1 IV Biz. 57 56, 57 16 15 68. 69 7, 34, 69 1 1 70 32 66 66 66 65 64, 66 64 67 21 23 33 t/m. 35 Biz. 41 1 63 56 56. 57, 59 63 63 63 63 56, 57, 59 63 63 63 57 64, 66 23 15 14 68 1, 22, 39, 40 .64, 66 33 23 55/56 52 34 56, 57, 59 37 1, 36 34 39. 40 39, 40 2, 32 57 30, 31 64, 65, 68 24 t./m. 30 31 Schoeiseldienst (Gem.-) Scholengemeenschap Schoolballen Schoolinspectie (Gem.-) Schoolinspectie (Rijks-) Schoolkleding en -voeding Schoolmuseum Schooltandverzorging Schooltoezicht (Geneeskundig-) Schooltoezicht (Rijks-) School- toneelvoorstellingen School- en kindertuinen School tot opleiding van winkelpersoneel School voor volwassenen Schouwburg (Koninklijke-) Schulden (Gemeente-) Secretarie (Gemeente-) Secretaris (Gemeente-) St. Nicolaasfeestjes op de Haagse scholen Sociale zorg (Sociale Raad)38 t./m. 56 Spaarbanken36 Spaarregeling41 Sport (Beoefening van-) Sportuitwisseling ’s-Gravenhage-Birmingham Staat van beleg (Bijzondere-) Stadhuis (Nieuwe-) Stadsschoon (Zorg voor-) Statistiek (Ziekte-, Hotel- en Verkeersongevallen-) „Stedelijk Belang” (N.V. Mij.-) Stembureau (Centraal-) Sterfte Steun (Maatschappelijke- en voorzorg) Steun in bijzondere gevallen (Vereniging-) Studiebeurzen (Gem.-) Subsidiën Takken van dienst Tandartsen en tandheelkundigen Tapperijen Tehuizen Toegekende medailles Toezicht op bioscoop- en toneelvoorstellingen Toneelvoorstellingen (School-) Toneelvoorstellingen (Toezicht op bioscoop- en-) Toonkunst (Maatschappij ter Bevordering .der-) Toynbee-Vereniging (’s-Gravenhaagse- „Óns Huis” Tram wegen Trekhonden wet. Tuberculose (Consultatiebureau voor-) Tuinbouwcursussen Tuinbouwverenigingen (Land- en-) Uitbreidingsplannen Uitgaven der Gemeente Uitzending van kinderen naar buiten Vacantie 1946 (Haags Werkcomité-) Vacantiebezigheid voor schoolkinderen Vacantiekoloniën Vaccinatiën Vakorganisaties Vakscholen Veeziekten (Besmettelijke-)32 Veiligheid (Openbare orde,- en zedelijkheid-) 24 t./m. 30 Verbruiksverenigingen (Coöp.-)35, 36 Verenigingswoningen Vereniging Arti et Industriae Vereniging „Die Haghe” Vereniging Haagse Kunstkring Vereniging van Haagse Museumvrienden Vereniging Het Residentie-Orkest Vereniging Volksuniversiteit ’s-Gravenhage Vereniging voor de Volkszang (Ned.-) Verhuizingen Verhuringen Gem. eigendommen Verkeer 17 24 31 44 t./m. 48 16, 24 t/.m. 27 24 .25, 26 2 66 17 52 57 57 19 33, 34 26 31 34 74 16, 27 14 t./m. 16 17, 34, 35 32 5 19 38 t./m. 56 39 1, 64 34, 38 t./m. 56, 64 15 30 27, 29 33, 52 7 26 63 26 67 64 33 30 1, 44, 45 57 35 33 23 48, 49 69 49, 68 48, 49 31 37 61, 62, 63 59 1 57, 58 52 t./m. 54 17 64 14 23, 24 7 56 t./m. 70 74 Onderwijs (Lager-) Onderwijs (Voorbereidend-) Onderwijs (Voorbereidend hoger, middelbaar, nijverheids- en handels-'1 Onderwijsvernieuwing Onderwijzers essen) (Inr. tot opleiding v.-) Ongehuwde moeders (Zorg voor-) Ongevallenverzekering „Ons Huis” (Vereniging-) Ontvanger (Gemeente-) Ontvangsten der Gemeente Ontvangsten vOfficiële-Gemeentebestuur) Ontwikkeling en opvoeding (Volks-) Oorlogsinvaliden enz. Oorlogsrampen (Voorziening handel en getroffenen bij-) Oorlogsslachtoffers Opbouwplan (Algemeen-) Openbaar onderwijs Openbare gezondheid. Openbare leeszalen en bibliotheken Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid Openbare reinheid Opleiding v. onderwijzers (-essen) (Inr. tot-) 57, 58 Opvoeding (Volksontwikkeling en-) 56 t./m. 70 Orde (openbare-, veiligheid en zedelijkheid) 24 t./m 30 Organisaties v. Gemeentebedrijven en -diensten Ouden van dagen, (Zorg voor-) Oudercommissiën Ouderraad Overledenen Overnachtingen Parkeerregeling Parken en plantsoenen Paspoorten Pensionnering verwanten van gesneuvelden Personeel (Brandweer-) Personeel (Gemeente-) Personeel der Gemeentesecretarie15, 16 Personeel (Politie-)16, 24 t./m. 26 Personeel (Regelingen met betrekking tot het Gemeente Personeel van de takken van dienst Personeel (Ziekte onder het Gemeente-). Plaatselijke belastingen Plantsoenen (Parken en-) Poliklinieken Politie Politieverordening (Algemene-) Processenverbaal Puinruimingswerkzaamheden Pulehri Studio Raad (Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de- of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd9 t./m. 13 Raad (Gemeente-)4 t. m. 6 Reclassering 54, 55 Reconstructie bevolkingsregister1, 20 Redding van drenkelingen28 Regeling Militaire vergoedingen74 Regelingen met betrekking tot het Gemeentepersoneel 16 Reinheid (Zorg voor de openbare-)31 Rekening (Gemeente-) .23 Repatriëring Residentie-Orkest” (Vereniging „Het-) Rooilijnen Ruiling van grond „Ruiten-troef” (Haagse glasinzameling-) Rusthuizen Rij- en nummerbewijzen R(jksschooltoezicht Rijtijdenwet Scheepvaart en visserij Scheveningen (Exploitatie Mij. N.V.-).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 5