43 2 Directeur: G. H. van Veen; leraren: Dr. F. C. Dominions, J. Doves, E. Gelpke, L. van Gogh, C. A. Haffert, H. Jansen, J. Karst, D. G. Magé, C. Meijer, Dr. J. Mullemeister, J. de Neef, J. van Eoon, Dr. P. M. Vader, J. Vrolijk, E. J. Wasscher, J. L. Zuydervelt. Van 1 Januari tot 3 Juni was de school nog ondergebracht in het schoolgebouw Waalstraat 32. Op 3 Juni kon het eigen gebouw te Scheve- ningen, Vissershavenweg 56, worden betrokken, nadat de hoogst noodzakelijke voorzieningen hadden plaatsgevonden. Gedurende de zomer- vaeantie werd het gebouw verder in orde ge maakt, zodat in September de gehele opleiding daarin kon worden ondergebracht. De schade aan het gebouw was uitwendig ge lukkig niet groot; er ontbreken nog de buiten lampen. De voorgevel verkeert in een slechte staat van onderhoud. Inwendig was meer schade aangericht en tot nu toe kon niet alles worden hersteld, hoewel hierop verscheidene keren werd aangedrongen. Zo ontbreken nog vele lampornamenten. De cementen vloeren van enkele lokalen, waaruit het linoleum was verdwenen, konden nog niet worden voorzien. Het verdient echter dringend aanbeveling, dat deze vloeren met een ge schikte bovenlaag worden bedekt, daar het cement veel stofvorming veroorzaakt, hetgeen voor de gezondheid zeer schadelijk is. Aan de leraar J. A. Schaap werd met ingang van 1 Mei 1946 eervol ontslag verleend, in ver band met zijn benoeming tot leraar in de zee manschap aan de Zeevaartschool te Groningen. Ter voorziening in de vacature practische oefe ningen werd, met ingang van 13 Mei, tijdelijk aangesteld de heer C. A. Haffert. Op 1 Augustus 1946 trad de heer G. H. van Veen in functie als directeur. De leraar J. W. Patijn werd op zijn verzoek, met ingang van September, ontheven van zijn tijdelijke functie als leraar Engels. In de vacature kon pas op 1 November worden voorzien, door de aanstel ling in tijdelijke dienst van de heer C. Meijer te Wassenaar. De lessen radioseinen en -opnemen werden met ingang van September opgedragen aan de heer H. Jansen. De heer Dr. J. Mullemeister hervatte in Sep tember, na afloop van zijn schorsingsperiode, de lessen in Scheepvaartwetten. Voor de lessen e.h.b.o. werd met ingang van 5 September 1946 aangesteld de heer L. van Gogh. Dte lessen in lichamelijke oefening werden van September 1946 af weder gegeven door de heer J. L. Zuydervelt, wie in 1945 was bevolen de uitoefening van zijn functie te staken. Aan de heer J. Doves, leraar in de practische vakken, werd op 10 October 1946 ziekteverlof verleend. Aan het einde van het verslagjaar was hij nog niet hersteld. Zijn lessen worden gedeeltelijk waargenomen door de heer C. A. Haffert. Op 31 December 1946 was het personeel als volgt samengesteld. De schoolmeubelen en verdere inventaris, grotendeels medegenomen naar het tijdelijke gebouw aan de Waalstraat, zijn in behoorlijke staat teruggekeerd. Enkele stukken gingen verloren, o.a. enige tafelkleden uit de leraars- en de ontvangkamer. mende van de De-Euyterschool te Vlissingen; voor de afdeling adspirant-3de stuurlieden: 10 leerlingen; voor de afdeling adspirant-2de stuurlieden: 1 leerling; voor de afdeling adspirant-lste stuurlieden: 5 leerlingen. Begin September bedroeg dus het aantal leer lingen in de klassen: 1 A.S.: 22, 2 A.S.: 16,1 B.S.: 24, 2 B.S.: 18 en voor de afdelingen adspirant- 3de stuurlieden: 10, adspirant-2de stuurlieden: 1, adspirant-lste stuurlieden: 5; totaal 96 leer lingen. Op 31 December 1946 bedroeg dit aantal: 1 A.S.: 20, 2 A.S.: 16, 1 B.S.: 23, 2 B.S.: 18, adspirant-3de stuurlieden: 16, adspirant-2de stuurlieden: 4, adspirant-lste stuurlieden 6; totaal 103 leerlingen. In de maand December slaagden voor het examen 3de stuurman grote handelsvaart 4 Can dida ten en voor het examen 2de stuurman grote handelsvaart 2 candidaten van de in September aangevangen cursussen. De leermiddelen en de bibliotheek hebben onder de evacuatie veel schade geleden. Vele instrumenten zijn beschadigd en sommige ver loren gegaan, o.a. 1 sextant, 1 octant, 1 patenx- log, een kwikbarometer, 2 aneroide barometers. In de naaste toekomst zal hierin door het ver richten van reparaties en het aanschaffen van nieuwe instrumenten verbetering moeten wor den gebracht. De reeds aangevangen werk zaamheden voor het aanbrengen van een scha kelbord in het natuurkundelokaal werden ge staakt en kwamen, ondanks dringend verzoek, niet tot verdere uitvoering. Het oefenmateriaal voor de practische vakken roeien, zeilen en wrikken bestaat slechts uit één boot; dit is niet toereikend en een aanvraag voor uitbreiding werd reeds ingediend. VERSLAG VISSERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL. - I I Gebouw. L Personeel. Schoolmeubelen. Leermiddelen en bibliotheek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 512