i te 49 Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkin deren, secretariaat: De-Genestetlaan 237. In het verslagjaar kon geen toestemming worden verkregen tot betreding van duinter- rein, zodat met de „groepen” werd getrokken naar terreinen in het Zuiderpark, Meer en Bos, in de omgeving van de Watertoren en naar de Amonsvlakte bij Wassenaar. Vóór het begin der vacantie hadden zich 2915 kinderen aangemeld; het hoogste en laagste aantal kinderen, dat per dag met de „groepen” naar buiten trok bedroeg onderscheidenlijk 1910 en 1476. In totaal is 26 293 maal een kind onder de hoede van de Bond geweest. Velerlei omstan digheden zoals onvoldoende schoeisel en kleding zijn oorzaak geweest, dat deze aantallen in ver gelijking met vooroorlogse cijfers belangrijk lager zijn. Opvallend was, dat de oudere jongens en meisjes ontbraken. De lichamelijke gesteld heid van de kinderen gaf de indruk van een spoedige vermoeidheid, terwijl het concentratie vermogen in sport en spel matig was. Maar al te vaak trad verveling op zonder de drang iets anders te willen. Tot besluit van de tijdens de vacantie beoefen de sport en gymnastiek werd op een terrein in het Zuiderpark voor alle „groepen” een dag be- van f 103,73s. Het werkfonds Soesterberg vernield was; de herstelwerkzaam heden zullen nog geruime tijd in beslag nemen. In September bestond gelegenheid 20 jongens te plaatsen in het kinderhuis „Onse Bliscap” te Amerongen; het aantal verpleegd agen bedroeg 840. In 1946 werden met inbegrip van de boven vermelde 80 kinderen in totaal 45 jongens en 66 meisjes in gezinnen opgenomen gedurende 7 561 verpleegdagen. De rekening van baten en lasten sloot met een voordelig saldo van f 5.048,63. Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het strand", secretariaat: Duivelandse- straat 2. Nadat de noodzakelijkste herstelwerk zaamheden aan het kleuterhuis aan de Duive- landsestraat waren verricht, konden in Juli 1946 de eerste kinderen genieten van de verzorging in het huis, dat nog slechts „officieus” was her opend. In het verslagjaar werden 178 kinderen opge nomen en te zamen gedurende 10 295 dagen ver pleegd. Het vervoer naar het kleuterhuis leverde zeer veel moeilijkheden op, daar de Haagse Tram- weg-Maatschappij wagens gebrek aan materiaal hierin niet kon voorzien. Dank zij particuliere hulp werden de kinderen met een vrachtauto gehaald en thuisgebracht. De rekening sloot met een voordelig saldo van f 1.136,58. een voordelig saldo bedroeg f 700,365. Afd. 's-Gravenhage van de Vereniging Katho lieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, secretariaat: Valkenboslaan 166a. Door de Af de. ling werden in het verslagjaar 182 kinderen te zamen gedurende 3 811 verpleegdagen naar de koloniehuizen te Schiermonnikoog, Boxtel, Bak- kum, Bunde en Bergeijk uitgezonden. De rekening sloot met een nadelig saldo van f 5.465,11. Bij de vaststelling van dit bedrag is geen rekening gehouden met een eventueel nog te ontvangen subsidie van de Gemeente, hetwelk is aangevraagd. Het Herstellingsoord„Villandry” aan de Groes- beekseweg te Nijmegen van de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel werd in het ver slagjaar gebruikt voor het onderbrengen van vrouwelijke politieke delinquenten. De uitzen ding van kinderen bleef tot een minimum be perkt en had in enkele dringende gevallen plaats naar herstellingsoorden van andere ver enigingen. Nederlandse Vereniging Vacantieoord voor Lichamelijk Gebrekkigen, afd. ’s-Gravenhage, secretariaat: Borneostraat 126. In de zomer van 1946 zijn 25 lichamelijk gebrekkige kinderen (12 jongens en 13 meisjes) uitgezonden naar het koloniehuis „Zonneoord” te Ede. Daar zich in het koloniehuis een geval van roodvonk voor deed werd één uitzending voortijdig onderbro ken en bleven de kinderen slechts 26 dagen in plaats van 6 weken. Het aantal verpleegdagen bedroeg 812. Vereniging Haags Comité voor Uitzending van Nederlandse kinderen naar buiten „Kinabu” secretariaat: Valkenboskade 413. In 1943 was de Vereniging door de bezettende macht geliquideerd; de kasgelden en verdere bezittingen waren in beslag genomen en alle actie w’erd verboden. Na de bevrijding werd de uitzending van kinderen voorbereid en in af wachting van toestemming tot zelfstandig op treden w'erd in de aanvang van 1946, in samen werking met de Nationale Commissie tot uit zending van Nederlandse 'kinderen 1945, een be gin gemaakt met de uitzending naar gezinnen in Zuidholland. In totaal 80 Haagse kinderen hebben van deze uitzending kunnen profiteren, dank zij de welwillende medewerking van de Voedselcommissaris in deze provincie, die ver scheidene gezinnen bereid vond om gedurende 3 maanden kinderen uit geteisterde gebieden op te nemen. Met ingang van 1 Juli 1946 kon de uitzending naar het midden, Noorden en Oosten van het land weer zelfstandig worden hervat. Uitzending naar de kolonies kon nog niet ge schieden, daar het koloniehuis „Kinabu” ••“•J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 56