56 Op blz. 9 van het verslag omtrent het lager onderwijs worden gegevens nopens het voorbe reidend onderwijs aangetroffen. hoeveelheid stopverf gevoegd. Aangezien dit artikel zeer schaars en duur was, is daarmede extra gewaardeerde hulp verleend, zonder welke het herstel van ramen meestal nauwelijks moge lijk zou zijn geweest. Na aftrek van de kosten aan de inzamelings actie verbonden en van de bedragen gemoeid met diverse aanschaffingen en met het vervoer van het glas naar de getroffen gebieden res teerde van het ingezamelde bedrag een som van f 8.187,34J4- Dit bedrag is overgedragen aan het Centraal Comité „Buiten Troef” ter bestrijding van de kosten aan het inzetten der geschonken ruiten verbonden, waarvoor door genoemd Cen traal Comité glazenmakers ter beschikking waren gesteld. HOOFDSTUK XIII. VOLKSONTWIKKELING EN -OPVOEDING. ONDERWIJS. De belangrijkste besluiten, in 1946 betreffende het Onderwijs genomen, zijn vermeld op blz. 2 van het verslag omtrent het lager onderwijs en blz. 4 van het verslag omtrent het voortgezet onderwijs. Aan een naderhand van particuliere zijde begonnen inzameling ontbrak een organisatie met voldoende hulpmiddelen om de actie naar wens te voeren, zodat begin November 1946 onder leiding van de Wethouder van Sociale Zaken, de heer C. H. P. W. van den Oever, werd overgegaan tot de vorming van het Comité Haagse Glasinzameling, samengesteld uit een Comité ter Aanbeveling en een Werk comité. Het Comité ter Aanbeveling bestond uit personen, die de onderscheiden geestelijke en maatschappelijke schakeringen der Haagse be volking vertegenwoordigden. Het Werkcomité was als volgt samengesteld. Voorzitter: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken; secretaris: Gerh. Bent, ambtenaar ter Gemeentesecretarie (mede voor het perscon tact); penningmeester: A. J. Bruggeman, direc teur van het Haagse hoofdpostkantoor; leden: H. Kroeger (centrale opslag, verpakking en ex peditie), T. Schipper, als vertegenwoordiger van de Haagse Jeugd-Actie en F. G. Westgeest, transport-ondernemer (voor de transportzaken). De grote inzamelingsactie, die ettelijke weken heeft geduurd, werd van het stadhuis uit cen traal voorbereid en geleid. Zij werd op initia tief van Wethouder Van den Oever besloten met een speciale „glasactiedag” op 21 December 1946, de Zaterdag vóór het Kerstfeest. Als nevenactie wérd aan de glasinzameling een geldinzameling verbonden, die met inbegrip van de giften op bankrekening in totaal ruim f 18.000,opbracht. De hoeveelheid ingezameld glas bedroeg in totaal rond 14 000 m2. In overleg met het Comité „Ruiten Troef” werd een deel van het in de Residentie ingezamelde glas een partij van rond 500 m2 bruikbare ruiten bestemd voor voorziening in de ergste glasnoodgevallen in eigen stad. Naar andere door de oorlog zwaar geteisterde plaatsen werd in de loop van de tijd een hoeveelheid van rond 13 500 m2 gezonden, ongeveer als volgt: IJzendijke, Schoondijke, Breskens, Philippine, Groede en andere plaats jes in die omgeving 3 000 m2, Bergen op Zoom 1 000 m2, Arnhem 1 000 m2, Aarden burg 1 000 m2, Dorst (N.B.) 300 m2, Bergen aan Zee 50 m2, ’s-Hertogenbosch 1000 m2, Bergen (L.), St. Odiliënberg en Vlodrop 1 000 m2, Muiden (na de ontploffingsramp aldaar) ±300 m2, Duiven, Giesbeek (Gemeente Angerlo), Olburgen (Gem. Steenderen) en Vierlingsbeek (Overloon) 1000 m2, Veghel, Vlodrop en andere tussenliggende kleine plaatsen 1000 m2; bovendien werd over de genoemde plaatsen een hoeveelheid van circa 1500 m2 aan zg. dub bele ramen (houtwerk met glas), spiegels en schilderijen (met glas) verdeeld. Bij elke zending glas werd o.a. een voldoende Rijksschooltoezicht (inspectie ’s-Gravenhage) hoofdinspecteur in de 2de hoofdinspectie: P. van Nes Czn.; inspecteur voor het lager onder wijs: E. H. Bos. Schoolopzieners: mej. A. F. Honba, tevens belast met het toezicht op het voorbereidend onderwijs en A. L. Dubel. Inspecteur van het buitengewoon lager onder wijs: Dr. I. C. van Hou te. Geneeskundig Inspecteur van de Volksge zondheid voor de provincie Zuidholland: A. in *t Veld, arts. Inspecteur voor de lichamelijke opvoeding in de 2de inspectie: Th. J. H. van ’t Lam; hoofd consulent voor de lichamelijke opvoeding voor Zuidholland en Zeeland: M. C. Bakker; Consu lent voor de lichamelijke opvoeding in de in spectie ’s-Gravenhage: F. W. E. de Haan. De Gemeentelijke inspectie van het onderwijs was op 31 December 1946 samengesteld als volgt. Mej. T. Langeraap, Dr. D. G. G. van Ringele- stein en W. Boer. In de vacature W. P. Blok- poel (op 5 Juli 1946 overleden) was nog niet voorzien. A. VOORBEREIDEND ONDERWIJS. VOORBEREIDEND EN LAGER ONDERWIJS. Rijksschooltoezicht. Gemeentelijke inspectie van het onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 63