44 Algemene Haagse Polikliniek, Prinsegracht 43. Over 1946 werd geen jaarverslag uitgegeven. De Vereniging telde op 31 December 1946 20 leden en 7 contribuanten. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 1.428,27®. Het aantal verpleegdagen was voor de vrou wen 17 308 en voor de kinderen 14 836. Op 31 De cember 1946 waren in verpleging 56 vrouwen en 47 kinderen. Het aantal beschikbare bedden was aan het einde van het verslagjaar voor vrouwen 75 en voor kinderen 45. Het nadelige saldo der exploitatierekening bedroeg f 713,63. De „Oranjekliniek'’ bleef gedurende 1946 te Vooorburg, Herenstraat 4, gehuisvest. Over het algemeen is 1946 een gunstig jaar voor de kli niek geweest. Het aantal bevallingen nam sterk toe; tegen 414 in 1945 bedroeg het aantal in het verslagjaar 694. Geboren werden 369 jongens en 325 meisjes; 29 kinderen kwamen dood ter we reld of overleden spoedig na de bevalling. Het aantal verpleegdagen bedroeg voor vrouwen 12 586 en voor kinderen 8 365. Van de operatiekamer moest 297 malen ge bruik worden gemaakt: voor 130 laparatomieën, 78 vaginale operaties en 89 eurettementen. Ziekenhuis van „De Volharding”, Gedempte Burgwal 33-43. In het verslagjaar nam het aan tal verpleegdagen aanzienlijk toe ten gevolge van uitbreiding van het aantal bedden. Opge nomen werden 2 557 patiënten; het aantal ver pleegdagen bedroeg 39 535. Er werden 1559 ope raties verricht; 13 bloedtransfusies werden toe gepast. Aan het ziekenhuis waren op 31 De cember 1946 verbonden 2 mannelijke en 55 vrou welijke personeelsleden met inbegrip van de directrice en de adjunct-directrice. Het aantal beschikbare bedden bedroeg 106. In de loop van 1946 werd het aantal verloskundigen (vroed vrouwen) van vijf op acht gebracht, die te zamen 1390 verlossingen verrichtten. Rusthuis St. Joannes de Deo, Paleisstraat 4. In het Rusthuis werden in 1946 3 patiënten verpleegd gedurende 437 verpleegdagen. In eigen woning werden 82 zieken verpleegd met 237 nachtwaken, 395 verpleegdagen en 1399 hulp verleningen. Het aantal broeders-verplegers was 5, het aantal assistenten-verplegers 2. Omtrent de verpleging van on- en minvermo gende patiënten in ziekenhuizen door bemidde ling van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aangetroffen op blz. 8 van het verslag van genoemde Dienst. N.V. Onderlinge Polikliniek ’s-Gravenhage. In de polikliniek Bierkade 1 kwamen in 1946 in totaal 57 914 personen voor medische behan deling; er werden 1012 hoogtezoubestralingen en 745 diathermiebehandelingen gegeven. Het aantal verstrekte kaarten bedroeg 2 793, waar van 2 436 „fondskaarten”. Polikliniek van „De Volharding”, Gedempte Burgwal 33-34. Op het einde van het verslagjaar waren 8 mannelijke en 37 vrouwelijke perso neelsleden aan de polikliniek verbonden. In de „medische poliklinieken” kwamen 132 843 be zoekers, terwijl het aantal bezoekers voor uit wendige geneeswijzen 51242 bedroeg, waarvan voor Röntgentherapie 1712, heilgymnastiek 1101, massage 2 720 en diversen 44 602. Er wer den 85 kleine operatieve handelingen verricht. Zuiderpolikliniek, Van-der-Duijnstraat 105. De Vereniging telde op 31 December 1946 7 wer kende leden. Het aantal uitgegeven kaarten bedroeg 2112, waarvan 1986 „fondskaarten”. Er werden 3216 consulten gegeven. De inkomsten bedroegen f 3.528,43, de uitga ven f 2.711,91, derhalve een voordelig saldo van f 816,52 opleverende. Vereniging voor Ziekenverpleging te Scheve- ningen, Duinstraat 19. Aan de polikliniek wer den in totaal 21 373 consulten gegeven, waarvan door de „stads”-geneesheer 513, door specialisten 12 385 en door „fonds”-doktoren 8 475. Bovendien werden bij 213 patiënten met 3170 bezoeken hoogtezonbestralingen toegepast en bij 42 pa tiënten met 851 bezoeken diathermiebehande lingen. Er werden 92 kinderen ingeënt tegen pokken en 10 tegen diphteric. Door de zusters werden op medisch advies aan de polikliniek 2 264 patiënten behandeld en 4 452 personen ver bonden. Eerste hulp werd 1 907 malen verleend; de artsen verrichtten 186 kleine opraties. De wijkverpleegsters brachten bij 318 gezinnen met 320 patiënten 14 862 bezoeken aan huis, waarbij 1 569 bezoeken bij 29 „stads”-patiënten in 29 ge zinnen. Door de kraamverzorgsters warden 60 „stads”- bezoeken afgelegd. ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose; Consultatiebureau Waldeck- Pyrmontkade 2 met kringbureaux te Schevenin- gen en Loosduinen. (Het kringbureau in de Zie kenverpleging Seheveningen ward op 18 Juni 1946 weer geopend.) Het herstel van het Haags Sanatorium aan de Doorniksestraat 30 werd voltooid, waardoor de evacuatie-inriehting kasteel „Verw’olde” te Laren (Gld.), kon worden ontruimd. In Augus tus kwamen de patiënten weer terug in het nieuw' ingerichte Sanatorium. Sedertdien is de Poliklinieken, Consultatiebureau voor tuberculose; Wijkverplegingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 51