47 6 Ter vervanging van de tijdens de oorlog aan houtroof ten offer gevallen houten toezichthou- dershuisjes werden nieuwe van steen gebouwd op de speelweide aan de Anna-Bijnslaan, de speel tuinen aan de Mackaystraat, de Newtonstraat en bij de piasvijvers in het Zuiderpark. Hersteld werden de beschadigde opstallen op de speeltuin aan het Pieter-de-Hoochplein (L.) en op de sport- en speelterreinen aan de Schim- mehveg, de Scholstraat (met uitzondering van de dienstwoning), de Vaalrivierstraat, de Zui- derparklaan, in het Zuiderpark achter het „A.D.O.”-terrein, terwijl één der kleedgebouwen Een vergelijking van de aantallen bezoekers met die van het voorgaande jaar heeft geen zin, in verband met de beperkte mogelijkheid van openstelling in 1945. Zoveel als mogelijk is streeft het bestuur ten aanzien van de beschikbare speelruimte op de eerste plaats naar een herstel van de toestand vóór 10 Mei 1940. Reeds zijn het sportterrein aan de Paets-van- Troostwijkstraat, het sport- en speelterrein aan de Mient, twee velden van het sportterrein aan de Van-Vredenburchweg en een tweetal grote complexen sportterreinen, nl. in „Ockenburgh” en het sportpark „Groenendaal” te Wassenaar speelklaar opgeleverd. Deze terreinen kunnen echter voor het meren deel nog niet in gebruik worden genomen, omdat de Dienst voor de Wederopbouw’ nog geen ver gunning kon geven tot het herbouwen van de kleed- en wasgelegenheden, terwijl de ge meente Wassenaar, in verband met het daarop leggen van een bouwverbod, het opnieuw' bou wen van de kleedgelegenheid in „Groenendaal” verbiedt. De laatste tijd manifesteert zich in de sport en dagbladen ter zake een even felle als onjuiste kritiek op het beleid der Stichting van de zijde der sportbeoefenaars, die blijkbaar hebben ver geten, dat een periode van 6 jaren stilstand, ver nieling en afbraak achter ons ligt en die geen begrip blijken te hebben voor de noodzaak, dat bij de materiaaltoewijzingen door de Dienst vóór de Wederopbouw de woningbouw in ge teisterde gebieden vóór het herstel van accom modatie op sportterreinen gaat. Uit deze berichten blijkt niet alleen weinig begrip voor de moeilijkheden, w'aarmede de Stichting thans heeft te kampen, maar ook gemis aan waardering voor hetgeen de Ge meente ten behoeve van de lichamelijke opvoe ding en de sport heeft gedaan. op het sportterrein aan de Laan van Poot ge deeltelijk werd hersteld. De glasschade van de gebouwen aan de Hoekwaterstraat werd met hout en asphaltpapier gedicht, wegens gebrek aan glas. In de plaats van de houten schutting om het sportterrein aan de Vaalrivierstraat werd een muurtje opgetrokken. De brugjes naar de terreinen aan de Mient en de New'tonstraat werden vernieuwd. Nieuwe stenen zandspeel- bakken kwamen in de plaats van de verdwenen houten. Ook werden vernieuwingen uitgevoerd aan hekwerken om het sportterreinencomplex in het Zuiderpark en om het „V.U.C.”-terrein aan de Schenkkade. Op het terrein aan de Zwarteweg werd een bouwvallige muur opnieuw opgetrokken van afkomende gebikte stenen. De tribunes op het „A.D.O.”-terrein verkeren in slechte toestand. Een l^leine staan tribune schoof in elkaar, zulks ten gevolge van diefstal van de schoren door houtrovers. Thans worden plannen gemaakt voor vernieuwing en herstel ling van accommodatie en terrein. Op het ter rein werd voorts een nieuw kolenaspad op een puinfundering aangelegd naar het kleedgebouw van de lagere elftallen. Ofschoon het terrein verbetering behoeft, is na deskundig onderzoek gebleken, dat de beweerde verzakking van 60 cm absoluut onjuist is. Zij bedraagt 3 cm. Voor zover verftoewijzing kon worden verkregen werden enkele opstallen opnieuw geverfd. De dienstwoning in het Zuiderpark werd weer aan de Stichting toegewezen. Eén van de vertrekken werd ingericht als kantoor en tekenkamer voor de inspectie. Bestratingen bij de ingang van het „A.D.O.”- terrein, van de sport- en speelterreinen aan de Beijersstraat, Seinpoststraat en Stokroosplein werden opgehoogd en herbestraat. Het sportterrein aan de Evert-Wijtemaweg werd weer geheel opnieuw aangelegd en aan de H.V.V. „Quick” verhuurd. Het sportterrein aan de De-Savornin-Lohmanlaan, vroeger bespeeld door de verenigingen „Dodge” en „Westerkwar- tier”, zal niet meer opnieuw worden aangelegd, omdat dit in het wegenplan van de stadsuitbrei ding is komen te liggen. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog kon weer kunstmest voor bemesting van de velden worden aangewend. Een groot kw'an- tum is uitgestrooid. De ruimte voor veldspelen op het speelterrein aan de Gaslaan w'erd vergroot door wijziging van de opstelling van de speelwerktuigen. Alle sloten om de terreinen werden schoon gemaakt en uitgediept. Op het sportterrein aan de Fruitweg werd om de velden van „B.M.T.” een sloot gegraven. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Onderhoud van terreinen en opstallen. Invloed buitengewone tijdsomstandigheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 539