1. 2. 3. 1 I. VISSERIJSCHOOL. Aan de Visserij school werd ook in 1946 geen les gegeven. Voorbereidende maatregelen zijn getroffen om de school in Januari 1947 te kun nen heropenen. Het onderwijs in de klassen van de tweejarige cursussen omvat de vakken als omschreven in het reglement op de eindexamens der zeevaart scholen; bovendien werd van 2 September 1946 af weer les gegeven in het vak lichamelijke oefe- COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL TE SCHEVENINGEN. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. II. ZEEVAARTSCHOOL. Aan de Zeevaartschool waren in 1946 de vol gende cursussen verbonden: een tweejarige cursus, opleidende voor het eindexamen volgens programma stuurmans leerling B.S.1). Grondslag is de kennis bij overgang van de 3de naar de 4de klasse van een h.b.s.; een tweejarige cursus, opleidende voor het eindexamen volgens het programma stuur mansleerling A.S.1). Grondslag is de kennis bij overgang van de 2de naar de 3de klasse van een h.b.s.; een cursus, opleidende voor het examen 3de stuurman grote handelsvaart. Grondslag is voldoende vooropleiding aan een zeevaart school en bezit van de vereiste vaartijd; een cursus, opleidende voor het examen 2de stuurman grote handelsvaart; een cursus, opleidende voor het examen 1ste stuurman grote handelsvaart. De onder 3 t./m. 5 genoemde cursussen, die sedert 7 Januari 1941 waren gestaakt, werden op 2 September 1946 hervat. Op 31 December 1946 waren er twee jongste en twee oudste jaarklassen, onderscheidenlijk 1A.S., 1B.S„ 2A.S. en 2B.S., alsmede een afdeling adspirant-2de stuurlieden en een afdeling adspi- rant-lste stuurlieden. Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 62 der Nijverheidsonderwijswet heeft de Commissie van Toezicht op de Visserjj- school en de Zeevaartschool te Scheveningen de eer U het volgende verslag uit te brengen om trent de toestand van het onderwijs aan die scholen over 1946. ning. Wegens het ontbreken van een eigen les lokaal moesten deze lessen plaats vinden in het gymnastieklokaal van de o.l.-school aan de Westduinweg 127. iDe lessen in de vakken radio- seinen en -opnemen konden tot September niet worden gegeven, ten gevolge van het ontbreken van de nodige toestellen. Hierin kon tijdens de zomervacantie gedeeltelijk worden voorzien, zo dat de lessen hoewel niet geheel overeenkomstig de eisen, met ingang van 2 September konden worden hervat. Voor het controleren van het seinschrift ontbreekt echter nog een morse- toestel. De practisehe oefeningen in roeien, zeilen, wrikken en het schiemannen werden hervat, nadat in Juni het gebouw aan de Vissershaven- weg weer was betrokken. Het Planetarium al hier werd driemaal bezocht. Oefentochten met het instructievaartuig „Prinses Juliana” van het Kon. Onderwijsfonds voor de Scheepvaart te Amsterdam konden niet plaats vinden, in verband met het overladen programma van dit schip. Het onderwijs in de cursussen voor de stuur lieden omvat de vakken, waarin voor de desbe treffende diploma’s examen moet worden afge legd. De cursussen voor 2de en 1ste stuur lieden zijn gedeeltelijk gecombineerd. Deze cursussen zijn doorlopend, d.w.z. candi- daten kunnen het gehele jaar door toetreden. BIJLAGE 43 Op 1 Januari 1946 bedroeg het aantal leerlin gen in de klassen: 1 A.S.: 27, 2 A.S.: 18,1 B.S.: 25, 2 B.S.: 16, totaal 86 leerlingen. Voordat de over- gangs- en eindexamens plaats vonden, verlieten enige leerlingen de school. Aan het eindexamen namen deel: voor het diploma A.S. 14 leerlingen; geslaagd 11, afgewezen 3. voor het diploma B.S. 16 leerlingen; geslaagd 15, afgewezen 1. Aan het overgangsexamen namen deel: in klasse 1 A.S.: 24 leerlingen; 16 bevorderd, 8 afgewezen, in klasse 1 B.S.: 21 leerlingen; 21 bevorderd. (4 leerlingen vertrokken daarna naar een andere opleiding.) Voor de nieuwe cursus, welke aan ving op 2 September, werden aangenomen: voor de jongste jaarklasse A.S.: 22 leerlingen, waaronder 3 zittenblijvers van de eigen en 2 zittenblijvers van een andere zeevaartschool; voor de jongste jaarklasse B.S.: 24 leerlingen; voor de oudste jaarklasse B.S.: 1 leerling, ko- 4. 5. B.S.: meer wiskunde dan A.S. Onderwijs. Cursussen. O B.S. B-Stuurmansïeerling j A.S. A-Stuurmansleeriing Leerlingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 511