I 1 r I f Ki 46 1 Er werden 2143 hoogtezonbehandelingen ver richt, terwijl 143 malen eerste hulp werd ver leend. In totaal werden 93 malen verplegings- artikelen uitgeleend. Een financieel verslag werd niet ingezonden. Van de R.K. Wijkverpleging „St. Raphael", Helmersstraat 25-33, zijn geen gegevens ont vangen. Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging, Wil- helminastraat 73, Loosduinen. In 149 gezinnen is 4 239 malen hulp aan patiënten verleend; in het wijkgebouw werden 905 patiënten geholpen. Eerste Hulp werd verleend in 104 gevallen. Het aantal bezoeken voor kraamverpleging bedroeg 2 800, terwijl 22 malen hulp werd verleend bij bevallingen. Uit het magazijn werden 794 malen verplegingsartikelen geleend. Op het spreekuur in de polikliniek heeft de vrouwenarts 140 patiënten behandeld. De neus-, keel- en oor- arts hield in het verslagjaar geen spreekuur. Aan 18 patiënten werd hoogtezonbestraling ge geven; eind December werd de eerste kraam vrouw in de polikliniek opgenomen. Op het spreekuur van het Consultatiebureau der ’s-Gravenhaagse Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose in het wijkgebouw der Loos duinse Wijk- en Ziekenverpleging kwamen 1 267 patiënten. Onderzocht werden 422 personen, waarvan 107 mannen, 130 vrouwen, 90 jongens en 95 meisjes. Van de 422 personen, die voor de eerste maal kwamen, bleek 5,45 pCt. te lijden aan t.b.c., 0,23 pCt. inactive t.b.c. te hebben, ter wijl 94,32 pCt. vrij was van t.b.c. Van de 366 reeds ingeschreven personen bleek 23,77 pCt. te lijden aan t.b.c., 7,38 pCt. had inactive t.b.c. en 68,85 pCt. was vrij van t.b.c. Het aantal huis bezoeken in verband met de tuberculosebestrij ding bedroeg 843. Op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters werden 1 523 zuigelingen en 208 kleu ters onderzocht. Nieuw ingeschreven werden 207 zuigelingen en 72 kleuters. Het aantal huis bezoeken bedroeg 220. De exploitatierekening sloot met een voor delig saldo van f 2.846,60. Vereniging Gereformeerde Ziekenverpleging, De-la-Reyweg 297. De wijkzusters van het wijk gebouw bezochten 80 „stads”-patiënten met 4 497 bezoeken, 484 fondspatiënten met 7 689 bezoeken, 98 kraamvrouwen met 1 239 bezoeken en 10 pa tiënten van de Diaconie der Gereformeerde Kerken met 692 bezoeken. Intern werden verpleegd 117 kinderen gedu rende 2 590 verpleegdagen, in dagverpleging waren 44 kinderen gedurende 767 verpleegdagen. Verpleegd werden 12 kraamvrouwen en 13 zui gelingen gedurende onderscheidenlijk 92 en 101 verpleegdagen. In de polikliniek van de „stads”- werd verleend in 179 gezinnen van „stads”-pa- tiënten en in 32 gezinnen van fondspatiënten. Ten behoeve van de „stads”-patiënten werden 6 232 bezoeken afgelegd, voor de fondspatiënten 1997. Op het spreekuur van de Gemeentearts zijn 11598 consulten verleend. In dagverpleging kwamen 76 kinderen met 6 368 verpleegdagen. Aan deze kinderen weerden dagelijks verstrekt pap, brood, melk, eieren, fruit en een warme maaltijd, terwijl zij regelmatig werden gebaad. Aan het werk zijn verbonden twee zusters-dia- konessen en zes helpsters voor kinderverpleging en huishoudelijk werk. Vereniging Diakonessenarbeid in Wijk VIII der Ned. Hervormde Gemeente, Tollensstraat 97-105. In 1946 werden op het spreekuur van de Gemeentearts 22 711 consulten verleend. Door de zusters werden in het wijkgebouw 2104 baden verstrekt, 7 428 hoofdbehandelingen en 1577 hoogtezonbehandelingen verricht. Bij patiënten aan huis werd 22 033 malen hulp verleend. In dagverpleging werden 127 kinderen opge nomen gedurende 12 460 verpleegdagen. Aan het werk zijn verbonden twee diakones- sen en 4 helpsters. Vereniging voor Wijkverpleging „Bezuiden- hout”, Van-Imhoffstraat 5. Over het verslag jaar 1 November 1945 t./m. 31 October 1946 zijn de volgende gegevens bekend. Het werk, dat door de vernieling van het Bezuidenhoutkwar- tier in omvang was afgenomen, kwam in 1946 langzamerhand weer op dreef. De wijkzuster verhuisde van Altingstraat 53 naar Van-Imhoff straat 5, alwaar ook spreekuur werd gehouden. Dank zij de medewerking van onderscheidene instellingen en particulieren kreeg de Wijkver pleging weer de beschikking over materiaal voor de behandelkamer, waardoor het mogelijk werd de hoogtezonbehandelingen te hervatten. Door de zuster werden in 91 gezinnen 3 548 bezoeken afgelegd, terwijl 763 hoogtezonbehan delingen werden verricht. Op het spreekuur van de Gemeentearts wer den 4 096 consulten verleend. Over het boekjaar bedroegen de exploitatie- uitgaven f 4.878,19, de -ontvangsten f 3.051.81, zodat de rekening sloot met een nadelig saldo van f 1.826,38. Ziekenverpleging „Pniël”l Z.O. Buitensingel 77. Door de wijkzuster werden in 75 gezinnen van „stads”-patiënten 2 024 bezoeken afgelegd en in die van fondspatiënten 3 226. De kraamverpleeg ster bracht in 8 gezinnen 117 bezoeken. In de polikliniek werd 6 736 malen hulp verleend. In dagverpleging werden 102 kinderen opgenomen gedurende 6 702 verpleegdagen, waarvan 5 863 voor eigen rekening van betrokkenen kwamen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 53