I Merwede- 54 Nederlands Genootschap tot Zectèlijke Verbete ring der Gevangenen, afd. ’s-Gravenhage, Cele- besstraat 71. In Juni 1946 werd de naam van het Genoot schap gewijzigd in „Nederlands Genootschap tot Reclassering” 'A I k ■I I w Kinderbewaarplaats van het R.K. Kerkbe stuur der Parochie van de H. Willibrordus, Stichting O.L. Vrouwe ter Nood, Lange Lom- bardstraat 38 a. De crèche was in het verslagjaar gedurende 262 dagen geopend; het aantal verpleegdagen in die afdeling bedroeg 10 591, zodat gemiddeld 40 kleuters per dag aanwezig waren. Het aantal dagen, waarop de afdeling voor kinderen ge opend was, bedroeg 236, het aantal verpleegdagen 8 547, zodat gemiddeld 36 kinderen per dag aan wezig waren. Aan inkomsten werd ontvangen f 2.471,06, de uitgaven bedroegen f 4.355,34, zodat er een nadelig saldo was van f 1.884,28. Door de Gemeente werd over 1946 alsnog een vergoeding toegestaan van f 1.600,zodat het tekort werd terug gebracht tot f 244,28. Het doel van de Federatie is te komen tot een nauwere samenwerking in georganiseerd ver band tussen de instellingen, die zich te ’s-Gra venhage en omstreken bezighouden met de kinderbescherming in tehuizen en internaten. Nadat zich in het begin reeds een 24-tal in stellingen hadden aangemeld, traden in de loop van het verslagjaar nog een 4-tal instellingen toe, zodat op 31 December 1946 28 instellingen waren aangesloten met totaal 2 300 pupillen. Bovendien traden toe verenigingen, die werk zaam zijn op het gebied van gezinsverpleging zoals Pro Juventute, de Vereniging tot Steun, afd. ’s-Gravenhage en de Commissie voor Tijde lijke Gezinsverpleging. In het verslagjaar kwamen de directies en besturen tweemaal in algemene vergadering bijeen. Door de Federatie werd ter sprake gebracht de te lage verpleegvergoedingen, die de Gemeen telijke Dienst voor Sociale Belangen betaalt voor pupillen, die op kosten van deze Dienst in inrichtingen worden geplaatst. De gevraagde verhogingen in de vorm van een uniform tarief van f 1,75 per kind en per dag werden door de Wethouder van Sociale Zaken goedgekeurd. Ten einde het theoretisch veelal niet geschool de gestichtspersoneel enige scholing bij te bren gen, werd op 17 October 1946 een begin ge maakt met een twee-jaarlijkse cursus in de vakken psychologie, paedagogie, gezondheids leer en kinderbescherming alsmede in handen arbeid, volksdans en -zang, binnen- en buiten spel. In totaal gaven zich 50 cursisten op. De contributie voor 1946 werd vastgesteld op f 0,25 per pupil. Een financieel verslag over 1946 werd niet ingezonden. Vereniging Tehuis voor Onbehuisden, De-la- Reyweg 522. Zie hiervoor de gegevens op blz. 33. Tehuis voor meisjes van het Leger des Hells, Stille Veerkade 35. Het tehuis beoogt de verzorging van meisjes, die om de een of andere reden leiding behoeven. Geplaatst worden meisjes in de leeftijd van 1421 jaar uit het gehele land. Zij krijgen onder richt in allerlei huishoudelijk werk, verstellen, naaien, knippen, handwerken enz. Enige van hen bezoeken de huishoudschool. Na hun verzorgingstijd worden de meisjes in een passende betrekking geplaatst, terwijl met haar regelmatig contact wordt onderhouden. Op 31 December 1946 waren 27 meisjes in het tehuis opgenomen. In het verslagjaar bleef de bewaarplaats tijdelijk gehuisvest in het schoolgebouw Hoef- kade 101. De exploitatie der inrichting en de verzorging der kinderen brachten grote moeilijkheden mee, aangezien het schoolgebouw niet aan de te stellen eisen van hygiëne voldoet. In Maart werd de tweede bewaarplaats ge opend in de Merwedestraat 1, waar sindsdien regelmatig 50 kinderen per dag worden ver zorgd. In verband met de hoge inrichtings kosten, verbonden aan deze ingebruikneming, moest worden besloten het gebouw Badhuiskade 19, dat in Augustus ter beschikking van de Vereniging kwam, niet meer in exploitatie te nemen. Van de Schade-Enquêtecommissie werd een voorschot van f 700,ontvangen voor herstel- kosten van het gebouw Merwedestraat 1; de inrichtingskosten bleven evenwel zrwaar druk ken, ondanks een belangrijke gift van het Papefonds. De lichamelijke toestand der kinderen was in het verslagjaar goed, niettegenstaande de veel voorkomende gevallen van huiduitslag. Vele gaven in natura en in de vorm van vita- mine-tabletten werden ontvangen, o.a. van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, de Gemeenteapotheek en de Gemeente Ziekenhuizen. De bewaarplaats Hoefkade werd in 1946 be zocht door 19 398 kinderen, die aan de Merwede straat door 8 352. Een financieel verslag werd niet ingezonden. Veren ig ing „J ul i a na-Ki nderbewaarplaa teen” te Scheveningen, Hoefkade 101 en straat 1. i i| Reclassering. 7». Kinderbewaarplaatsen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 61