d. 1 ARCHIEF DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. De vochtigheid, waarover onder b is geschre ven, heeft de toestand, vooral der prenten en foto’s, ten ongunste beïnvloed. Op de binderij kon, hoewel de materiaal- schaarste nog niet tot het verleden behoort, toch veel herstel werk worden verricht. De op 1 Mei in dienst getreden commies begon met het opnieuw volgens de tegenwoor dige inzichten beschrijven van de verzameling charters, welk werk gereed kwam, waarna hij zich inwerkte in het administratief oud-archief vóór 1816 als voorbereiding voor een definitieve inventarisatie van dit archief. De beschrijving van talrijke kleine archieven werd voltooid. Zo van dat van de Commissie voor de in 1923 gehouden tentoonstelling van Letterkunde, van de Commissie van advies voor de werkverschaffing en voor de Gemeentelijke cursussen voor werklozen, van de Commissie ter behartiging van zaken betreffende de her scholing van vakarbeiders en van het twee-op- éénstelsel van jeugdige werklieden. Ook de archieven van de Wethouder van Crisisaange legenheden 19161920, van de auditeur van rekening der Fundatie van de Virijvrouwe van Renswoude 18651897, van de vereniging Joan Blaeu, het leesgezelschap L’Union, het schei-, De vochtigheidstoestand van het gebouw begon in de loop van het jaar aanzienlijke zorg te baren Het blijkt, dat,de te geringe verwar ming in de oorlogswinters en vooral de vol komen ontstentenis daarvan in de winter 1944/45 veel rampspoediger gevolgen heeft gehad dan aanvankelijk scheen. Slechts intensieve verwar ming, zoals deze helaas nog niet mogelijk was, zal verbetering kunnen brengen. Andere dan de gewone onderhoudswerken werden aan het gebouw niet verricht. Met ingang van 1 Mei werd Drs. H. M. Men- sonides aangesteld als commies, terwijl op 15 April de- heer J. W. M. Klomp, die reeds enige tijd als volontair werkzaam was geweest, optrad als administratief ambtenaar B. De crisisambtenaar N. J. A. J van Gessel werd als administratief ambtenaar A vast aan de Dienst verbonden. Aan beide amanuenses en de bediende werden met ingang ?yan 1947 persoonlijke toelagen boven hun salaris toegekend. Aan een der ambtenaren moest zeer langdurig ziekteverlof worden verleend. De heer W. Kroner bleef, zoals reeds vele jaren, zijn goede zorgen aan de Letterkundige Verzameling wijden, terwijl ook mej. G. Sauer bier allerlei werkzaamheden ten behoeve dezer verzameling 'verrichtte. De volontair J. W. van Zwieten beëindigde op 15 April zijn vrijwillige werkzaamheid, doordat hij in militaire dienst moest gaan. Het personeel werd doorgelicht om eventuële tuberculeuze aandoeningen tijdig te kunnen vaststellen. De in het gebouw geplaatste brandblusappa- raten bevinden zich in behoorlijke staat. De notariële protocollen werden gerepareerd volgens de nieuwe, in het vorige jaarverslag reeds aangeduide methode, die een vinding is van de eigen chef der binderij. Daarbij worden van de defecte perkamenten banden de nog bruikbare delen verwerkt tot ruggen en hoeken, terwijl het plat met marmerpapier wordt be kleed. Het resultaat is gunstig en zo werden 515 delen behandeld. Bovendien werden 12 delen geheel in perkament gebonden. Het is te ver wachten, dat de materiële verzorging van het notariële archief het volgende jaar geheel vol tooid zal kunnen zijn. In 126 delen van hetzelfde archief werden losse vellen vastgehecht. Van de Kerkelijke archieven werden 7, van het oudste deel van het administratief archief werden 27 delen opnieuw in perkament ge bonden. De dagbladen, nog gering van omvang, wer den in 11 delen gebonden, 1 ouder deel werd opnieuw in de band gezet. Voor de bibliotheek werden 18 boeken ge bonden en 34 ingenaaid, terwijl vele omslagen, portefeuilles en dozen werden vervaardigd en ruim 3 300 fiches gesneden. Tevens werden 161 prenten opgezet en 5 kaar ten gemonteerd. e. Materiële toestand der archieven en verzame lingen. Voortgang der inventarisatie en andere werk zaamheden. b. Toestand van het gebouw. a. Personeel. BIJLAGE 44 c. Toestand der reddings- en brandblusmiddelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 514