42 ’s-Gravenhage, October 1947. 2 'Namens de Commissie van Toezicht, J. J. P. CATTEL, voorzitter, P. DEKKER, secretaris. De reeds gemelde gebrekkige outillage van de school viudt in de eerste plaats zijn oorzaak in het ontbreken van voldoende localiteiten in het thans in gebruik zijnde schoolgebouw, zodat afdoende verbetering eerst mogelijk is wanneer de school in een meer voor dit doel geschikt gebouw kan worden ondergebracht. Ook voor het gewone onderwijs is echter de beschikbare ruimte te beperkt en verscheidene plannen wer den ontworpen om zij het ook tijdelijk hierin verbetering te brengen. In verband met de hoge kosten zijn al deze plannen echter niet tot uit voering gekomen, doch het is te begrijpen, dat de ondoelmatige huisvesting van de school een normale ontwikkeling van het middelbaar tech nisch onderwijs hier ter stede zeer in de weg staat. merking kwamen. In totaal verlieten 10 leer krachten de school, doch doordat de heren P. Harssema, Ir. J. R. G. Isbrueker, C. Klompen- houw’er, Ir. L. W. de Koning, Ir. W. C. Kool, Ir. F. Nawijn, Ir. D. Wechgelaar, Ir. E. W. de Wilde de Ligny en E. P. de Hoog als leerkrach ten konden worden aangesteid en de heer A. J. C. Ingeneeger na gedwongen afwezigheid kon terugkeren, kreeg de school bjj de aanvang van de cursus 1945/1946 weder de beschikking over 36 leerkrachten. De heer Duyzings wenste zijn functie van adjunet-directeur, welke hij onder moeilijke om standigheden op zo verdienstelijke wijze had ver vuld, neer te leggen, waarna de heer Isbrueker zijn plaats innam. Ook het overige personeel onderging enige wijziging door het vertrek van de assistent in algemene dienst J. H. J. Quarles van Ufford, in wiens plaats achtereen volgens verschillende assistenten voor korte tijd werden aangesteld, en dat van de administra tieve beambte E. H. Nanning, die vervangen werd door de heer H. Boendermaker. Boven dien werd in de plaats van een op 13 Januari 1945 ontslagen sehoolknecht, A. Mos als be- diende-stoker aangesteld. Uit de omliggende gemeenten waren op 1 Sept. 1945 afkomstig 89 leerlingen. Gedurende de cursus 1944/1945 waren uiteraard een aantal leerlingen ingeschreven, die op de m.t.s. een onderdak zochten, vandaar dat het aantal leer lingen in het volgend jaar terugliep. Aan het einde van de cursus 1945/1946 werd voor het eerst een eindexamen af genomen, waarbij slaagden 21 M4 en 27 E4 leerlingen. Het onderwijzend personeel van de school onderging gedurende de beide schooljaren grote wijzigingen. Een belangrijke uitbreiding was bij de aanvang van de'cursus 1944/1945 nodig, om dat de school eerst toen door het vormen van klassen voor het 4e studiejaar op zijn volle om vang was gekomen. Aanvulling van het per soneel was op dat tijdstip niet bezwaarlijk, omdat vele technici uit de industrie, door het gedeeltelijk of geheel stilliggen van de bedrij ven, zich beschikbaar konden stellen. Hierdoor kon de bedoelde cursus met 36 leerkrachten beginnen. Na de bevrijding van ons land keer den echter verscheidene leraren naar hun vroe gere werkkring terug, andere vonden eveneens een werkkring inde industrie,terwijl ook enkele in verband met hun houding tijdens de oorlog niet meer voor het geven van onderwijs in aan- Van de in het verslag over het schooljaar 1943/1944 vermelde Commissie bleef alleen Ir. J. J. P. Cattel na de oorlog zijn functie ver vullen en wel tot 1 April 1946 als enig lid der Commissie. Op genoemde datum werden be noemd de heren Ir. G. J. Braat, Ir. P. Dekker, Ir. A. W. A. Jacometti, Th. J. K. Kuiler en Ir. M. S. H. Trooster, terwijl in de vergadering van 24 Mei 1946 Ir. J. J. P. Cattel als voor zitter en Ir. P. Dekker als secretaris werd gekozen. De Commissie vergaderde voorts op 24 Mei en 6 Juni 1946. VERSLAG GEM MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL Commissie van Toezicht. Personeel. Schoolgebouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 510