53 Bijzondere Raad der Vereniging van de H. Vincentius van Paulo. De Algemene Commissie voor Kinderbescherming en Kinderverpleging had de voogdij over 473 kinderen, waarvan 312 jongens en 165 meisjes. In het kinderhuis wer den 62 kinderen gedurende te zamen 18 788 da gen verpleegd. Vereniging „Vluchtheuvel”Christelijk tehuis voor kinderen, Kanaalweg 5. Het huisvestings probleem baarde in het verslagjaar grote zor gen, daar alleen het tehuis „Klein Vluchtheu vel”, Kanaalweg 5, in gebruik was, terwijl op het ernstig beschadigde tehuis „Groot Vlucht heuvel”, Duinweg 1, beslag bleek te zijn gelegd ten behoeve van het Ministerie van Oorlog. Pogingen om de beschikking te krijgen over een geschikt ander tehuis slaagden niet. In het verslagjaar was het tehuis „Klein Vluchtheuvel” geregeld bezet en werden 35 kin deren verpleegd met 5168 verpleegdagen. In de loop van 1946 sloot de Vereniging zich aan bij de Federatie van Samen werkende Instel lingen Kinderbescherming, waardoor zij in het grote verband van het Haagse Kinderbeseher- mingswerk is opgenomen. De verlies- en winstrekening over 1946 sloot met een nadelig saldo van f 956,93. Vereniging „Kindertoevlucht”, secretariaat: Delistraat 31. Het tehuis bleef nog steeds geëva cueerd te Vorden (Gld.) (in het herstellingsoord „De Decanije” van de Ned. Spoorwegen). Ook dit jaar bleven de voortdurende pogingen om de inrichting weer in Den Haag te vestigen, zonder resultaat. Op het einde van het verslagjaar werden 99 kinderen verpleegd. Met inbegrip van de direc trice en de adjunct-directrice bestond het per soneel uit 13 personen. Fonds van Liefdadigheid voor Rooms-Katho- lieken, Gesticht Schiefbaan-Hovius (Huize „Groenestein”), Loosduinseweg 529. Op 1 Januari 1946 waren in het tehuis aanwezig (de geëvacu eerde jongens te Heel en Roermond medegere- kend) 122 jongens en 145 meisjes, te zamen 267. In 1946 werden 341 kinderen verpleegd geduren de in totaal 95 416 verpleegdagen. Op het einde van het jaar waren 126 jongens en 143 meisjes, te zamen 269, in verpleging. De lichamelijke toestand der kinderen was zeer bevredigend. De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van f 49.691,79. Federatie van Samenwerkende Instellingen Kinderbescherming te ’s-Gravenhage en omstre ken, Prinsestraat 57. Op 26 April 1946 werd op gericht de Federatie van Samenwerkende In stellingen Kinderbescherming (S.I.K.), waar van het secretariaat werd gevestigd bij het Bureau van de Armenraad (Sociale Raad). Santheuvel-Sabbefonds f 1.000,ontvangen, waarmede „Ons Huis” kon worden opgeknapt. Het „stationswerk” werd dit jaar nog niet hervat. De rekening over 1946 sloot met een batig saldo van f 48,86. Bij Raadsbesluit van 11 November 1946. No. 164 597, afd. S.Z. Bijl. No. 344, werd aan de Bond een subsidie toegekend van f 700, Ned. Rooms-Katholieke Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afd. ’s-Graven hage, Naarderstraat 102 (St. Annastichting). Om een meer doeltreffende werkwijze te berei ken werd de stad in 6 kringen verdeeld met aan ieder hoofd een kringbestuur. Dank zij de „sta- tions-juffrouw”, die met kennersoog degenen, die hulp nodig hadden wist op te sporen, konden 51 minderjarige meisjes, evenals 13 minderjarige jongens, naar een veilig tehuis worden gebracht. In het verslagjaar kreeg de Vereniging nog niet weer de beschikking over een Passanten huis, waarin de werkende jonge vrouw een ge zellig tehuis zou kunnen worden verschaft. De behoefte aan zulk een tehuis doet zich steeds dringender gevoelen. Op 1 Januari 1946 had de Vereniging de vol ledige voogdij over 293 pupillen, jongens en meisjes van 1—21 jaar. Het waren kinderen, wier ouders uit de ouderlijke macht waren ont zet of daarvan waren ontheven, of wel jeugdi gen, die door eigen wangedrag onder toezicht gesteld moesten worden. Hiervan verbleven er 194 in internaten voor volwaardigen (waarvan één in de St. Annastichting zelf), 34 in inter naten voor debielen, imbecielen of psychopaten, 8 in een krankzinnigengesticht en 57 in een pleeggezin. Ook in 1946 bleef de St. Annastichting geëva cueerd in het schoolgebouw Naarderstraat 102, in welk tehuis voogdij-, regerings- en kinder- rechterpupillen van 421 jaar worden opge voed. Het aantal meisjes en jongens in de stich ting verpleegd was 137, het aantal verpleeg dagen 32 317. In het Maria-Paviljoen van de St. Annastich ting, waar het kleuterhuis is ondergebracht, konden 150 jongens en meisjes van 3 maanden tot 6 jaar hun eerste levensjaren onbezorgd doorbrengen. In de St. Monieastichting (voor verpleging van ongehuwde moeders) werden in het verslag jaar 85 jonge vrouwen verzorgd; 55 brachten hier haar kindje ter wereld. Ten minste drie maanden verblijven de moeders met haar baby in deze afdeling. Met het oog op reclassering werden 119 on gehuwde moeders met 122 babies bezocht. Een financieel verslag over 1946 werd niet ontvangen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 60