44 3 Algemeen Rijksarehief droeg de archieven van de Kamers van Arbeid over. Door aankoop werden de notulenboeken van het Gezelschap der Haagse notarissen 1811—1813 en van de opgeheven vereniging Vrienden der Armen 19201934 verkregen. De Hislorisch-Topografische Bibliotheek werd weer in toenemende mate verrijkt met ver slagen, bestekken e.a. geregeld binnenkomende Haagse drukwerken. Bovendien werd zij uitge breid met 58 boekwerken. Door bemiddeling van de Algemene Rijks- archivaris werden van de Stichting Nederlands Kunstbezit twee charters betreffende het Haagse geslacht Teixeira, die waren ‘aange troffen in de abdij Tauzenberg bij Klagenfurt, in bewaring genomen. De namen /l^rgenen, die de bibliotheek bijeengebracht door Jhr. Mr. J. J. van de Poll te Utrecht, nu ook in het bezit van de Gemeente Zij was reeds lang haar eigendom, maar werd door Charivarius zelf in bruikleen gehouden. De erven van A. M. de Jong stonden 25 hand schriften van de bekende schrijver af, terwijl twee handschriften, die reeds lang in bruikleen gehouden waren, nu ook werden geschonken. Dit alles is wel zeer belangrijk; wie Chari varius of De Jong wil bestuderen zal voor taan het Gemeentearchief niet kunnen voorbijgaan. Van belang is ook de aanvulling der collectie Dr. G. D. J. Schotel, die door zijn kleindochter, mevrouw M. van VreedenburchSchotel, werd aangeboden. Ook werden verscheidene handschriften van wijlen Eduard Veterman ontvangen, terwijl de heer G. H. *s-Gravesande samen met verschei dene andere stukken een merkwaardig inter view' met Geerten Gossaert, door de dichter zelf gecorrigeerd, ten geschenke gaf. In de laatste dagen van het jaar schonk Dr. Jacob ter Meulen een aantal hoogst belang rijke brieven van mevrouw’ Bosboom-Toussaint; van Johannes Bosboom en van R. C. Bakhuizen van den Brink. In de loop van het jaar w’erd aan een groot aantal meest jongere letterkundigen verzocht bijdragen voor onze verzameling te leveren. Door de meesten w’erd daaraan voldaan. Zo werden in totaal 63 handschriften, 97 brie ven en 17 portretten verworven van schenkers, wier namen in de bijlage zijn vermeld. Voor de Verzameling Schildersbrieven werd, behalve de reedsgenoemde brieven van Bos boom, de belangrijkste aanwinst sinds haar bestaan verworven. De heer H. P. Bremmer nl. schonk alle sinds 1890 door hem ontvangen brieven over kunst, voor het grootste deel door schilders geschreven. Daarbij was gevoegd een door mevrouw Bremmer gestelde biografie van haar echtgenoot. Op den duur, w’anneer al deze stukken vrij ter inzage zullen zijn, zal blijken welk een enorm belangrijke aanwinst hiermee is verkregen. De brieven zullen als collectie Bremmer in één geheel bewaard blijven. Verliezen. Aan de Rijksarchivaris van de 3e afd. van het Algemeen Rijksarehief werd een hoogst belangrijk album Amicorum van de Admiraal van Warmond uit de 16e eeuw, dat behoorde tot de vóór enige jaren aan het Alge meen Rijksarehief overgedragen papieren Cou- sebant, met toestemming van de eigenaar, de rentmeester van het Hofje van Hoogelande, toegezonden. Met toestemming van Burgemeester en Wet houders w’erd het handschrift van „Het was sende water”, dat indertijd door Herman de Man zelf aan de Letterkundige Verzameling De namen ,dyrgenen, die de bibliotheek met schenkingen ten dienste stonden, zijn in de bijlage opgenomen. De Handbibliotheek werd behalve met de ge wone tijdschriften en vervolgwerken met 19 delen uitgebreid, terwijl ook de Krantenverza meling door dagelijkse toevoeging van alle in Den Haag verschijnende dagbladen en tientallen week- en maandbladen werd bij gehouden. Nage noeg al deze bladen werden door de redacties welwillend ter beschikking gesteld. Voor de Verzameling Koopbrieven werden van de heer P. W. van Houten te Dordrecht de koopbrieven van percelen aan de Wagenstraat en de St. Anthonyburgw’al ten geschenke ont vangen. De Oorlogsverzameling breidde zich minder uit dan gehoopt was. Toch w'erden van mej. E. van Harencarspel interessante dagboeken uit de latere oorlogsjaren ontvangen en werden ook van andere zijden verschillende stukken ver kregen. De aanwinsten van de Historisch-Topografi- sche Brentenverzameling kwamen nog niet w’eer op de voor oorlogse hoogte. Er werden 1063 afbeeldingen ontvangen t.w. 30 prenten, 762 foto’s, 257 prentbriefkaarten en 14 drukken. Het aantal fotografische negatieven werd met 123, dat der eliché’s met 108 uitgebreid. Van dit. alles werd een aanzienlijk gedeelte ten geschenke ontvangen van de personen, w’ier namen in de bijlage te vinden zijn. In opdracht van de dienst werden 77 fotografische opnamen vervaardigd. De Letterkundige Verzameling verkreeg vele en belangrijke aanwinsten. Niet alleen w’erden de het vorige jaar ontvangen nalatenschappen van Ida Heyermans en Marie van Vollenhoven door de onderscheiden executrices-testamentair nog aanzienlijk uitgebreid, maar door het over lijden van Dr. G. Nolst Trenité kwam de zeer uitgebreide en volledige Charivarius-collectie. VERSLAS ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 516