I I s 45 i exploitatie van het Sanatorium overgegaan naar de Stichting Haags Nood-Sanatorium, tot wel ker oprichting de ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der Tuberculose en de Vereniging „De Sophia-Stichting” te zamen waren overge gaan om tegemoet te komen aan de dringende eis tot uitbreiding van het aantal bedden voor tuberculosepatiënten (zie voor cijfers omtrent het aantal verpleegden blz. 43). In het kindersanatorium „Huis ter Drift”, te Doorn werden 50 patiënten opgenomen en 39 ontslagen; het aantal verpleegdagen bedroeg 18152. Op de openluchtseholen aan de Doornik- sestraat en de Ley weg werden in totaal 163 kinderen geplaatst. In de verschillende zieken huizen werden 92 patiënten opgenomen. In het verslagjaar is het gelukt de tubercu losebestrijding weer met kracht aan te vatten en ook met goed gevolg. Het aantal nieuwe lijders aan tuberculose is nog niet veel minder dan in 1945. Nog vrij velen liggen thuis op sa- natoriumopneming te wachten. Hoewel de mor taliteit aan t.b.c. in 1946 daalde, ging de morbi diteit niet evenredig naar beneden. Zolang niet iedereen op korte termijn hetzij in een zieken huis, hetzij in een sanatorium kan 'worden opgenomen, zal het besmettingsgevaar groot blijven. Ingeschreven werden in 1946 op de drie com sultatiebureaux 10 605 (v.j. 7117) nieuwe pa tiënten, waarvan 3 549 mannen, 3 672 vrouwen, 1694 jongens en 1 690 meisjes. Hiervan waren 7 650 door geneeskundigen gezonden. Het totaal aantal bezoekers bedroeg 22 375 met te zamen 36 091 bezoeken. Van de 10 605 nieuwe patiënten bleken er 1 005 (9,48 pCt.) te lijden aan t.b.c„ 256 (2,31 pCt.) inactive tb.c. te hebben, 21 (0,18 pCt.) werden verdacht van t.b.c., terwijl 9 323 (88,03 pCt.) vrij waren van t.b.c. De overige 11770 bezoekers, die reeds waren ingeschreven, werden bij hun eerste onderzoek in het afgelopen jaar als volgt gerubriceerd: 3 377 (32 pCt.) lijdende aan tb.c., 1 500 (12,75 pCt.) met inactive t.b.c. en 6 493 (55,25 pCt.) geen t.b.c. In totaal waren 4 382 ingeschreven personen lij dende aan t.b.c., 1756 hadden inactive t.b.c., terwijl 21 personen als verdacht van t.b.c. wer den aangemerkt; 223 ingeschrevenen overleden aan t.b.c. Het aantal patiënten, dat via het con sultatiebureau naar sanatoria werd gezonden bedroeg 224, w.o. 19 sanatoriumpatiënten, uit gezonden door de Raad van Arbeid. Op het einde van het verslagjaar kwamen 3 434 gezinnen in aanmerking voor geregeld huisbezoek. Door de huisbezoeksters werden 23 708 bezoeken af gelegd. Van de uit Duitsland teruggekeerde en uit Indonesië repatriërende personen werden er 409 onderzocht. Bij 361 werden geen afwijkin gen gevonden; 48 hadden een tuberculeuze in fectie doorgemaakt, waarvan 34 aan inactive tuberculose leden. In het Interneringskamp Duindorp werd een doorlichtingstoestel geplaatst, waarna de geïn terneerden regelmatig op tuberculose werden onderzocht Het aantal verrichte keuringen van personeel van onderscheidene diensten en instellingen be droeg 5 496. De rekening sloot met een voordelig saldo van f 12.702,61. Vereniging ’s-Gravenhaagse Wijkverpleging, Stille Veerkade 20. In het verslagjaar werd nauw samengewerkt met de Vereniging Wijk verpleging „Twentstraat”. Met ingang van 1 Augustus werd het voorge- deelte van het gebouw verhuurd aan de Vereni ging „Zorg en Bijstand”, welke bij de sociale verzorging der gezinnen vaak in nuttig contact komt met het wijkwerk. Het aantal consulten van de geneesheren in de polikliniek aan fondspatiënten bedroeg 16165, dat der behandelingen door de zusters 11 216. Het aantal huisbezoeken door de zusters 2 581. Voor bestralingen werden 50 personen in geschreven, voor diathermiebehandelingen 18. In 1946 werden 321 patiënten ingeschreven als mede 6 kraamvrouwen. Het aantal consulten door de „stads”-geneesheer bedroeg 13 516, ter wijl de zusters 5 293 bezoeken aan patiënten brachten. Voor de dagverpleging werden 63 patiënten ingeschreven met 2 376 verpleegdagen. Aan kosten werd in totaal uitgegeven f 5.162,76, de ontvangsten bedroegen f 5.175,71, zodat er een voordelig saldo was van f 12,95. Vereniging Wijkverpleging „Twentstraat”, Gedempte Sloot 167. Aan fondspatiënten ver leenden de artsen op hun spreekuur 21728 con sulten, aan „stads”-patiënten 6 265. Het aantal hulpverleningen aan fondspatiënten door de zusters was 18 935. In gezinnen van fondspatiën ten legden de zusters 4 676 bezoeken af, in die van „stads”-patiënten 3135. Het aantal bestra lingen van fondspatiënten bedroeg 1 525. In de afdeling voor zuigelingen en kleuters werden 640 zuigelingen en 195 kleuters ingeschreven. Het aantal consulten bedroeg 4 629, terwijl 3 813 huisbezoeken werden afgelegd. Op het spreekuur voor praenatale zorg wer den 38 consulten gegeven, op het gynaecologisch spreekuur (met ingang van 1 April opgeheven) 19 en op het tandheelkundig spreekuur 131. De ontvangsten bedroegen f 11.459,85; de uit gaven f 12.031,81, zodat er een nadelig saldo was van f 571,96. Vereniging Diakonessenarbeid der Ned. Her vormde Gemeente, Zuid-Binnensingel 10. Hulp i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 52