52 de indruk van de verregaande lichtzinnigheid, waartoe velen vervallen waren of de gemakke lijkheid, waarmede men de huwelijksband wilde verbreken. Het Bureau dat nauwelijks ll/2 jaar bestaat, heeft nog niet voldoende bekendheid, waardoor lang niet alle gevallen zijn opgevangen. Roomsch-Katholiek Bureau voor Huwelijks voorlichting, afdeling 's-Gravenhage, Lange Lombardstraat 35. Door de geestelijke leider werden in het verslagjaar 83 gevallen behan deld; vóór het huwelijk werd in 52 gevallen advies gegeven, in het huwelijk in 24 gevallen en buiten het huwelijk in 7. Het spreekuur van de medische leider werd door 74 personen bezocht, terwijl in 25 gevallen schriftelijke inlichtingen werden gevraagd. Roomsch-Katholiek Bureau voor Gezinsmoei lijkheden, Zwarteweg 15. Het Bureau werd 1 April 1946 ingesteld. Op 31 December 1946 waren 147 gevallen in behandeling. Omtrent de verzorging van ouden van dagen van Gemeentewege worden gegevens aangetrof fen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, blz. 7. Vereniging „Onderlinge Vrouwenbescher ming" afd. Den Haag, secretariaat: Laan van Meerdervoort 93. Gedurende het verslagjaar heeft de afdeling haar werkzaamheden nog niet hervat. Afd. 's-GravenhageScheveningen van de Ne derlandse Vrouwenbond tot verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, secretariaat: Conradkade 65. Het aantal ongehuw’de moeders, dat in 1946 in het bezoekwerk werd opgenomen was 35 tegen 18 in 1945. Het in concubinaat leven, omdat een der partijen nog gehuwd is, komt veelvuldig voor en wrordt bijna niet meer als iets schuldigs gevoeld. Wegens de overstelpende hoeveelheid opgaven en het tekort aan werkende krachten, kon niet aan alle gevallen voldoende zorg wor- den besteed. In „Ons Thuis”, Celebesstraat 63 tehuis voor zwakstaande meisjes met beperkte vrijheid, waarvan de meesten een dagbetrekking bekle den werden in het verslagjaar 21 meisjes ge durende in totaal 3151 dagen verpleegd. Van deze meisjes waren er 6 geplaatst door de afde ling Verzorging van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, 14 door de Haagse Kin derrechter en 1 door de Zutfense Voogdijraad. Bovendien werden 46 meisjes onder de voogdij van de Vereniging gesteld. De inrichting van het tehuis was in hoge mate versleten, waardoor langzamerhand een nood toestand ontstond. Voor gedeeltelijke vernieu wing van de inrichting werd van het Van-deu- De Bijzondere Raad der Vereniging van de H. Vincentius van Paulo verschafte vrije woning aan 6 arme huisgezinnen van ouden van dagen, terwijl in de „Switzar-Rademaker Stichting” aan 49 oude ongehuwde vrouwen tegen een kleine vergoeding woonruimte beschikbaar werd gesteld. Ook in het verslagjaar bestond voor onderbrenging in deze stichting meer aanvrage dan mogelijkheid. De ontvangsten bedroegen f 3.905,85, de uitgaven f 6.128,11, zodat er een nadelig saldo was van f 2.222,26. „Pro Senectute". Van de beide tehuizen te ’s-Gravenhage was Huize Tony, Laan Copes van Cattenburgh 48-50 het gehele jaar in gebruik, terwijl de bewoners van Huize Salomonson, die sinds 1942 in de andere tehuizen waren onder gebracht, in de loop van 1946 konden terug keren. Gedurende de 4 jaren van evacuatie wa ren vele sterfgevallen te betreuren. Tegen het najaar werd het tehuis als van ouds geëxploi teerd. Huize Tony biedt plaats aan 28 dames en heren, Huize Salomonson aan 24 dames en heren. Voor gegevens betreffende blindenzorg van wege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen wordt verwezen naar blz. 10 van het verslag van die Dienst. Vereniging tot instandhouding van de Blin denwerkinrichting, Vondelstraat 612. Het aan tal in de inrichting werkzame blinden was bij de aanvang van het jaar 15, welk aantal met 1 toenam, zodat op 31 December 1946 16 blinden wrerkzaam waren. Vanwege de Vereniging wer den 3 blinden ondersteund. Aan giften en con tributies werd ontvangen f 1.021,83. De opbrengst van verkochte goederen en ver richte werkzaamheden bedroeg f 2.718 83. De uitkomsten der exploitatie waren: ontvangsten f 15.192,67, uitgaven f 17.445,31, zodat er een ex ploitatieverlies was van f 2.252,64. „Kolff's Blinden fonds", Prinsegracht 75, ver schafte in 1946 werk aan 22 blinden, waarvan 10 buiten de stad. De moeilijkheden, met betrek king tot het verstrekken van werk aan blinden, werden in het verslagjaar niet opgelost wegens gebrek aan materiaal. Aan lonen w’erd in 1946 f 963,50 uitbetaald, aan ondersteuning f 144, aan kerstgaven f 60,en aan grondstoffen f 129,34. Zorg voor ouden van dagen enz. Zorg voor ongehuwde moeders, meisjes, verwaar loosden en zwervers; bescherming van kinderen. Zorg voor blinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 59