45 Kees 3 De volgende lezingen werden gehouden. 5 November, Dr. J. Pollmann: „Volkszang en Muziekleven in Nederland”; 30 December, door de Franse architect A. Wo- gensky, in het kader van de tentoonstelling „Den Haag bouwt op” over „L’Homme dans les problèmes d’architecture et d’urbanisme”. Door het afstaan van kunstvoorwerpen uit de verzameling van het Gemeentemuseum werkte de Dienst mede aan het tot stand komen van de volgende tentoonstellingen. Werken van S. Jessuran de Mesquita, in het Stedelijk Museum te Amsterdam; 19e Eeuwse Franse grafiek, in Museum Boymans te Rotter dam; werken van tijdgenoten van Diepenbrock, in de Rotterdamse Kunstkring te Rotterdam; Rik Wouters, in Museum Boymans te Rotter dam; P.E.N.-tentoonstelling Amsterdam-België, Ook wat dit onderdeel betreft heeft de Dienst voor Schone Kunsten, ondanks gebrek aan zaal- ruimte, grote activiteit ontplooid. Het Museum-Kamerorkest gaf in Diligentia een aantal concerten, t.w. op: 6 Januari, met medewerking van Hans Schouw man, piano; 17 Maart, met medewerking van Jeanne Oskam, sopraan; 13 Mei, met medewerking van Johan de Meester, declamatie, en Lous Goossens, violoncel. In October ging het Museum-Kamerorkest over tot het geven van abonnementsconcerten, eveneens in Diligentia, t.w. op: 1 October, met medewerking van Kees Brink man, piano; 9 December, met medewerking van Piet Böhm, bas. In het verslagjaar werden de traditionele De butantenconcerten gehouden, het 78e t./m. het 88e, t.w. op: 12 Januari, door Ems Oudenhoven, piano, Am sterdam, en Marinus Snoeren, violoncel, ’s-Gravenhage; 23 Februari, door Ank Bleuland van Oordt, sopraan, Wassenaar, en Frieda van Straaten, piano, Rijswijk; 23 Maart, door Henk Driessen, bariton, Sittard, en Paul Kurpershoek, piano, ’s-Gravenhage; 13 April, door Maria Naveu, alt, ’s-Gravenhage, en Ellen Mac Gillavry, fluit, ’s-Gravenhage; 18 Mei, doot Annemarie Bruyn, sopraan en Rudy Broer van Dijk, viool, beiden te ’s-Gra- venhage 22 Juni, door Jan Engelhardt, tenor en Gijs Reyn, hobo, beiden te ’s-Gravenhage; 13 Juli, door Miep Houtkamp, piano, Voorburg, en Gerard Liesker, tenor, ’s-Gravenhage; 21 September, door Helena Quispel, alt, Biltho- ven, en Simon Jlalle, piano, Amsterdam; 19 October, door Maria Noordeman-Acksen, alt- mezzo en Jan Arends, declamatie, beiden te ’s-Gravenhage; 23 November, door Bert Hoog, violoncel, Blari cum, en Els Meerloo, piano, Bussum; 14 December, door Susi van der Chijs, piano, Amsterdam, en Jan van Bockel, bas-bariton, ’s-Gravenhage. Verder werden nog de volgende concerten ge geven. 23"Mei, demonstratie op oude muziekinstrumen ten met toelichting van de heer D. J. Balfoort, met medewerking van Louise Sollewijn Gelp- ke, Lous Goossens, Els Plantenga en Panman, in de aula; 22 October, in het kader van de tentoonstelling „Gerijpte Kunst”, een concert van „Gerijpte Kunst” door het Röntgen-Kwartet. kunstenaars een maaltijd aangeboden. Bij de opening waren o.a. aanwezig de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Dr. J. J. Gielen, en de Commissaris der Koningin in de Provincie Zuidholland, Mr. L. A. Kesper. De tentoonstelling werd bezocht door 14 470 personen. Van 21 November t./m. 8 December werd een door de Belgische regering bijeengebrachte en reeds in het Museum Boymans te Rotterdam ge- exposeerde collectie werken van de Belgische kunstenaar Rik Wouters in het museum ten toongesteld. De tentoonstelling werd namens de Belgische regering geopend door de hoofdcon servator van het Palais des Beaux Arts te Brus sel, de heer A. J. J. Delen, na een inleidend woord van de Burgemeester, Mr. S. J. R. de Monchy. De tentoonstelling trok 2 362 bezoekers. Op 24 Dèce»aL>T werd op initiatief van Haagse architecten een tentoonstelling „Den "Haag bouwt op” in het museum geopend. Na een his torisch overzicht van de groei van ’s-Graven hage en een indruk gegeven te hebben van de verwoestingen, toonde zij twee plannen van de architect Dudok voor de wederopbouw van de verwoeste delen van de stad, met maquettes die voor het eerst werden geëxposeerd. Verder waren er inzendingen van Haagse architecten met betrekking tot stedebouw en de toekomst van ’s-Gravenhage. De opening ge schiedde door de Burgemeester, Mr. S. J. R. de Monchy, na een inleiding van Dr. G. Knuttel Wzn.; de heer Ir. C. Abspoel, namens de Haagse architecten, zette het doel der tentoonstelling uiteen. Op 31 December was de tentoonstelling bezocht door 10 039 personen. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Lezingen. Tentoonstellingen van derden. Concerten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 521