I 1 GEMEENTELIJKE MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL TE 'S-GRAVENHAGE VOOR WERKTUIGBOUWKUNDE EN ELECTROTECHNIEK. VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT OVER DE SCHOOLJAREN 1944/1945 EN 1945/1946. De in September van het jaar 1944 aange vangen cursus leverde al spoedig door de toenemende spanning en de oorlogstoestand zodanige moeilijkheden op, dat van de resul taten nauwelijks iets verwacht kon worden. Ten gevolge van de gehouden razzia’s en andere 'omstandigheden konden de leerlingen de school niet bezoeken en daar het lerarencorps wegens de spoorwegstaking ten dele van een geregeld contact met de school was uitgesloten, kon van normaal onderwijs geen sprake zijn. Ondanks het lofwaardig streven van de schoolleiding, meer in het bijzonder van de adjunct-direetéur, de heer Duyzings, om de leerlingen nog tot enige studie in staat te stellen, kon het niet anders, of dit studiejaar moest als vrijwel verloren worden beschouwd. Hoewel na de heropening van de school in 1945 werd overwogen een vervroegd eindexamen te doen houden en wrel in Januari 1946 voor de leerlingen, die in 1944 tot het hoogste studiejaar w aren toegelaten, en in Juni 1946 voor de leer lingen, die in 1944 hun practisch studiejaar ingingen, bleek de uitvoering van dit plan zoveel bezwaren op te leveren, dat er van werd af gezien. De cursus 1945/1946 dient dan ook in hoofd zaak te worden beschouwd als te zijn in de plaats gekomen van het verloren schooljaar 1944/1945; het aantal leerlingen wras enigszins teruggelopen, omdat verscheidene leerlingen met 5-jarige h.b.s als vooropleiding, na de oorlog de voorkeur gaven aan een studie aan de Tech nische Hogeschool te Delft. Ten gevolge hiervan was het vormen van een zg. „ster”-klasse in dit jaar niet nodig. In verband met de bijzondere tijdsomstandig heden kon van enige uitbreiding en verbetering van hulpmiddelen bij het onderwijs geen sprake zijn en werd een dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen andere scholen en instellingen ter beschikking konden stellen. Alleen de labora- toriuminventaris voor de oefeningen in natuur- en scheikunde kreeg een belangrijke en zeer welkome uitbreiding door een schenking van de leraar Ir. Van Altena bij diens verlaten van de school. Ook van andere zijden ondervond de school zeer gewaardeerde medewerking. Zo konden de werkplaatsoefeningen wederom plaats vinden aan de Christelijke Ambachts school hier ter stede, de oefeningen in de natuur kunde aan de 5e h.b.s. en eleetrotechnisehe metingen aan de le Ambachtsschool. De directie der Bataafse Petroleum Maatschappij stelde voorts de leerlingen van het hoogste studiejaar werktuigbouwkunde in de gelegenheid werk zaam te zijn in haar Mach. Proefstation te Delft. Dank zij al de geboden hulp konden de bezwaren van het ontbreken van een goede ou tillage in de school zelf overwonnen worden. Aan het einde van de cursus 1943/1944 werden van het le studiejaar 70 bevorderd, 16 naar dezelfde klas verwezen; 2e studiejaar 105 bevor derd, 27 naar dezelfde klas verwezen. Van deze 105 gingen 65 hun practisch jaar M en 35 hun practisch jaar E in. Bij de inschrijving voor het jaar 1944/1945 meldden zich 279 gegadigden, waarvan 44 op het toelatingsexamen voor overwegend prac tisch ontwikkelden en nog 95 anderen werden afgewezen, zodat slechts 140 tot de school konden worden toegelaten. BIJLAGE het onderwijs. 1945/1946: E i Totaal. M 1b E 2a E 2b M 4 M 1c I MP 1 M 2a 28 29 27 23 12 3 28 29 29 25 17 28 27 30 23 12 2 26 26 31 22 14 1 27 27 27 25 13 6 26 26 21 18 16 1 27 28 24 22 15 1 23 23 31 31 300 303 278 241 28 29 31 31 32 30 M la 5-9-1944 1—7—1945 1—9— 1945 1 7—1946 Bevorderd Idem na herexamen Overzicht bezetting 1944/1945 en Gang van Hulpmiddelen voor de school. Schoolbezetting. M 2b M2+ 28 28 26 22 11 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 509