48 moeders ingeschreven. Het gemiddeld aantal deelneemsters bedroeg 14. Het consultatiebureau voor zwangeren werd bij gebrek aan voldoende belangstelling opge heven. De inkomsten in 1946 waren f 38.665,06; de uitgaven f 40.608 20, zodat er een nadelig saldo was van f 1.943,14. Voor gegevens omtrent zuigelingen- en kleu terzorg in het J uliana-Kinderziekenhuis en in de poliklinieken van de Vereniging Wijkver pleging „Tu entstraaf’, de Loosduinse Wijk- en Ziekenverpleging en de Vereniging Gerefor meerde Ziekenverpleging wordt volledigheids halve nog verwezen naar blz. 43 t./m. 47. te voteren, in antwoord waarop een betere rege ling in uitzicht gesteld. Voor uitzending hebben de schoolartsen in het verslagjaar 1 932 kinderen aanbevolen. Door de uitzendende verenigingen werd voor 117 kinde ren keuring door de schoolartsen voor uitzen ding aangevraagd, waarvan er 76 werden uit gezonden. Bovendien werden door geneeskundigen van de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters 128 kinderen aanbevolen voor dagver- pleging door de Vereniging „Naar het Strand”, waarvan er 126 in aanmerking kwamen. Aan het verslag van enige verenigingen is het volgende ontleend. 's-Gravenhaagse Vereniging voor Gezond- heidskolonies (Haagse Bleekneusjes), bureau: Van-Swietenstraat 98. De uitzending van kinde ren naar Huize „Duinzicht” te Vogelenzang had in het verslagjaar regelmatig plaats. In totaal hebben 293 kinderen van verblijf op dit mooie landgoed kunnen genieten. Het aan tal verpleegdagen bedroeg 12 891. Het kolonie- huis „Hemalie” te Soesterberg zal worden ge restaureerd en in de toekomst plaats bieden aan 46 kinderen. Ook het koloniehuis „Duin zicht” behoeft grondige restauratie en uitbrei ding, waarmede een bedrag van f 36.000, zal zijn gemoeid. Dan zullen er te Vogelenzang 70 kinderen kunnen worden verpleegd, waar door in totaal 120 kinderen per 6 weken van de gezonde buitenlucht te Soesterberg en te Voge lenzang kunnen profiteren. De jaarlijkse collecte op Hemelvaartsdag bracht ruim f 18.000,op, terwijl van de lande lijke collecte voor het herstel van koloniehuizen f 400,werd ontvangen. Op 31 December 1946 telde de Vereniging 585 leden. De exploitatierekening sloot met een voorde lig saldo van f 949,29, aan uitgaven een bedrag van f 37.779,06, aan ontvangsten f 38.728,35. Vereniging „Zorg voor het achterlijke kind”, secretariaat: Poortlaan 17, Wassenaar. Nadat de Vereniging in October 1945 de uitzending van kinderen naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede wegens haar slechte financiële toestand moest stopzetten, kon zij deze begin Januari 1946 hervatten. Mede dank zij een mooie gift van het Pape- fonds en de grote opbrengst van de collecte op Hemelvaartsdag, konden zeven groepen omvat tende 142 kinderen gedurende in totaal 5 274 verpleegdagen in het verslagjaar genieten van bos en heide. Het vervoer der kinderen geschied de vanwege het Rode Kruis. De Vereniging telde op 31 December 1946 105 leden en 2 donateurs. De rekening „Uitzending” sloot in 1946 met Uitzending van Mededelingen omtrent bemoeiingen van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst met de uitzending van kinderen naar bui ten worden aangetroffen in het verslag van deze Dienst, blz. 15. Nationale Commissie tot Uitzending van Ne derlandse kinderen 1945, Zeestraat 73. De uit zending van kinderen, die na de bevrijding in handen werd gelegd van bovengenoemde door de regering ingestelde Commissie, werd na daar toe reeds tegen het einde van 1945 getroffen voorbereidingen, met ingang van 1 Juli 1946 voor wat de uitzending naar plaatsen in het binnenland betreft, weer in handen gelegd van de in de Haagse Raad voor Kinderuitzending vertegenwoordigde verenigingen. Door de Commissie werden tot 1 Juli 1946 15 436 kinderen naar het binnenland uitgezon den, waarvan 6 907 naar koloniehuizen en 8529 in gezinnen. Het aantal verpleegdagen in kolo niehuizen bedroeg 298 890. De buitenlandse uitzendingen werden nog voortgezet tot eind 1946 en daarna stopgezet. Haagse Raad voor Kinderuitzending, secreta riaat: Valkenboskade 413. In de eerste helft van 1945, toen de uitzending nog in handen was van de Nationale Commissie tot Uitzending van Ne derlandse kinderen 1945, troffen de plaatselijke verenigingen voorbereidingen voor de zelfstan dige taak, die hen met ingang van 1 Juli 1946 wederom wachtte. Tal van koloniehuizen moes ten hersteld worden, terwijl de kassen berooid waren. De Raad nam aan een landelijke inza meling voor het herstel dier huizen deel, door oprichting van een plaatselijk comité, dat f 21.000inzamelde. In verband met de sterk verhoogde exploitatiekosten der uitzending was de in oorlogstijd gemaakte subsidieregeling on toereikend. Daarom werd aan het Gemeente bestuur verzocht aanmerkelijk hogere bedragen kinderen naar buiten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 55