47 7 F. L. KLEYN, voorzitter. P. C. WESSELING, secretaris. Namens het bestuur der Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen", De gereedschappen verkeren in goed onder houden staat. Een vrachtauto met aanhang wagen en een lasapparaat konden worden aan geschaft. Op blz. 8 en 9 volgen de Staat van bezittingen en schulden en de rekening van baten en lasten der Stichting over het boekjaar 1946. terreinen Anna-Bijnslaan, Fruitweg, Jansso- niusstraat, Schenkkade (V.U.C.-terrein), Van- Vredenburchweg en in het Zuiderpark.) Op 1 September 1946 werd de vacature van adjunct-inspecteur vervuld door benoeming in tijdelijke dienst van de heer F. Nauta. Janssoniusstr aat Schenkkade (V.U.C.-terrein) twee voetbalverenigingen, V an-V redenburch- weg (R.) Zuidersportpark Onderstaand staatje geeft een overzicht van de aantallen verenigingen, welke gedurende het jaar 1946 van deze terreinen gebruik hebben gemaakt. Anna-Bijnslaan één voetbalvereniging, Fruitweg zeventien voetbalvereni gingen, één handbalvereniging, twee voetbalverenigingen, vijf voetbalverenigingen, vijftien voetbalvereni gingen, Aan 36 openbare lagere scholen, 13 openbare u.l.o.-scholen, 3 openbare scholen voor voort gezet gewoon lager onderwijs, 1 openbare school voor voorbereidend onderwijs, 2 scholen voor buitengewoon lage* onderwijs, 1 school voor moeilijk opvoedbare kinderen, 14 bijzondere lagere scholen, 9 bijzondere u.l.o.-scholen, 1 bij zondere school voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 3 bijzondere scholen voor voorberei dend lager onderwijs en 2 kweekscholen is gedurende de zomermaanden een terrein be schikbaar gesteld. In het afgelopen jaar werden de daarvoor in aanmerking komende terreinen zoveel mogelijk verhuurd. Aan 45 voetbalverenigingen, 22 korf balverenigingen, 30 gymnastiek- en athletiek- verenigingen, 32 handbalverenigingen, 9 hockey- verenijfriigen, 1 kaatsvereniging, 1 rugbyvere- niging en 1 vereniging, welke kasket- en volleyball beoefent, werden een of meer, in totaal 36, velden verhuurd. (Onder deze aan tallen zijn niet begrepen de verhuring van de Zuidersportpark bij drie voetbalverenigingen het zwembad en één handbalvereniging. Onder toezicht van een door de Stichting daar voor ingestelde commissie verhuurde de Dienst der Gemeentewerken in 1946 aan 1 hoofdorgani satie, ten behoeve van 11 gymnastiekvereni gingen, in totaal 13 gymnastieklokalen. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Gereedschappen. Financieel overzicht. Personeel. Verhuring van terreinen. Verhuring van gymnastieklokalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 540