47 Bestuur. 1 Terreinen in beheer. Op 31 December 1946 waren de volgende terreinen in beheer bij de Stichting. STICHTING „HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN". VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Gedragen door een warme belangstelling voor de lichamelijke opvoeding, heeft de heer Mobach een reeks van jaren geheel belangeloos aan de taak der Stichting medegearbeid; ook in de moeilijke oorlogsjaren, gelukkig gespaard voor dreigende gevangenneming door de vijandelijke bezetter, bleef hij op zijn post, waardoor hij de invloed van het gehate regime mede zoveel mogelijk heeft helpen weren. Zijn nagedachtenis zal bij het bestuur steeds in grote waardering blijven voortleven. Ter ver vanging van de heer Mobach benoemden Burge meester en Wethouders de heer WT. A. Rensen, die in de vergadering van 24 December 1946 van het bestuur tot waarnemend voorzitter werd benoemd. Op 31 December 1946 bestond het bestuur uit de heren: Mr. F. L. Kleijn, voorzitter; W. A. Rensen, plaatsvervangend-voorzitter; P.O.Wes seling, secretaris; F. C. van Waalwijk, plaats- vervangend-secretaris; B. Verwaal, Dr. D. G. G. van Ringelestein en de directeuren van de dien sten der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Gemeentewerken en Gemeenteplantsoenen (of hun plaatsvervangers). Het bestuur hield dertien vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de be sprekingen, welke een of meer leden van dit bestuur met andere personen hebben gevoerd. In verband met de wens van Burgemeester en Wethouders om hun College van advies te die nen nopens de wijzigingen, welke in de statuten zullen moeten plaats vinden alsmede ten opzichte van de samenstelling van het bestuur, zulks ten gevolge van de tijdens de vijandelijke bezetting ten aanzien van de Stichting genomen besluiten, heeft het bestuur ontwerpen tot wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement, vast gesteld in zijn voltallige vergadering van 4 October 1946, aan Burgemeester en Wethou ders aangeboden. Bij de.^amensteLJing van deze ontwerpen heeft het bestuur gemeend, dat de Stichting haar taak niet langer in hoofdzaak moet beperken tot het inrichten en exploiteren van de onder haar beheer gestelde terreinen, maar dat zij onder de sterk gewijzigde omstandigheden en gelet op de plaats, welke de sport heden ten dage inneemt, meer dan haar dit onder de oude statuten mogelijk was, actief moet deelnemen aan de verzorging en het propageren van de lichamelijke opvoeding in het algemeen. Op de eerste herfstdag van 1946 ontviel, door het plotseling overlijden van de heer Mr. Tj. Mobach, het Stichtingsbestuur helaas een toe- gewjjd bestuurslid, tevens zijn waarnemend voorzitter. BIJLAGE Tak van sport. Aard van het terrein. Janssoniusstraat Laan van Poot Ockenburgh Paets-van-Troostwijkstraat Spionkopstraat Stokroosplein Ligging van het terrein. Oppervl. in ha. Aantal velden. 1 9 3 7 12 3 3 3 3 3 3 16 2 1 8 1 3 3 9 id. id. id. .id. id. Id. 2. 95. 90 1. 08. 35 3. 01. 90 5. 06. 70 id. id. id. T;jd. sportterr. id. id. id. id. id. Sportterrein. id. id. id. 3. 38.17 5. 07. 00 16. 69. 80 0. 66.10 0. 43. 25 5. 73. 35 12. 20. 00 1. 84. 20 4.17. 77 12. 49. 80 4. 54. 25 3. 51. 30 3. 99. 60 2. 57. 00 voetbal. korfbal. voetbal. voetbal, hockey, rugby, handbal, korfbal. voetbal. athletiek, handbal. voetbal. athletiek, korfbal. id. ld. athletiek, cricket handbal, kaatsen, korfbal, open luchtspel. handbal, openluchtspel. cricket, voetbal. id. id. hockey, korfbal. handbal, voetbal. voetbal. id. id. id. Westbroekpark Zuiderpark Zuiderparklaan Buurtweg (W.) (Groenendaal) Fruitweg Schenkkade (V.U.C.-terreiu) Vlietweg (R.) (Hoornpark) Van-Vredenburchweg (R.) Zuiderpark bij het zwembad Mede bestemd voor het onderwijs in lichamelijke oefening van de middelbare scholen. Anna-Bjjnslaan Escamplaan Evert-W ytemaweg Hoekwaterstraat (V.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 534