de bezetting als was i I de cursus 1945/’46 was de 58 z II 10 IV 30 II 18 II 21 IV 15 IV 18 Rooms-Katholieke Kweekschool voor onder wijzeressen (Kweekschool van de St. Willibror- dusvereniging), Oude Molstraat 34. Tot het eerste leerjaar werden in 1945 toege laten 21 leerlingen, alle in het bezit van het (m.)u.l.o.-diploma A. IV 12 I 25 Aan het einde Totaal 108 van de cursus 1945/’46 volgt. Leerjaar Kweekschool, Instituut voor lichamelijke op voeding, secretariaat: Ananasstraat 111. Gedu rende het cursusjaar lOdb/MG was de afdeling tot opleiding voor de akte middelbaar onderwijs lichamelijke oefening weer ondergebracht in het oorspronkelijke schoolgebouw7 aan de Laan van Poot 353, waarin tevens is gehuisvest de Eerste Nederlandse Montessorischool. Het Instituut beschikte slechts over twee leslokalen en de zolderruimte, terw'ijl voor normaal onderwTijs zes leslokalen noodzakelijk zijn. Het aantal studerenden bedroeg 94, waarvan 41 in het eerste, 26 in het tweede en 27 in het derde studiejaar. Van de 27 leerlingen in het derde studiejaar behaalden er 17 de akte m.o. lichamelijke oefening. De afdeling heilgymnastiek en massage, ondergebracht in de Algemene Haagse Polikli niek aan de Varkenmarkt, telde 87 cursisten, III 25 het cursusjaar verwierven in totaal 28 candidaten de akte van bekwaam heid als onderwijzer, waarvan één zonder de bevoegdheid lichamelijke oefening; 2 candidaten werden afgewezen. Aan de afdeling B opleiding voor de hoofd akte waren aan het begin van de cursus 34 studerenden ingeschreven; 26 voor alle vakken, 4 voor de A-vakken en 4 voor de B-vakken. Van de 13 candidaten bij het hoofdakte- examen 1946 slaagde één mannelijke candidaat voor het gehele examen en zes mannelijke en één vrouwelijke voor deel B. Van de 5 candi daten voor deel A, waaronder één vrouw’elijke, slaagden drie mannelijke candidaten, wraarvan er twee reeds in het bezit waren van deel B. Het aantal docenten in September 1946 aan de kweekschool verbonden wras 15. Rooms-Katholieke Kweekschool „St. Vincen- tius", Kweekschool voor Onderwijzers van de Vereniging tot bevordering van het Rooms- Kath. onderwijs in het bisdom Haarlem (Bis schoppelijke Kweekschool), Paramaribostraat 21. Tot het eerste leerjaar werden in 1945 toege laten 30 leerlingen, waarvan 26 met (m.)u.l.o.- diploma A, 1 met (m.)u.l.o.-diploma B en 3 met driejarige gymnasiumopleiding. Drie leerlingen met elders opgedane voldoende opleiding konden in een hoger leerjaar geplaatst worden. Bij het begin van de cursus was de bezetting als volgt. Leerjaar I II III IV Totaal 30 21 22 18 91 Aan het einde van de cursus 1945,/*46 verwier ven 17 candidaten de akte van bekwaamheid als onderwijzer, allen met de bevoegdheid voor lichamelijke oefening. Een afdeling B voor opleiding tot het hoofd- akte-examen is aan deze inrichting niet ver bonden. Het aantal docenten was 10. Kweekschool van het Haags Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst, Antonie-Duyckstraat 126. Tot het eerste leerjaar werden in 1945 toege laten 8 leerlingen, waarvan 5 met (m.)u.l.o.- diploma A, één met (m.)u.l.o.-diploma B, terwijl 2 gedurende drie jaar een school voor middel baar of voorbereidend hoger onderwijs hadden bezocht. Bij de aanvang van bezetting als volgt. Leerjaar I II III IV Totaal 8 10 24 12 54 Aan het einde van het cursusjaar verwierven 11 (3 mannelijke en 8 vrouwelijke) candidaten de akte van bekwaamheid als onderwrijzer(es), waar van twee (1 vrouwelijke en 1 mannelijke) zonder de ^bevoegdheid lichamelijke oefening. Aan de hoofdaktecursus de zg. afdeling B was het aantal ingeschreven studerenden 28, waarvan 24 voor alle vakken, één voor de A- vakken en 3 voor de B-vakken. Bij de examens voor de hoofdakte slaagden 9 (3 mannelijke en 6 vrouwelijke) candidaten voor het B-gedeelte, 5 (3 mannelijke en 2 vrouwelijke) voor het A-gedeelte, terwijl 1 mannelijke candi daat het volledige diploma behaalde. Het aantal docenten in September 1946 aan de kweekschool verbonden was 11. Bij het begin van de cursus 1945/’46 was de bezetting als volgt. Leerjaar I II III IV Totaal 21 18 17 15 71 Aan het einde van het cursusjaar verwierven 15 candidaten de akte van bekwaamheid als onderwijzeres. Voor de akte nuttige handwer ken slaagden 14 candidaten uit het 3de leerjaar. Aan de afdeling B opleiding voor de hoofd akte waren 35 studerenden ingeschreven. Voor het hoofdakte-examen slaagden 11 candi daten. Het aantal docenten bedroeg 14, waarvan 1 uitsluitend aan de leergang voor de hoofdakte w7as verbonden. II 28 van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 65