55 In het voorjaar van 1946 werd een inzameling van glasruiten ten behoeve van het herstel van tijdens de oorlog beschadigde woningen gehou den. Door middel van een opwekking van de Burgemeester in de dagbladen werd de burgerij verzocht ruiten ter beschikking te stellen, bij de inzameling waarvan de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw een actieve rol vervulde. Het eelbezoek, tijdens de Duitse bezetting verboden, bleek na de bevrijding door de over bezetting vrijwel niet mogelijk, daar het indivi dueel werk betreft, dat niet kan worden ver richt, wanneer drie personen in één cel ver blijven. Ook het verlenen van steun in materiële zin behoorde, in verband met de distributie bepalingen, vrijwel tot de onmogelijkheden. Dit was te erger, daar de gedetineerden door gebrek aan gestichtskleding hun eigen kleren moesten dragen, zodat zij met versleten kleding werden ontslagen. Zij hadden dan practisch niets, waarin zij zich naar een werkkring konden be geven, die vaak onmiddellijk voor hen beschik baar was. Wegens enige mutaties in de perso neelsbezetting werd het verslagjaar met een grote achterstand in de werkzaamheden afge sloten. In 1946 werden 260 voorlichtingsrapporten samengesteld betreffende 231 mannen en 29 vrouwen. Aan inkomsten werd ontvangen f 10.733,83, terwijl de uitgaven f 11.489,12 beliepen, zodat er een nadelig saldo was van f 755,29. Prof.-Christelijke Reclasseringsvereniging, af deling 's-Gravenhage, kantoor Korte Poten 15. Wegens het ontbreken van een voldoende aantal rapporteurs kon de uitvoering van het werk geen gelijke tred houden met de aanvragen om voorlichtingsrapporten, zodat er aan het einde van 1946 een twintigtal dossiers waren, die nog voor behandeling in aanmerking kwamen. In het verslagjaar werden 77 voorlichtings rapporten uitgebracht betreffende 59 mannen en 18 vrouwen. Het aantal personen, dat onder toezicht van de Vereniging was gesteld, bedroeg op 31 De cember 1946 57. De Strafgevangenis te Scheve- ningen werd regelmatig door een drietal cel bezoekers bezocht. Een financieel overzicht over 1946 werd niet ingezonden. R ooms- K a th olieke Reclasseri ngsneren igin g, af deling Den Haag. Volgens mededeling van de Afdeling zijn over het verslagjaar geen gegevens beschikbaar. Vereniging „Pro Juventute", afd. ’s-Graven hage. Het bureau werd in het verslagjaar van Schiefbaanstraat 8 verplaatst naar Van-Speyk- straat 50. In 1946 werden 236 kinderen behandeld, t.w. 66 voogdijpupillen, 3 regeringspupillen, 21 voor waardelijk ontslagen regeringspupillen, 38 voor waardelijk gegratieerden, 92 voorwaardelijk ter beschikking van de regering gestelden, 12 voor waardelijk tot tuehtschoolstraf veroordeelden, 1 voorwaardelijk in vrijheid gestelde „tucht- scholier”, 2 voorwaardelijk tot gevangenisstraf veroordeelden en 1 „vrije pupil”. Van deze 236 kinderen werden afgevoerd 8 voogdijkinderen, 7 voorwaardelijk ontslagen regeringspupillen, 34 voorwaardelijk gegratieerden en 44 voor waardelijk ter beschikking van de regering ge stelden, waarvan 40 wegens het einde van de proeftijd en 4 wegens executie van hun vonnis. In het verenigingswerk waren bovendien 52 zg. parketkinderen opgenomen. In het verslagjaar werd de voogdij over 35 nieuwe kinderen aan vaard. Op 31 December waren 143 kinderen in be handeling. De actie om te komen tot een groter aantal gezinsvoogden en patroons werd met succes bekroond, zodat de gedurende de bezettings jaren zeer gedunde gelederen van patroons en patronessen konden worden aangevuld. Door de Vereniging werden 465 rapporten uitgebracht voor de Officier van Justitie en 1078 voor de Voogdijraad. In totaal stonden rond 400 kinderen onder toezicht. Op 11 Mei werd door Pro Juventute voor het eerst na de oorlog een collecte georganiseerd, welke f 6.000,— opbracht. De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van f 12.725,25. Afdeling Reclassering van het Leger des Heils, De-la-Reyweg 33. In de loop van 1946 werd het reelasserings- werk hervat. Het aantal uitgebrachte voorlich tingsrapporten bedroeg 276, terwijl het aantal rapporten voor voorwaardelijke invrijheidsstel- ling, uitgebracht aan de Reclasseringsraad, 28 bedroeg. Het aantal onder toezicht van het Leger des Heils gestelden was op 31 December 1946 29. In totaal werden 11 gezinnen geholpen o.a. aan werk, kleding en schoeisel alsmede met gelde lijke voorschotten. In gevangenissen en huizen van bewaring werden verscheidene zang- en muziekuitvoe ringen gegeven. Betreffende reclassering van nazorgpatiënten worden voorts gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, blz. 22. Haagse glasinzameling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 62