47 b. Speeltuin en piasvijvers in het Zuiderpark (bij b. van en a. b. a. en van 1318 uur. 31 c. uur 3 Gebleken is, dat het theater vele verbeteringen behoeft. De hoorbaarheid van het gesproken woord kan slechts worden bereikt door geluids- versterking, wat bij opvoeringen van deze aard artistiek niet verantwoord kan worden. De accommodatie is verre van voldoende. In onderzoek is de vraag, of de exploitatie van het theater, welke beoogt goede kunst te brengen aan de volksklasse, op deze wijze voortgang moet hebben en of het verantwoord zou zijn de kostbare verbeteringen, welke nodig zijn, aan te brengen. Van 1 t./m. 28 September 1946: van van April t./m. Juli 1946: van 18 t./m. 29 April en van 1 t./m. 31 Augus tus 1946: Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 1720 uur; Woensdag en Zaterdag van 1317 uur. werkdagen van 912 uur en van 1318 uur. Speeltuinen aan de Mackaystraat, de Mient, Peilstraat, Pieter-de-Hoochplein (L.i, Rijswijk sestraat, Dr.-de-Visser plein, Zusterstraat Zwarteweg van 1 April t./m. 30 September 1946: van 1 October 1946 tot 1 April 1947: Woensdag van 1317 uur en Zaterdag van 1012 uur en van 1317 uur. Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 1719.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1317 uur. Maandag t./m. Zaterdag van 9.3(112 uur en van 1317 uur. Speeltuinen aan deVan-Nijenrodestraat, Suma- trastraat en de Zuid-Binnensingel: 1 t./m. 17 Maandag, Dinsdag, Don- 30 derdag en Vrijdag van 31 1619 uur; Woensdag van 1 1419 uur en Zaterdag van 13—18 uur. het ,,A.D.O.”-terrein) en de speeltuin en de pias vijver bij het Ligthartmonument van 1 April t./m. werkdagen van 10—18uur; 28 September Zondag van 1117 uur. 1946: van April, van April t./m. Juli en van t./m. 30 Septem ber 1946: b., van 18 t./m. 29 werkdagen van 912 uur April en van 1 t./m. 31 Augus tus 1946: van 1 October’ Zaterdag van 1012 1946 tot 1 April en van 1317 uur. 1947: In tegenstelling met het vorig jaar, toen de ontwrichting zich op velerlei gebied te veel liet gelden en een openstelling gedurende slechts enkele .maanden kon worden bewerkstelligd, vond dit verslagjaar de openstelling plaats van 1 April tot 1 October. In verband met de buitengewoon fraaie weers gesteldheid zijn de terreinen, uitsluitend onder toezicht van de terreinmeesters, tot 1 November geopend gebleven. Met deze maatregel werd voorkomen, dat kinderen, door verveling tot baldadigheid gedreven, hekwerken, opstallen en terreinen vernielden. Van deze extra gelegenheid tot spelen werd echter een matig gebruik gemaakt. De bij de Stichting „Haagsche Sport- en Speel terreinen” in beheer zijnde speelterreinen en speeltuinen werden op de uren volgens onder staande rooster zoveel mogelijk voor de jeugd open gesteld. Speelterrein aan de Gaslaan: a. van 1 t./m. 17 April en van 30 April t./m. Juli 1946: Speeltuin aan de Vaalrivierstraat: 1 t./m. 17 Maandag t./m. Vrijdag 30 16—19 uur; Zaterdag 31 1318 uur. 1 a. van April, van April t./m. Juli en van t./m. 30 Septem- - ber 1946: van 18 t./m. 29 werkdagen van 9—12 uur April en van 1 en van 1318 uur. t./m. 31 Augus tus 1946: van 1 October Zaterdagmiddagen 1946 tot 1 April 1317 uur. 1947: Speelterreinen aan de Beijersstraat, Capadose- straatt Carel-Reinierszkade, Schimmelweg, Sein- poststraat en Vermeer straat: a. van 1 t./m. 17 Maandag, Dinsdag, Don- April en van 30 derdag en Vrijdag van 31 1720 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur. Van 1 t./m. 28 Maandag, Dinsdag, Don- September 1946: derdag en Vrijdag van 1719.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur. b. van 18 t./m. 29 Maandag t./m. Zaterdag April en van 1 van 9.3012 uur en van t./m. 31 Augus- 1417 uur. tus 1946: VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. c. Openstelling van de speelterreinen en speeltuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 536