45 1 DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN DER GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Het personeel was op 1 Januari 1947 als volgt samengesteld. Wetenschappelijk personeel: 1 directeur; 1 adjunct-directeur, belast met de Muziekhistori sche afdeling en de Muziekhistorische biblio theek; 1 conservator, belast met de afdeling Oude Kunstnijverheid; 1 conservatrice, belast met de afdeling Moderne Kunst; 1 wetenschap pelijk assistent 2de klasse (afdeling Prentenver- zameling en studiezaal);!wetenschappelijk assis tent 2de klasse (afdeling Oude Kunstnijverheid); 1 wetenschappelijk assistent 2de klasse (Muziek historische afdeling); 6 rondleidsters. Administratief personeel: 1 administrateur A; 3 administratieve ambtenaren A; 2 schrijvers 1ste klasse; 1 schrijver 2de klasse; 1 typiste- kantoorbediende; 1 geldophaler. Technisch personeel: 3 technische anibtenaren 2de klasse; 1 machinist A; 1 amanuensis; 1 atelierbediende; 1 stoker; 1 kolentremmer; 2 werklieden. Toezichthoudend personeel: 1 concierge; 1 por tier B; 11 zaalwachters. 1 bureaulist; 1 zaalwachter; 1 werkvrouw. In Juni werden aan de Dienst verbonden mevrouw J. S. Sikkes en de heer G. Philippi. Eerstgenoemde maakt zich zeer verdienstelijk met het vervaardigen van uittreksels en het catalogiseren van de Kunsthistorische biblio theek, terwijl laatstgenoemde werkzaamheden verricht aan de Muziekhistorische bibliotheek, voor welke arbeid hierbij grote erkentelijkheid wordt betuigd. Het jaar 1946 bracht de Dienst een belangrijke stap verder op de weg van het herstel. Alle opslagruimten en schuilkelders werden ont ruimd, alle kunstvoorwerpen werden overge bracht naar het museumgebouw aan de Stad- houderalaan. Een groot deel der in bewaring genomen goederen kon aan de eigenaren worden teruggegeven, terwijl een aanvang kon worden gemaakt met de zeer omvangrijke taak van de inventarisatie. *V De bureaux van directie, administratie en wetenschappelijke staf, alsmede de Kunsthisto rische bibliotheek werden dit jaar van de Nassau-Zuilensteinstraat overgebracht naar het museumgebouw, zodat einde 1946 de gehele Dienst weer gecentraliseerd was in één gebouw, hetgeen uiteraard de efficiency van de arbeid zeer ten goede kwam. Het herstel van het zo zwaar gehavende museumgebouw vorderde snel en dank zij de energieke medewerking van de Dienst der Ge meentewerken en van de N.V. Haagse Bouw- Maatschappij „Habo”, aèn welke N.V. de her stelwerkzaamheden waren opgedragen, kon in September van dit jaar een groot gedeelte van de benedenverdieping voor expositie gereed komen. De verzameling van het museum onderging een belangrijke uitbreiding. Het legaat van Dr. A. Bredius neemt daarbij een zeer belangrijke plaats in. Deze prachtige collectie, die zich in het Museum Bredius bevindt, kwam hierdoor als eigendom aan de' Gemeente en hierbij wordt de milde schenker, Dr. A. Bredius, die 13 Maart 1946 in Monaco overleed, met grote erkentelijk heid herdacht. Het Museum Bredius werd als teken van rouw op 14, 15 en 16 Maart gesloten. De Vereniging van Haagse Museumvrienden en vele particulieren verrijkten de verzameling met hun geschenken, die hierna vermeld worden onder de verschillende afdelingen. Een woord van grote dank en erkentelijkheid aan de schen kers is hier zeker op zijn plaats. De directeur, Dr. G. Knuttel Wzn., herdacht op 31 Januari de dag, waarop hij 25 jaar geleden in Gemeentedienst trad. Bij deze gelegenheid werd hem in een vergadering van Burgemeester en Wethouders, namens het Gemeentebestuur, de gouden medaille overhandigd, met de gebruike lijke eervolle vermelding. Jn een bijeenkomst van het personeel werd hij toegesproken door de adjunct-directeur, de heer D. J. Balfoort, door mevrouw J. V. C. Hefting, conservatrice, en door de concierge, de heer N. Maasland, waarop na mens het gehele personeel enige boekwerken werden aangeboden. In 1946 onderging het administratieve perso neel enige uitbreiding; de technische staf kreeg er een muziekinstrumentenhersteller bij, spe ciaal belast niet het herstel en onderhoud van de oude muziekinstrumenten, die zo ernstig on der de evacuatie hebben geleden. BIJLAGE Inleiding. Sterkte van het personeel. A. Gemeentemuseum. B. Museum Bredius. Volontairs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 519