 19451946 is wel bekend hoe veel leerlingen er naast hun lessen in machine schrijven en/of stenografie nog ander onderwijs genoten, maar niet of dit dag- of avondonderwijs betrof. Het deel der leerlingen, dat buiten de lessen in machineschrijven geen onderwijs meer genoot, is de laatste twee jaren belangrijk toegenomen en naar verhouding groter dan vóór 1936. Even als in voorgaande jaren is dit percentage bij de meisjes het hoogst. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Avondcursus. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. Totaal. b. b. b. a. a. c. o. n 48,4 35,8 21,9 39,2 36,8 31,5 42,3 24,- 20,1 50,4 43,3! 12,- 44,7 46,9 13,2 39,9 39,1 10,5 60,8 39,2 52,8 47,2 56,2 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/*32 t./m. 1935/’36 1936/’37 t./m. 1940/’41 1941/’42 1942/’43 1943/’1944 en 1944/’45 1945/’46 1,6 0,4 8,2 30,8 26,7 12,8 52,7 57,9 62,7 9,3 38,- 2,7 2,3 57,2 65,4 74,9 34,1 32,5 23,8 67,6 80,2 89,2 87,9 85,1 80,7 94,9 Praktijk cursus. 2) 61,- 71,7 86,8 39,4 35,- 63,- 81,- 85,7 89,9 78,9 90,- 90,5 55,5 79,7 79,- 80,3 72,- 8,7 2,1 1,3 43,8 Machineschrijven. i) Dagcursus. M. Aantal leerlingen, dat een het aantal, dat examen deed. diploma behaalde, in pCt. van 71,4 77,5 81,5 91,1 68,- M. 74,8 Vr. 85,3 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 1935/’36 1936/’37 1940/’41 1941/’42 1942/’43 1943/’44 en 1944/’45 1945/’46 1) Sinds 1 Maart 1946 cursussen machineschryven en stenografie te zamen. 2) M. i. v. het schooljaar 1936/1937 opgeheven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 507