44 h. i. F 4 was geschonken, aan de schrijver teruggegeven, daar deze door oorlogsomstandigheden al zijn manuscripten had verloren. Door de schrijver R. Blijstra werd het hand schrift van „Bij nadere kennismaking”, dat hier in bruikleen werd gehouden, teruggenomen. De inlichtingendienst vertoonde dit jaar weer ongeveer hetzelfde beeld als in de laatste jaren vóór de oorlog. Alleen bleek de belangstelling voor genealogie nog relatief geringer dan vroe ger het geval was. Voor verschillende Gemeentelijke autoriteiten werd zeventienmaal een rapport gesteld, waar onder vijf betreffende straatnamen. Nieuwe straatnamen werden ook dit jaar, nu de stad zich nog niet uitbreidt, niet voorgesteld. De leeszaal ontving 404 bezoekers, die samen 1698 bezoeken brachten. Voor genealogische onderzoekingen kwamen 193 personen met 654 bezoeken, terwijl 96 met 261 bezoeken de Biblio theek en 78 met 124 bezoeken de Prentenver- zameling kwamen raadplegen. Voor de Letter kundige Verzameling en de Verzameling Schil- dersbrieven kwamen 11 bezoekers met 21 bezoeken, terwijl 1 bezoeker de geneeskundige boekerij De Cocq gebruikte. Van de bezoekers kwamen 139 met 590 bezoeken van buiten de Gemeente en 5 met 9 bezoeken uit het buiten land. Uit de Bibliotheek, werden 150 delen naar buiten uitgeleend. Het aantal schriftelijk behandelde zaken steeg tot 823. Zes brieven kwamen uit het buitenland, 95 hadden betrekking op genealogie, 49 op de Bibliotheek en 89 op de Prentenverzameling. De Letterkundige Verzameling ten slotte was 76 maal het onderwerp van brieven. Er werden 36 afschriften afgegeven en merk waardigerwijze ook 1 godsdienstverklaring. Aan leges werd een bedrag van f 137,50 geïnd. Uit de Prentenverzameling werden 114 afbeel dingen gefotografeerd, uit de Bibliotheek 5 affi ches uit de oorlogstijd en uit de Letterkundige Verzameling 1 stuk. Naar een uitgever te New- York werden foto’s betreffende Spinoza ge zonden. Zowel uit het Algemeen Rijksarehief als uit de Rijksarchieven in Friesland, Noord-Brabant en Zeeland en de gemeente-archieven van Am sterdam, Breda en Sprang-Capelle werden hier 25 maal archivalia voor bezoekers gedeponeerd, terwijl daartegenover 21 maal stukken uit onze verzamelingen werden verzonden naar het Algemeen Rijksarehief, de Rijksarchieven in Gelderland en Noord-Brabant, de gemeente archieven van Amsterdam, Gouda en ’s-Her- togenboseh en ’s Rijks Prentenkabinet en de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. In de tentoonstellingszaal werd van 11 tot 26 Mei een tentoonstelling uit de Prentenverzame ling gehouden betreffende „De verwoeste ge deelten van ’s-Gravenhage voorheen en thans”. Z(j verkreeg 1417 bezoekers. Van 9 tot 24 November was weer een tentoonstelling geopend, ditmaal samengesteld uit prenten, boeken en enige archivalia. Zij was gewijd nan „Histo rische gebeurtenissen in Den Haag in zeven eeuwen” en trok 1843 bezoekers. Het arehief- gebouw werd dus in 1946 door ongeveer 5 000 bezoekers betreden. Aan zes verschillende tentoonstellingen werd medewerking verleend. In Juli werd ten ge- meentehuize van Wassenaar een plaatselijke geschiedkundige expositie gehouden, waarvoor een zeer groot aantal prenten M’erd afgestaan. Ook aan de in het Museum Boymans gehouden tentoonstelling van Kunst in de 18e eeuw wer den verscheidene fraaie tekeningen uitgeleend. Aan het einde van het jaar werden vele teke ningen en plattegronden ter beschikking gesteld van de in het Gemeentemuseum gehouden ten toonstelling „Den Haag bouwt op”. Uit de Letterkundige Verzameling werden talrijke portretten en handschriften afgestaan voor de door de P.E.N.-chib georganiseerde tentoonstellingen betreffende Nederlandse en Vlaamse schrijvers in Amsterdam en Brussel. Voor een in de Bijenkorf gehouden expositie over Ter Braak, Marsman en du Perron werden handschriften en portretten van deze drie auteurs uitgeleend. Ten slotte waren handschrif ten, brieven en portretten uit onze verzameling te zien op een kleine, in de Dalton-h.b.s. aan de Aronskelkweg gehouden, Van Schendel-tentoon- stelling. Meer en meer blijkt, dat het archiefgebouw geenszins aan de daaraan te stellen eisen van veiligheid voldoet. Vooral de beveiliging der verzamelingen tegen vocht laat zeer veel te wensen over. Daar ook het ruimtegebrek vooral voor de Prentenverzameling en de zich steeds uitbrei dende klappers meer en meer nijpend wordt, is de stichting van een nieuw gebouw, zo spoedig de omstandigheden dit mogelijk maken, hoogst, urgent. Ir. Dudok heeft in zijn plannen voor een cul tureel centrum een plaats op het landgoed Sorghvliet voor een Gemeentelijk archiefgebouw aangewezen. j^e Gemeente-archivaris, W. MOLL. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE. Gebruik van de archieven en verzamelingen gemaakt door en het verstrekken van inlich tingen aan autoriteiten en particulieren. Maatregelen in het belang der verzamelingen te nemen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 517