57 a. Openbaar onderwijs. Gegevens betreffende het gewoon het bui tengewoon, het voortgezet en het (meer) uitge breid lager onderwijs worden aangetroffen op blz. 3 van het verslag omtrent het lager onder wijs. Voor veranderingen in de samenstelling van de Ouderraad en bijzonderheden aangaande de Oudercommissiën wordt verwezen naar het verslag omtrent het lager onderwijs, blz. 7. Gegevens betreffende deze cursussen worden aangetroffen op blz. 6 van het verslag omtrent het lager onderwijs. eel onderwijs kan worden gegeven overeenkom stig de bijzondere behoeften, die dit soort leer lingen nu eenmaal heeft. RijkstoezichtC. Kleywegt, hoofdinspecteur van de onderwijzersopleiding. 15 Totaal 58 De bijzondere inrichtingen tot opleiding van onderwijzeressen bjj het voorbereidend onder wijs zijn: Opleidingscursus voor bewaarschoolonderwij- zeressen van de St. Willibrordus-vereniging, Oude Molstraat no. 36; „Christelijke Vormschool” tot opleiding van onderwijzeressen bij het Christelijk voorberei dend onderwijs, Westeinde no. 68a. Kweekschool voor onderwijzers en onderwijze ressen genaamd „De Christelijke Kweekschool", Galvanistraat 118. Tot het eerste leerjaar werden in 1945 toege laten 25 leerlingen, waarvan 23 in het bezit waren van het. (m.)u.l.o.-diploma A, terwijl 2 met vrucht drie jaar een school voor middelbaar of voorbereidend hoger onderwijs hadden be zocht. Zes leerlingen met h.b.s.-vooropleiding konden niet worden toegelaten. Bij de aanvang b. Bijzonder onderwijs. Voor gegevens omtrent de bijzondere scholen voor gewoon, buitengewoon, voortgezet en (meer) uitgebreid lager onderwijs wordt ver wezen naar blz. 10 van het verslag omtrent het lager onderwijs. School voor volwassenen, secretariaat: Swee- linckstraat 23. De werkzaamheden der school, die in de eerste oorlogsjaren steeds meer beperkt moesten wor den en ten slotte, met ingang van de cursus 1944/45, geheel tot stilstand kwamen, zijn op 1 Februari 1946 hervat. De cursus 1945/’46 werd gehouden in de school aun de Laan 5, van 1 Februari tot 31 Juli 1946. Het onderwijs werd met 58 leerlingen begon nen, welk aantal gaandeweg toenam tot 138 (90 mannen en 48 vrouwen). In het verslagjaar bleek het wenselijk het aantal lokalen te vergroten en het aantal leer krachten uit te breiden, opdat meer individu- Voor het onderwijs aan zieke kinderen wordt verwezen naar het verslag der Stichting „On derwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Graven- hage”. Tot het eerste leerjaar werden in 1945 toege laten 13 leerlingen, waarvan 7 in het bezit waren van het (mju.l.o.-diploma A, 1 van het (m.)u.l.o.-diploma B, terwijl 2 leerlingen drie klassen ener h.b.s. en 3 leerlingen drie klassen van een gymnasium hadden doorlopen. Vier bezitters(sters) van het einddiploma h.b.s. 5-jarige cursus werden toegelaten tot het derde leerjaar. Bij de aanvang van de cursus 1945/’46 was de bezetting als volgt. Leerjaar I 13 II III IV 15 15 15 Aan het einde van het cursusjaar verwierven 14 (4 mannelijke en 10 vrouwelijke) eandidaten de akte van bekwaamheid als onderwijzer(es). Eén van de vrouwelijke geslaagden behaalde onvol doende voor lichamelijke oefening en ontving de onderwijsbevoegdheid zonder die voor het ge noemde vak. Van de vrouwelijke abituriënten bezaten er 9 de akte voor nuttige handwerken, en 7 de akte handenarbeid. Laatstgenoemde be voegdheid bezaten ook 2 mannelijke afgestu deerden. Aan de hoofdaktecursussen de zg. afdeling B was het aantal ingeschreven studerenden bij de aanvang 33. Bij de examens voor de hoofdakte slaagden 14 (7 mannelijke en 7 vrouwelijke) eandidaten voor het A-gedeelte, 10 (5 mannelijke en 5 vrouwe lijke) voor het B-gedeelte, terwijl 1 mannelijke candidaat het volledige diploma verwierf. Het aantal leraren in September 1946 aan de kweekschool verbonden was 10. onder- leer- B. LAGER ONDERWIJS. Ouderraad; oudercommissiën. Tuinbouwcursussen. INRICHTINGEN TOT OPLEIDING VAN LEERKRACHTEN. III Bijzondere inrichtingen tot opleidim van onder wijzeressen bij het voorbereidend onderwijs. Bijzondere inrichtingen tot opleiding van krachten. Onderwijs aan zieke kinderen. Rijkskweeksc'hool voor onderwijzers en wijzeressen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 64