44 r f. 2 i Dit jaar werden verscheidene boeken en arti kelen gedrukt, waarvoor van onze archieven en bijbehorende verzamelingen gebruik was ge maakt. Zo het werk van Prof. Slothouwer over de Paleizen van Frederik Hendrik, dat van Dr. H. E. van Gelder over ’s-Gravenhage 1935— 1945, het Gedenkboek van het Residentie-Orkest door J. Weyand en nog verschillende andere. Voor het archief werden enige tot het archief der voormalige gemeente Loosduinen behorende stukken, benevens een aantal bescheiden uit het archief van de Commissie van bijstand voor de plaatselijke werken en eigendommen uit 1880 van het Stadhuis overgenomen. Eveneens wer den vandaar talrijke stukken betreffende de gestie van het N.S.B.-Gemeentebestuur, o.a. een volledig exemplaar van de notulen van Bur gemeester en Wethouders overgebracht. De Rijksarehivaris van de 3e afd. van het schreven en in de catalogi ingevoegd. Helaas was nog geen opzetpapier voor de foto’s ver krijgbaar. Daarom werden de nieuwe foto’s, evenals in vorige jaren, systematisch in om slagen geordend, zodat zij toch bereikbaar zijn. In verband met de in het gebouw heersende vochtigheidstoestand werden alle prenten nage zien en waarnodig in behandeling genomen. Het bleek, dat de collectie thans 8 750 tekeningen, etsen, gravures, litho’s enz. rijk is. Wederom werden alle Haagse .afbeeldingen in de aanwinsten der bibliotheek op fiches be schreven. Nog steeds kon de gereedliggende catalogus van de prenten wegens gebrek aan papier voor de omslagen niet verschijnen. De Letterkundige Verzameling werd geheel in orde gehouden, alle aanwinsten yerden gesor teerd en in de catalogus beschreien. De in het vorige verslag genoemde Commissie voor het opmeten en afbeelden van historisch belangrijke gebouwen, waarvan ondergetekende voorzitter is, zette haar werkzaamheden voort, die ten einde lopen maar toch nog niet geheel voltooid zijn. Ook van de door de Centrale Efficiencycom- missie ingestelde Commissie voor het Archief, de Kon. Schouwburg en de Dienst voor Schone Kunsten heeft ondergetekende de eer voorzitter te zijn. De Commissie bracht o.a. een bezoek aan het arehiefgebouw om na te gaan of de perso neelsbezetting en de werkwijze haar efficient voorkwamen. Zoals te verwachten was vond de Commissie geen aanleiding tot opmerkingen. artsenijmeng- en kruidkundig leesgezelschap Tot Ouderrigt en de vereniging Tuinfonds wer den geïnventariseerd. De bewerking van de archiefjes van het Comité voor het jaarlijks bal masqué et costumé 19041908 en van de vereniging Vrienden der Armen kwam gereed, terwijl met die van de archieven van de Com missie voor ontwikkeling en ontspanning van jeugdige werkloze arbeiders en van de vereni ging voor Handel, Nijverheid en Gemeentebe langen een aanvang werd gemaakt. De in de laatste jaren verkregen aanvullingen voor de archieven van de Waagmeester, de Commissie voor de Koninklijke Schouwburg, de Algemene Begraafplaats en de Districtscommissie voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst werden beschreven en ingevoegd. Het werk aan de klapper op de dopen vor derde regelmatig. Bewerkt werden twee doop boeken van de Hoogduitse Kerk 16681811, dat van de Engelse Kerk 1677—1810, dat van de Kerk te Eikenduinen 16901791 en vier boeken van de R.K. Kerk in de Assendelftstraat 1649 1811. Hierdoor werd de doopklapper met onge veer 35 000 fiches uitgebreid, die alle werden gecollationneerd en in de lexicografische orde ning ingevoegd. Nu moeten enkel nog be handeld worden een 15-tal delen van kleinere Rooms-Katholieke kerken en kapellen, de 13 delen van de R.K. Kerk in de Oude Molstraat en de doopboeken van Loosduinen. Na vijftien jaren komt het einde van de arbeid in zicht. Voor de klapper op de notariële protocollen werden, in verband met langdurige ongesteld heid van de door de vereniging „Die Haghe” be zoldigde bewerkster, slechts twee delen behan deld, waarvoor ongeveer 2 000 fiches geschreven en gecollationneerd moesten worden. Bovendien werden ruim 2 200 het vorige jaar geschreven fiches, in de laden ingevoegd. Op de ingekomen en uitgaande brieven van 1945 werd een klapper van ongeveer 2 000 fiches gemaakt, welke alle werden ingevoegd. Het klappermateriaal heeft zich dus weer aanzien lijk uitgebreid. De catalogi van de Historisch-Topografische Bibliotheek werden bijgehouden. De steeds toe nemende werkzaamheden in verband met de toestromende aanwinsten en het feit, dat de bibliotheek vooral door bezoekers van de lees zaal intens gebruikt wordt, verhinderde de gedetailleerde vergelijking der boeken met hun beschrijvingen, waarvan in het vorige verslag gewag is gemaakt, veel verder te brengen. Met de wetenschappelijke catalogisering van de prenten over de omgeving van Den Haag in de Historisch-Topografische Prentenverzameling werd voortgegaan. Alle aanwinsten werden be- VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. Uitgave van in de archiefbewaarplaats berus tende bescheiden. g. Aanwinsten en verliezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 515