f 1.566.598,36 29.296,54 927.005,68 1,77 50 1 stemd voor het houden van sport- en behendig heidsspelen. De slotdag in het Circusgebouw te Schevenin- gen vormde het hoogtepunt van deze vacantie- periode. Aan Gemeentesubsidie werd f 3.000,ontvan gen, aan contributies en giften f 2.058,75, terwijl de straat- en winkelcollecte f 5.120,71 opbracht. De ontvangsten bedroegen in totaal f 13.160,50, de uitgaven f 16.170,905, zodat er een nadelig saldo was van f 3.010,40s. 364.477,32 304.411,90 1645 1717 33 Mededelingen omtrent arbeidstherapie wor den aangetroffen in het verslag van de Dienst Omtrent eerste-hulpverlening worden gege vens aangetroffen in het verslag van de Ge meentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst, blz. 5 en 6 en in het hiervoren vermelde ten aanzien van sommige wijkverplegingen. Stichting „Rosenburg" te Loosduinen. Op 31 December telde „Oud-Rosenburg” 339 patiënten (110 mannen en 229 vrouwen), de Ramaerkliniek 105 patiënten (47 mannen en 58 vrouwen) en het Sanatorium „Loosduinen” 81 patiënten (27 man nen en 54 vrouwen). Met proefverlof ■waren op die datum afwezig 7 mannen en 15 vrouwen. Het aantal verpleegdagen in 1946 bedroeg voor „Oud-Rosenburg” 111540, voor de Ramaer kliniek 40 828 en voor het Sanatorium „Loosdui nen” 33 381. Het geneeskundig personeel bestond op 31 De cember 1946 uit de geneesheer-directeur en 5 geneesheren; het verplegend personeel uit één hoofdverpleger, 5 hoofdverpleegsters, 20 gedi- plomeerde verplegers, 19 gediplomeerde ver pleegsters, 9 leerling-verplegers en 65 leerling- verpleegsters. De Röntgen-doorlichting van patiënten en personeel ter vaststelling van eventuele aanwe zigheid van tuberculose werd na in het vorige jaar begonnen te zijn in het verslagjaar voortgezet in 54 zittingen, waarin 1007 personen werden onderzocht, waaronder 297 personeels leden. Aan de technische dienst werden zware eisen gesteld, daar ten gevolge van de evacuatie gedu rende de oorlogsjaren de gebouwen en het meu bilair in gehavende toestand verkeert. Wegens gebrek aan materiaal konden de herstelwerk zaamheden slechts langzaam vorderen; er be staat nog steeds een tekort aan vrijwel alles, wat nodig is om het gesticht het uiterlijk terug te geven, dat het voor de oorlog kon bieden. Óp 1 Mei 1946 kreeg het kinderhuis St. Vin- centius, dat tijdelijk in een gebouw der Stich ting was ondergebracht, zijn eigen tehuis aan de Koninginnegracht terug, waardoor de vleu gel van het Vrouwenpaviljoen ter beschikking kwam. Het personeelstekort naast het tekort aan verplegingsmateriaal belette echter, dat de inrichting volledig in gebruik kon worden ge nomen. Krankzinnigengesticht „Bloemendaal", te Loos duinen. Aan het verslag van de Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zenuw zieken is ontleend, dat het gebouwencomplex der Vereniging te Loosduinen, wegens grote bescha digingen door de Duitsers aangebracht, gedu rende bijna het gehele verslagjaar onbewoond moest blijven. Op 15 October werd de eerste groep patiënten, 155 in getal, uit „Veldwijk” te Ermelo in de gerestaureerde paviljoenen onder gebracht. Op 15 November volgde een groep van 95 patiënten, die naar „Dennenoord”” te Zuid- laren was geëvacueerd. Het grootste deel van de patiënten bleef in 1946 nog ondergebracht in het gesticht „Veldwijk,, te Ermelo, waarheen zij tijdens de oorlogsjaren waren geëvacueerd. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal pa tiënten 527; het aantal verpleegdagen was in 1946 192516. De exploitatierekening sloot men een nadelig saldo van f 135.976,20. De kliniek „Ockenburgh" bleef eveneens ge durende een groot deel van het verslagjaar ongebruikt. Op 31 December 1946 waren 9 pa tiënten in de kliniek opgenomen; het aantal verpleegdagen was in 1946 4 565. De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van f 32.855,32. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal krankzinnigen en zenuwpatiënten voor rekening van de Gemeente in verpleging Gemiddeld aantal patiënten in 1946 Aantal patiënten op 10 000 inwoners Kosten van verpleging en over brenging in totaal Provinciale subsidie (60 pCt. van het bedrag, waarmede de kosten van verpleging per patiënt en per jaar f 550,te boven gaan) Bijdragen van particulieren Aandeel van de Provincie in de bijdragen van particulieren Totaal der door de Gemeente be taalde kosten derhalve Door de Gemeente betaalde kos ten berekend per inwoner In de Ramaerkliniek werden voor rekening van de Gemeente 443 personen opgenomen. >5 99 gezinsmoeilijk- 99 99 Arbeidstherapie; hulp bij levens- en heden. Eerste Hulp. Zorg voor krankzinnigen en zenuwpatiënten. Verpleging van krankzinnigen en van zenuw patiënten voor rekening van de Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 57