re- 51 der Gemeenteplantsoenen, biz. 2,* dat van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, blz. 6, en dat van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst, blz. 7 en 21. 's-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schroeder van der Kolk", Roggeveenstraat 2. Dank zij de verbetering in de materiaalvoorziening was het mogelijk in de onderscheidene werkinrichtingen voor derden en in eigen beheer verschillende goederen te vervaardigen en diensten te ver richten. Als nieuw werkobject werd hulp ver leend bij het afwerken van capsules. Regelmatig kwam naai- en verstelwerk binnen, terwijl het breien van allerlei artikelen een belangrijke plaats innam. Aan bijna alle pupillen kon een goed bruik baar kledingstuk worden geschonken, daar de beschikking werd verkregen over een aanzien lijke partij „uitgeschoten” kledingstukken, af komstig van aan Nederlands Volksherstel ge schonken goederen. De bezetting van de werkinrichtingen steeg geleidelijk en bereikte voor de vrouwen- en meisjesafdeling het vooroorlogse peil; de bezet ting der mannenafdeling bereikte dat peil nog niet, die der jongensafdeling was nog aanzien lijk lager. Het gemiddelde intelligentiepeil van de pupillen is veel lager dan vóór de oorlog, doordat er een grote vraag naar jonge arbeids krachten bestaat, waardoor vrijwel alle debielen in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen, zodat deze afdeling steeds meer het karakter van een werkinrichting voor imbecielen krijgt. In de werkinrichting voor mannen, Sirtema- straat 179, waren op 31 December 1946 aanwezig 39 patiënten, in die voor vrouwen aan de Rogge veenstraat 2 56 patiënten. De werkinrichting voor jongens, Witte-de-Withstraat 121, telde op die datum 23 patiënten, die voor meisjes aan de Witte-de-Withstraat 119 telde 17 patiënten. Buiten de werkinrichtingen waren op 31 Decem ber in arbeidstherapie werkzaam 24 personen, waarvan 2 bij Gemeenteplantsoenen en 22 bij „Oud-Rosenburg”. Het totaal aantal verpleegdagen in de werk inrichtingen bedroeg in 1946 39 26514 tegen 26 75314 in 1945. In totaal hebben de bemoeiingen der Vereni ging zich in het. verslagjaar uitgestrekt over 255 pupillen. Daarvan w’aren te werk gesteld in de werkinrichting voor mannen 58, in die voor vrouwen 78, in die voor jongens 36, in die voor meisjes 28; bij Gemeenteplantsoenen waren in totaal 3, bij „Oud-Rosenburg” 30 en in de Land en Tuinbouwgroep 22 personen geplaatst. Van de in de loop van het jaar af gevoerde 96 patiënten vonden er 29 werk; 22 werden op genomen in een inrichting wegens ziekte, 2 wer den afgevoerd wegens vertrek uit de Gemeente, 6 w'egens de houding van patiënt of familie, 22 om administratieve redenen, 15 om andere denen. Aan de avondverzorging van oud-leerlingen van b.l.o. 1)-scholen namen meer leerlingen deel dan in het vorige jaar. Geplaatst werden in deze afdeling 69 leerlingen, afgevoerd werden 55 leerlingen; het aantal leerlingen op 31 De cember 1946 bedroeg 136 (31 December 1945 122). De Vereniging werd in 1946 aangesteld tot voogdes over 25 nieuwe pupillen. Het aantal voogdij pupillen was daarmee gestegen tot 28 op 31 December 1946, waarvan in gezinsverple ging geplaatst 9 pupillen, in de „Dr.-Mr.-Willem- v.-d.-Berghstichting” te Noordwijkerhout 13, in „Groot Emaus” te Ermelo 4, in de „Rekkense Inrichtingen” te Rekken 1 en in „Filadelfia” te Vries (Dr.) 1. Afgegeven werden 27 bereidver klaringen tot aanvaarding van de voogdij, ter wijl 16 aanvragen werden afgewezen. Het ledental der Vereniging bedroeg op 31 December 1946 136. De jaarrekening sloot met een voordelig saldo van f 8.003,66, w’aarvan f 6.271,21 exploitatiesaldo der werkinrichtingen. Het Gemeentesubsidie bedroeg over 1946 in totaal f 44.319,68. - Het Consultatiebureau voor Levens- en Gezins moeilijkheden, Jozef-Israëlslaan 56, opgericht door de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr. Schoe- der van der Kolk”, werd op 1 December 1945 een zelfstandige stichting, waarin als onderdeel van het Consultatiebureau werd opgenomen het „Instituut voor Psychotherapie”, eveneens inge steld door genoemde Vereniging. Het tijdig hulp bieden aan personen, die in levensmoeilijkheden geraken, waardoor de gees telijke gezondheid van het gezin, waarvan zij deel uitmaken, ernstig wordt ondermijnd, is de doelstelling van de stichting. In het verslagjaar heeft het Consultatie bureau zijn taak enige maanden niet kunnen verrichten bij gebrek aan een sociale werkster. Het aantal personen dat zich tot het Bureau wendde was 32; o.a. 19 personen kwamen wegens huwelijksmoeilijkheden, 5 alleenstaande perso nen voor verschillende moeilijkheden en 3 per sonen wegens moeilijkheden met kinderen. Een financieel verslag werd niet ingezonden. Bureau voor Gezins- en Huwelijksmoeilijk heden der Nederlandse Hervormde Kerk, Beek- laan 389. In het verslagjaar werden 52 gevallen aan hangig gemaakt, waarvan 12 betroffen zg. per soonlijke gevallen, 30 moeilijkheden tussen echt genoten en 10 moeilijkheden met de kinderen. Het aantal bezoeken aan het Bureau bedroeg 170. De Commissieleden kwamen dikwijls onder i i) buitengewoon lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 58