f I i voor 47 Gegevens betreffende de Gemeenteapotheek worden Uangetroffen in het verslag van die in stelling. twee verblijven van 14 dagen georganiseerd voor rust en afleiding behoevende huisvrouwen. De omvang van het sociale werk blijkt uit de volgende getallen over het vierde kwartaal van het verslagjaar (over de eerste drie kwartalen konden geen gegevens meer verstrekt worden): rond 750 huisbezoeken werden afgelegd en even eens rond 750 personen op spreekuren en kle- ding-uitreikingen ontvangen. Een financieel verslag werd niet ingezonden. R I Aangaande hulp in de huishouding, verleend vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, worden gegevens aangetroffen in het verslag van die Dienst, blz. 8. Ned. Hervormd Bureau voor Gezinsverzorging en Ziekenverpleging, Suezkade 27. Dit Bureau verleende in het verslagjaar hulp in 309 gezin nen gedurende in totaal 6 347 verpleegdagen. Bureau Kerkelijke Gezinszorg, Beeklaan 389. Na 1 Augustus 1945 kreeg het Bureau een groot aandeel in de verdeling van „H.A.R.K.” (Hulpactie Rode Kruis)-kleding en andere goederen, welk werk door de Kerkgenootschap pen en enkele sociale instellingen was overge nomen van Nederlands Volksherstel. In 8 maan den tijds verdeelde het Bureau in totaal 1 000 balen goederen. In samenwerking met het Jonge-Vrouwen Gilde werden in het verslagjaar te Oud-Leusden geneesheer werden 17135 bezoeken gebracht en aan de huisartsen en specialisten 65 364, terwijl 7 082 malen nabehandeling van particulieren en fondspatiënten werd verleend. Hoogtezonbehandeling werd 4249 malen ge geven; 676 verplegingsartikelen werden uitge leend. Het Bureau voor Christelijke Particuliere Ziekenverpleging en Kraamverzorging zond 118 verpleegsters en 61 kraamverzorgsters uit. Aan het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, De-la-Reyweg 297, uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot be scherming van Zuigelingen en Kleuters, werden 6 514 consulten voor zuigelingen en 930 voor kleuters gegeven. De zusters van het wijkgebouw Juliana-van- Stolberglaan 109 legden 4222 bezoeken af bij 188 particuliere patiënten (waarvan 39 bij 4 kraamvrouwen) en 7 bij een patiënt van de Dia conie der Gereformeerde Kerken. In de polikliniek van dit wijkgebouw ge schiedden 2012 nabehandelingen van particu lieren en fondspatiënten; 2850 hoogtezonbehan- delingen werden gegeven. Aan het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters in het wijkgebouw Juliana-van-Stol- berglaan 109, uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bescherming van Zuigelingen en Kleuters, werden 3 278 consulten voor zuige lingen en 953 voor kleuters gegeven. Een financieel verslag werd niet ingezonden. ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot be scherming van Zuigelingen en Kleuters, secre tariaat: Gentsestraat 201, Scheveningen. De con sultatiebureaus der Vereniging zijn gevestigd: Oranjeplein 24-26, Regentesselaan 18, Dr.-Van- Welylaan 2 (niet voor kleuters), Goeverneur- laan 422, De-la-Reyweg 297, Juliana-van-Stol- berglaan 109, Gedempte Sloot 167, Houtrustweg 260-262 (in het verslagjaar gesloten), Jurriaan- Kokstraat 47, Wilhelminastraat 73 (Loosduinen). In 1946 werden in totaal 6109 zuigelingen nieuw ingeschreven. Overgeschreven van het vorige jaar werden 2 005 zuigelingen, zodat het totaal aantal ingeschrevenen 8114 bedroeg. Hier voor werden 19 805 huisbezoeken afgelegd en 49 843 consulten gegeven. Op 8 consultatiebureaus werd ook consult kleuters gegeven. Nieuw ingeschreven werden 1644 kleuters; overgeschreven van vo rige jaren 1911 kleuters, zodat het aantal in geschrevenen 3 555 bedroeg. Hiervoor werden in totaal 9 409 consulten gegeven. In het verslagjaar werden 7 moedercursussen gehouden, waarvoor 318 deelneemsters werden ingeschreven. Het gemiddeld bezoek per cursus was 22. De ontvangsten over 1946 bedroegen f 48.034,71, de uitgaven f 44.864,53, zodat het nadelige saldo f 3.170,18 bedroeg. Vereniging „Hulp aan Zuigelingen”, Oranje plein 24-26. In de kliniek werden 132 zieke kin deren opgenomen en verpleegd gedurende 8469 dagen. Overleden zijn 11 kinderen. Op het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters, uitgaande van de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van Zuige lingen en Kleuters, werden 1 303 zuigelingen in geschreven, waarvan 1044 voor de eerste keer. Het aantal consulten voor zuigelingen bedroeg 8 087, terwijl 2 687 huisbezoeken ten behoeve van zuigelingen werden afgelegd. Op het consultatiebureau werden bovendien 615 kleuters ingeschreven, waarvan 283 voor de eerste keer. Het aantal consulten ten behoeve van kleuters bedroeg 2 069. Voor de twee moedercursussen werden 113 Gemeenteapotheek. Hulp in de huishouding; gezinszorg. Zuigelingen- en kleuterzorg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 54