1 KONINKLIJKE SCHOUWBURG TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Overzicht der voorstellingen. Hieronder volgt een overzicht van de voor stellingen, welke in 1946 hebben plaats gehad. Commissie van Bijstand. De Commissie van Bijstand van de Konink lijke Schouwburg bestond aan het einde van het jaar uit de heren D. W. Dettmeijer, Mr. D. J. I. van den Oever, G. van Praag en W. A. Rensen. Als voorzitter fungeerde de Wethouder van Wederopbouw, Openbare Werken en Toneelza- ken, de heer Ir. L. J. M. Feber. Secretaris was Jhr. Mr. ft. C. Six, chef van de afdeling Ka binetszaken der Gemeentesecretarie. Personeel. Het personeel bestond aan het einde van het verslagjaar uit: 1 directeur, in vaste dienst; 3 ambtenaren voor de administratie, in vaste dienst; 2 bureaulisten, waarvan 1 in vaste en 1 in tijdelijke dienst; 4 ambtenaren voor de toneel- dienst (waarvan 1 tevens dienst doet als con cierge), t.w. 2 in vaste en 2 in tijdelijke dienst; 4 portiers, waarvan 1 in vaste en 3 in tijdelijke dienst; 1 hoofdcontroleur, in tijdelijke dienst; 4 controleurs, in losse dienst; 13 werklieden voor de toneeldienst, waarvan 1 in vaste en 12 in tij delijke dienst; 1 werkman voor de centrale ver warming, in vaste dienst; 4 werkvrouwen, in losse dienst; 3 hulptoneelknechts, in losse dienst; 7 ouvreuses, in losse dienst. Toestand van het gebouw met inventaris. De door oorlog en bezetting geleden schade kon voor een gedeelte worden hersteld. Ver scheidene wensen bleven echter onvervuld en noodzakelijke vernieuwingen aan installaties, meubilair en décors moesten achterwege blijven wegens materiaalschaarste en/of te hoge kosten. Bij besluit van de Gemeenteraad van 12 Juni 1946, verzameling no. 145, Corr.no. 162724, afd. O.W. en B., werd de vernieuwing der dakbedek king van het voorgebouw goedgekeurd. De hier uit voortvloeiende werkzaamheden werden in de loop van het najaar voltooid. Verhuring van het gebouw. Er zijn in totaal 422 voorstellingen gegeven, t.w. 351 avondvoorstellingen en 71 middagvoor stellingen. Door deze drukke bespeling en de doorgaans grote belangstelling van het publiek stegen de inkomsten voor de schouwburg be langrijk boven de begrote bedragen. BIJLAGE 46 Auteur. Naam van het stuk. Zaalhuur. N.V. Het Residentie Toneel. n 7 072 16.839,44 3.949,20 1.021,60 161 f 12.448,40 f n n n n n n n n n 12.297,98 I>e Wolven. Acoka. Spoken. De man, die kwam dineren. Met onze hakken over de sloot. Het onstuimige hart. Arsenicum en oude kant. Winteravondsprookje. Hamlet. De forellenvisser. Nachtvlucht. Diefde in ledigheid. Toontje heeft een paard getekend, r De heilige vlam. Aantal i voor* stellingen. 11 10 16 4 1 4 4 Shakespeare. Shakespeare. Jean Sarment. Terence Rattigan. Terence Rattigan. Aantal bezoekers. 3 798 2 709 6 666 200 6 381 11 406 9 300 23 341 8 995 2 378 467 1 556 1 818 w n Netto recette. n n 1.21<80 205,20 73,50 7 14 1 12 19 27 31 8.728.68 5.518,15 15.619,59 457,74 13.266,84 27.450,25 20 544,82 56.107,87 17.963,10 3.132,19 1.155,87 2.821,48 3.934,57 86 087 f 193.540,59 f 53.223,80 f M r> 4.994.38 1.153,32 298,38 1.100,— 1.150,49 2.972,35 2.018,70 4.394,59 275,— 3.739,81 6.971,61 7 907,99 Lesly Storm. W. Sommerset Maugham. Romain Rolland. G. Gonggrijp. H. Ibsen. Kaufman en Hart Thornton Wilder. John Patrick. Joseph Kesselring. 520,— 353,60 939.50 24,10 851,90 1.838,50 1.144,30 3.753,50 Bespreek- gelden. ■f ,#195,60 312,30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 528